III NODAĻA (24–29)

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN IEKĻAUŠANA

 • Nodrošināt pilnīga sociālā aizsardzība un piekļuve pieejamiem un kvalitatīviem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Nākamajā ES likumdevēja sasaukumā turpmāk balstoties uz Padomes ieteikumu par piekļuvi sociālajai aizsardzībai, lai sociālās aizsardzības sistēmās uzlabotu nestandarta darbaspēka pārklājumu. Veikt darbības, lai uzlabotu 2019. gada ieteikuma uzraudzību, tostarp izveidot Eiropas valstu sociālā nodrošinājuma iestāžu tīklu.
 • Spēcīgu sociālās aizsardzības sistēmu uzlabošana, universāla, efektīva un atbilstoša, kas spēj nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni cilvēkiem, kuri saskaras ar tādiem sociāliem riskiem kā vecums, slimības, bezdarbs utt., kas ir Eiropas sociālā tirgus ekonomikas un Eiropas sociālās labklājības valsts galvenā sastāvdaļa.
 • Augsta līmeņa grupas ziņojuma par sociālās aizsardzības un labklājības valstu nākotni ES ieteikumu apstiprināšana saskaņā ar saistībām, kas uzņemtas ar Rīcības plānu EPSR īstenošanai: veicināt debates par politikas pārskatīšanu saskaņā ar ziņojuma ieteikumiem dalībvalstīm, nosakot jomas iespējamām konkrētām darbībām valsts līmenī; Ziņojumā ieteikts palielināt ES lomu augšupejošās konverģences jomā.
 • Attīstīt ļoti efektīvas, uzticamas un uzraudzītas sociālās aizsardzības sistēmas, kurām būtu jāgarantē darba ņēmēju tiesības saskaņā ar EPSR konkrētajā dalībvalstī, kā arī pārrobežu dimensijā; uzlabot sociālā nodrošinājuma sistēmu digitalizāciju, lai uzlabotu sociālā nodrošinājuma darbību pārredzamību, noteiktību, uzraudzību un likumību gan iekšzemē, gan pārrobežu līmenī.
 • Pamatojoties uz Padomes 2019. gada ieteikumu par Piekļuve sociālajai aizsardzībai nākamajā ES likumdevēja sasaukumā: aicinot dalībvalstis iesaistīties būtiskās reformās, lai nodrošinātu gan formālu, gan efektīvu darba ņēmēju un pašnodarbināto nodrošinājumu, izmantojot atbilstošas ​​un pārredzamas sociālās aizsardzības shēmas; nestandarta darbaspēka sociālās aizsardzības pieejamības, efektivitātes un atbilstības uzlabošana, aizpildot sistēmu nepilnības; novērst esošās nepilnības pašnodarbināto personu formālā nodrošinājuma jomā, veicinot brīvprātīgas pieejas attīstību uz obligātu pieeju, kas risinātu plašākas sekas, ko rada viņu piekļuves trūkums darba tirgus funkcionēšanas shēmām, labklājības sistēmu stabilizācijas spējai un to finansējumu.
 • Pamatojoties uz minimālo ienākumu ieteikumu: tās efektivitātes un sociālās ietekmes novērtējums dalībvalstīs; ieviest direktīvu, lai noteiktu kopīgus ES standartus minimālā ienākuma shēmām un palielinātu to atbilstību, efektivitāti, izmantošanas līmeni un pārklājumu, ar konkrēto, tikt galā ar nabadzības apkarošanas stratēģija, lai sasniegtu Porto virsraksta mērķis on Nabadzības mazināšana.
 • Efektīvas un augšupejošas konverģences veicināšana, īstenojot ieteikumu par pieejamu augstas kvalitātes ilgtermiņa aprūpi.
 • Darbību veikšana, lai uzlabotu ieteikumu uzraudzību, tostarp valstu sociālā nodrošinājuma iestāžu Eiropas tīkls; turpināt izstrādāt kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, kas pārbauda ieteikuma efektīvu īstenošanu gan uzraudzības sistēmas kontekstā, gan ierosinot jaunas iniciatīvas;
 • Arodbiedrību lomas palielināšana ieteikumu un politikas attīstības uzraudzībā sociālās aizsardzības jomā: paredzot trīs gadu galveno ziņojumu, kura pamatā ir dalībvalstu sociālās aizsardzības iestāžu un sociālo partneru ieguldījums un ko raksta Sociālās aizsardzības komiteja. un Eiropas Komisiju, lai sniegtu redzamību tendencēm sociālās aizsardzības sistēmās visā ES, tostarp progresu, īstenojot ALG ziņojumā par labklājības nākotni sniegtos ieteikumus;
 • Uz tiesībām balstītas universālas piekļuves nodrošināšana augstas kvalitātes sabiedriskajiem pakalpojumiem, tostarp bērnu aprūpei un transportam. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz atbilstošu, pienācīgu un pieejamu mājokli. Garantēt kvalitatīvus pakalpojumus un tiesības darbiniekiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus.
 • Veicināt uz tiesībām balstītu pieeju un valsts ieguldījumus universālās, uz solidaritāti balstītās un dzimumu līdztiesības principa ievērošanas sociālās aizsardzības sistēmās starptautiskā, Eiropas un valsts līmenī. Augšupējas konverģences mērķu sasniegšana un finansējuma piešķiršana bērnu, veselības, vecāka gadagājuma cilvēku, ilgtermiņa, invaliditātes un atkarīgo aprūpē, lai garantētu vispārēju pārklājumu un augstas kvalitātes aprūpi.
 • Balstoties uz pozitīvo pieredzi PROTAMS, iepazīstinot ar an iniciatīva izstrādāt ES instrumentu, koncentrējoties uz darba saglabāšanas shēmām, ar kopīgu pieeju aktīva darba tirgus politikaun pastāvīgu ES stabilizatoru/pārapdrošināšanas izveide attiecībā uz valdības izdevumiem nodarbinātībai un sociālajai aizsardzībai. SURE darbības joma ir jāpaplašina līdz palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pieņemt taisnīgas pārejas pasākumus, un šāda pasākuma darbības joma tika paplašināta, iekļaujot visas nestandarta, pašnodarbināto, nestabilu darba ņēmēju kategorijas.
 • Mērķi samazināt pensiju atšķirību starp dzimumiem stingri nostiprinot ar dzimumu līdztiesības stratēģiju pēc 2025. gada.
 • Pamatojoties uz minimālo ienākumu ieteikumu, ieviešot a direktīva, lai noteiktu vienotus ES standartus minimālā ienākuma shēmām, lai tiktu galā ar nabadzības apkarošanas stratēģiju, lai sasniegtu Porto galveno mērķi nabadzības samazināšanai.