KAPITOLU I (24-29)

OPPORTUNITAJIET UGWALI U AĊĊESS GĦAS - SUQ TAL - LABOR

  • L-iżgurar li l-UE tieħu azzjoni biex tiggarantixxi d-dritt ta' kulħadd għal kwalità għolja u taħriġ inklużiv tul il-ħajja mingħajr spejjeż għall-ħaddiema u matul il-ħin tax-xogħol, bħala individwu, dritt infurzabbli għal taħriġ vis-à-vis min iħaddem. Huwa wkoll essenzjali li jiġi żgurat lif edukattiv imħallas għall-ħaddiema kollha u d-dritt għal aċċess għal kwalifiki sħaħ, validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali u esperjenza ta’ xogħol, u gwida u pariri fil-karriera b’xejn u ta’ kwalità. Jeħtieġ li jingħata kontribut għat-tisħiħ tad-djalogu soċjali, bil-għan li jitrawwem it-tisħiħ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet immexxi mid-djalogu soċjali u li l-imsieħba soċjali jkollhom rwol aktar strateġiku fil-politiki Ewropej u nazzjonali u fil-mekkaniżmi ta’ finanzjament għat-taħriġ, b’mod partikolari fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ ħiliet għall- futur, tiddefinixxi kwalifiki u oqfsa ta' kompetenzi, tadatta l-kurrikuli tat-taħriġ u t-tfassil tagħha għall-ħtiġijiet tal-ħaddiem.
  • Tittieħed azzjoni aktar b'saħħitha fil-livell tal-UE biex tiġi eliminata d-differenza fil-pagi bejn is-sessi. Tiggarantixxi traspożizzjoni u implimentazzjoni mgħaġġla u ambizzjuża tad-Direttiva dwar it-Trasparenza tal-Pagi bejn is-Sessi fil-livell nazzjonali li twassal għal valutazzjoni mill-ġdid tax-xogħol magħmul prinċipalment min-nisa, u għal appoġġ aktar b'saħħtu għan-negozjar kollettiv biex tingħalaq id-differenza fil-pagi bejn is-sessi u biex jiġi promoss it-tkabbir professjonali.
  • Tieħu l-inizjattivi meħtieġa biex itemmu kull forma ta’ vjolenza sessista fid-dinja tax-xogħol, inkluż online. Rigward il-ġlieda kontra l-vjolenza sessista, jeħtieġ approċċ komprensiv li jqis il-vjolenza domestika, il-vjolenza ċibernetika, il-vjolenza psikoloġika, u l-vjolenza ekonomika. Avukat għal Direttiva b'saħħitha li tiġġieled il-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika li tipprevedi rwol b'saħħtu għat-trejdjunjins.
  • Li tiġi żgurata ratifika rapida tal-Konvenzjoni 190 tal-ILO, li jiġu eliminati l-vjolenza u l-fastidju fid-dinja tax-xogħol fil-pajjiżi Ewropej kollha.
  • L-iżvilupp ta’ Strateġija ġdida u ambizzjuża għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi wara l-2025, li għandha tirrikonoxxi u tappoġġja r-rwol ewlieni li għandhom it-trejdjunjins, id-djalogu soċjali, in-negozjar kollettiv u n-negozjar ta’ ugwaljanza.
  • Il-promozzjoni ta' negozjar kollettiv u ftehimiet kollettivi biex jitrawmu b'mod attiv id-diversità, it-tolleranza u l-inklużjoni fil-livelli kollha u jopponu r-raġunijiet kollha possibbli ta' diskriminazzjoni u vjolenza relatata max-xogħol. L-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu, tal-istrateġija tal-UE għall-ġlieda kontra l-antisemitiżmu u tal-qafas strateġiku tal-UE tar-Roma dwar l-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni għandha tinkludi rwol sinifikanti għall-imsieħba soċjali u t-trejdjunjins.
  • Ħidma lejn servizzi ta’ impjieg pubbliku aktar b’saħħithom, politiki effettivi tas-suq tax-xogħol, u interventi dwar il-ħolqien tal-impjiegi, b'kundizzjonalitajiet soċjali f'termini
    ta’ impjiegi ta’ kwalità għas-sussidji għall-kiri pubbliku.