Sākumlapa / II nodaļa Informācija par nodarbinātības nosacījumiem un aizsardzību atlaišanas gadījumā

7. princips

Informācija par nodarbinātības nosacījumiem un aizsardzību atlaišanas gadījumā

Eiropas pusgads ir veicinājis reformas, kas atvieglo vai samazina darba ņēmēju aizsardzību, kā arī likumus par individuālu atlaišanu valsts līmenī (piemēram, atlaišanas pabalstu ierobežošana negodīgas atlaišanas gadījumā vai darba ņēmēja atjaunošanas darbā novēršana nelikumīga atlaišana utt.). Starp šīm reformām un ierobežotām piekļuvēm koplīgumiem pastāv pozitīva korelācija.

TPWCD priekšlikuma ietekmes novērtējums sniedz pierādījumus par visām galvenajām problēmām, kas saistītas ar šo principu.

Kā minēts iepriekš, Covid-19 pandēmija ir vēl vairāk pierādījusi, ka jauniem darba veidiem jābūt likumīgi aptvertiem, lai darbiniekiem būtu pieejama vajadzīgā aizsardzība un platformas darbinieki tiktu atzīti par darba ņēmējiem. Daži pasākumi jau ir daļa no šī rīcības plāna, piemēram, izsludinātais juridiskais instruments par minimālo algu un koplīgumu slēgšanu, piekļuvi sociālajai aizsardzībai, dzimumu atalgojuma atšķirību samazināšanu vai Ieteikums par piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Turklāt Eiropas Komisija ir paziņojusi par gaidāmo regulu par nestandarta un platformas uzņēmumu darbiniekiem.

Tehnoloģiskā, zaļā un demogrāfiskā pāreja maina ES ražošanas struktūru, taču darba ņēmēji reti tiek pasargāti no nelabvēlīgās ietekmes, kāda šīm pārmaiņām var būt viņu individuālajam stāvoklim.. Lielākā daļa dalībvalstu nepieraksta progresu; Ir vajadzīgi efektīvāki pasākumi, kas nodrošina taisnīgāku pāreju, lai nostiprinātu darba ņēmēju kolektīvās un individuālās tiesības, kas iesaistītas tehnoloģiskās vai videi draudzīgās pārejās. Tie varētu ietvert:

  • tiesības nodarbinātajiem saņemt profesionālo apmācību vai prasmju apstiprināšanu;
  • tiesības saņemt ALMP pakete profesionālu pāreju laikā;
  • an darba devēja pienākums vest sarunas par pārejas plāniem, lai paredzētu pārmaiņas un definētu stratēģijas, kas aizsargā nodarbinātības līmeni un ierobežo ārējo ietekmi un negatīvo ietekmi uz piegādes ķēdi.
  • arodbiedrību tiesības būt informētām un ar tām konsultēties, pieņemot lēmumus, kas skar vairāk nekā 5 cilvēkus, vienā vai vairākās valstīs, kā arī pienākums sākt sarunas ar pārstāvošajām arodbiedrībām tādu lēmumu gadījumā, kas saistīti ar tehnoloģiskām vai vides pārejām, kas ietekmē vairāk nekā 5 cilvēku darba stāvokli.
  • MVU pārejas plāni vietējā līmenī, aptverot teritoriju vai uzņēmumu grupu.

Darbības, kuru mērķis ir noteikt minimālo tiesību līmeni ES, vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū

  1. Nodrošināt Pārredzamu un paredzamu darba apstākļu direktīvas savlaicīgu un efektīvu īstenošanu (ieskaitot atbalstu ETUC locekļiem)
  2. Nostiprināt darba ņēmēju kolektīvās un individuālās tiesības, kas iesaistītas tehnoloģiskās vai videi draudzīgās pārejās.
  3. SDO 1982. gada Konvencijas par darba attiecību izbeigšanu konvencijas ratifikācija (Nr. 158) + ESP pantu pieņemšana par aizsardzību pret negodīgu atlaišanu un par visu dalībvalstu rakstisku informāciju
  4. Lēmums Nr. 573/2014 / ES par ciešāku sadarbību starp valsts nodarbinātības dienestiem (PES), kuru oficiāli grozīs ar Padomes lēmumu 2021. gada sākumā.

Darbības, kuru mērķis ir izveidot augšupejošu dzīves un darba konverģenci

  1. Valsts un ES acquis novērtējums, ņemot vērā jaunus darba veidus, un sagatavošanās darba nākotnei, kā paredzēts 5. principā.