I NODAĻA (24-29)

VIENĀDAS IESPĒJAS UN PIEEJA DARBA TIRGŪ

  • Nodrošinot, ka ES rīkojas, lai garantētu visiem tiesības uz augstu kvalitāti un iekļaujoša mūžizglītība bez izmaksām darbiniekiem un darba laikā, kā indivīdam, īstenojamas tiesības uz apmācību attiecībā pret darba devēju. Svarīgi ir arī nodrošināt apmaksātu izglītības atvaļinājumu visiem darba ņēmējiem un tiesības uz piekļuvi pilnai kvalifikācijai, neformālās un ikdienas izglītības un darba pieredzes apstiprināšanai, kā arī bezmaksas un kvalitatīvām karjeras atbalsta un konsultācijām. Ir jāsniedz ieguldījums sociālā dialoga stiprināšanā, lai veicinātu pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, ko virza sociālais dialogs, un lai sociālajiem partneriem būtu stratēģiskāka loma Eiropas un valstu politikā un apmācības finansēšanas mehānismos, jo īpaši nosakot prasmes, kas nepieciešamas nākotnē, definējot kvalifikāciju un kompetenču ietvarstruktūras, pielāgojot apmācību programmas un tās dizainu darba ņēmēja vajadzībām.
  • Stingrāka rīcība ES līmenī lai novērstu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem. Nodrošinot ātru un vērienīgu Direktīvas par dzimumu atalgojuma pārredzamību transponēšanu un īstenošanu valsts līmenī, kas noved pie pārsvarā sieviešu veiktā darba pārvērtēšanas un spēcīgāka atbalsta darba koplīguma slēgšanai, lai novērstu dzimumu darba samaksas atšķirības un veicinātu profesionālo izaugsmi.
  • Uzņemoties nepieciešamās iniciatīvas, lai izbeigt visu veidu vardarbību dzimuma dēļ darba pasaulē, tostarp tiešsaistē. Attiecībā uz cīņu pret vardarbību dzimuma dēļ ir vajadzīga visaptveroša pieeja, ņemot vērā vardarbību ģimenē, kibervardarbību, psiholoģisko vardarbību un ekonomisko vardarbību. Iestāties par stingru direktīvu, kas apkaro vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kas paredz arodbiedrību nozīmīgu lomu.
  • Nodrošināsim ātru SDO konvencijas Nr. 190 ratifikāciju, izskaužot vardarbību un uzmākšanos darba pasaulē visās Eiropas valstīs.
  • Jaunas un vērienīgas Dzimumu līdztiesības stratēģijas izstrāde laikposmam pēc 2025. gada, kurā būtu jāatzīst un jāatbalsta arodbiedrību, sociālā dialoga, darba koplīguma un vienlīdzības sarunu galvenā loma.
  • Veicināt koplīgumu slēgšanu un koplīgumus, lai aktīvi veicinātu dažādību, toleranci un iekļaušanu visos līmeņos un iebilstu pret visiem iespējamiem diskriminācijas un ar darbu saistītas vardarbības iemesliem. ES pretrasisma rīcības plāna, ES stratēģijas cīņai pret antisemītismu un ES romu stratēģiskā satvara par vienlīdzību, iekļaušanu un līdzdalību īstenošanā jāiekļauj nozīmīga sociālo partneru un arodbiedrību loma.
  • Strādā uz spēcīgāki valsts nodarbinātības dienesti, efektīva darba tirgus politika un iejaukšanās darba vietu radīšanā, ievērojot sociālos nosacījumus
    kvalitatīvas darbavietas valsts algošanas subsīdijām.