Emplois sûrs et adaptable

Emplois sûrs et adaptable

Sākumlapa / II nodaļa / Emplois sûrs et adaptables

5. princips

Emplois sûrs et adaptable

Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au Cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises pour endiguer la contagion. Les travailleurs occupant des emplois instables, mal payés et / ou à temps partiel (y compris les travailleurs sans papiers et non déclarés) on premé à subir les conséquences sociales de la pandémie.

L'Alarmante progression du nombre d'emplois non standards et précaires au Cours des dernières décennies est and résultat direct d'un modèle économique qui déplace les risques de l'employeur vers le travailleur. La transit vers des contrats à durée indéterminée est freinée en raison d'une fiscalité et d'une législation qui créent un biais économique négatif contre les formes standard d'emploi. En effet, les indicurs ne révèlent ni convergence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Il est temps d'introduire dans le tableau de bord social une série d'indicateurs de second niveau pour mesurer la qualité des emplois en vérifiant des paramètres tels que: salaires décents, sécurité d'emploi (contrat standard) et accès à la protection sociale , opportunités d'apprentissage tout au de la vie, nosacījumi de travail décentes dans des lieux de travail sûrs et sains, heures de travail raisonnables et bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et droits à la représentation syndicale et à la négociation voir aussi P4). Dans le contexte de la crise du Covid-19, un uncompis entre stimulation de l'activité économique d'une part et et création d'emplois de qualité d'autre part devrait toujours être évité.

Les travailleurs de plateforme ont livré des repas et des biens au domicile de personnes en quarantaine ou inficées par le virus. La pandémie mondiale a démontré la nécessité pour les travailleurs non-standard de bénéficier de la même protection juridique que les travailleurs sous contrats réguliers avec un accès à la prévention en matière de santé et de sécurité, à la protection sociale et à travails. Tout en respectant pleinement les modèles nationalaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à conclure des konvenciju kolektīvi, cela se fera à travers des iniciatīvas visant à établir et garantir un ansamblis complete de droits pour tous les travailleurs - y compris les travailleurs sans papiers, non déclarés, non standards and indépendants - pour que les travailleurs précaires aient plus de poids pour négocier des conditions de travail qui répondent à leurs besoins.

Le cadre législatif devrait être amélioré pour assurer une transponēšanas koordinācijas direktīva attiecībā uz pārredzamības un pārredzamības un pārredzamības nosacījumiem (CTTP). Ce type d'effort concerté devrait réduire le temps nécessaire à la transposition en recourant à des accords interprofessionnels des partenaires sociaux nationaux.

Les mesures visant à réduire la fragmentation du marché du travail viendront de la mise en œuvre et du contrôle de la ieteikumu européenne sur l'accès à la protection sociale (voir également P13). Bordo social en particulier permettra de détecter la syrication basée sur le statut professionnel (aktuāls, les diskriminācijas sont identifiées sur base de l'âge, du sexe et du niveau d'études).

Darbības visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Ievads, sākotnējā radinieka à la veidošanās, du droit à un accès juste et égal à la formation pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionnel et d'immigration et leur niveau de qualifications (voir Principe 1).

 2. Contrôler la mise en œuvre de la Recommendandation sur l'accès à la protection sociale et, dans quatre ans, décider si une direktīva serait plus efektivitāte.

 3. Pārliecinātāja piemēros efektīvu direktīvu relatīvie nosacījumi, kas attiecas uz caurspīdīgiem un iepriekš redzamiem nosacījumiem (CTTP).

 4. Prochain règlement de l'UE relatif aux travailleurs nonstand et et aux travailleurs des entreprises de plateforme.

 5. Prochain plan d'action de l'UE sur l'intégration et l'inclusion.

 6. Pārliecinātājs efektīvi piemēros direktīvu par sankcijām, kas piemērojamas darba ņēmējiem

Darbības visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Program de l'UE pour des emplois de qualité: contrôler les effets de la segmentation du marché du travail, évaluer les progrès en faveur d'emplois sûrs et adaptables et les mesures d'activation et supprimer les écarts basés sur le statut professionnel.

 2. Evaluer l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail: garantie d'emploi, protection contre le licenciement abusif, droit à un emploi à temps plein, souveraineté des travailleurs sur leur temps de travails.

Algas

Algas

Sākumlapa / II nodaļa / Salaires

6. princips

Algas

Nodrošināt, lai kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, apmācība un mūžizglītība būtu tiesības un vienlīdzība, kas pieejama visiem izglītojamajiem un darba ņēmējiem  ir būtiska. 52 miljoni pieaugušo Eiropā ir mazkvalificēti, un vairākās valstīs trešdaļai strādājošo ir ļoti zems lasītprasmes un rēķināšanas prasmju līmenis. Tāpēc pieaugušo kvalifikācijas celšana un kvalifikācijas celšana Eiropā ir sociāla atbildība, un bezdarbniekiem un darba ņēmējiem ir nepieciešams efektīvs atbalsts darba tirgū  taisnīgākām tehnoloģiskām un videi draudzīgām pārejām.

ES sociālo partneru kopīgi projekti un a Kopīgais paziņojums sniegt pierādījumus tam, ka piekļuve darbinieku apmācībai visā vienotajā tirgū ir ļoti atšķirīga atkarībā no darbinieku līgumiskā stāvokļa, dzimuma un sociālekonomiskā stāvokļa, un apmācības tiesības atšķiras atkarībā no dažāda lieluma uzņēmumiem, nozarēm un pakalpojumiem, valsts un privātiem uzņēmumiem, un ģeogrāfiskajiem apgabaliem Eiropā.  Pieņemot šo principu, būtu jāapsver arī diskriminācijas atcelšana, pamatojoties uz nodarbinātības statusu, un jāņem vērā tās ietekme uz nevienlīdzības apkarošanu un sieviešu iekļaušanas darba tirgū veicināšanu.

Ir svarīgi atbalstīt pīlāra pirmā principa īstenošanu ar ilgtspējīgas valsts investīcijas izglītībā un apmācībā, uzlabo ar Eiropas pusgada procesu un skaidriem mērķiem Sociālajā rezultātu apkopojumā,  un uzņēmumi, kas uzņemas finansiālu atbildību par darbinieku apmācību,  Saikne starp ESF + un EPSR ieviešanu ir skaidra. Tomēr finansiālas saistības pašas par sevi nav pietiekamas. Sarunās par nākamo DFS (2021. – 2027. G.) Ir priekšlikums, kas potenciāli novestu pie Eiropas Sociālā fonda + (ESF +) izdevumu dubultas samazināšanas, kā rezultātā tiktu atcelts pašreizējais Kohēzijas politikas finansējuma minimālais īpatsvars 23.1% apmērā kas dalībvalstīm jāiztērē ESF + projektos. ESF + būtu jāizmanto tā, lai visi darba ņēmēji visos prasmju līmeņos varētu gūt labumu no kvalitatīvas, iekļaujošas darbinieku apmācības un apmaksāta izglītības atvaļinājuma, kas ļauj iegūt kvalifikāciju.

Katrai ES dalībvalstij vajadzētu garantējot piekļuvi un tiesības uz izglītību un apmācību visiem vecuma izglītojamajiem un valstīm, kur šādas tiesības nav paredzētas, efektīvā sociālā dialoga ietvaros ar sociālajiem partneriem jāveic darbības, lai īstenotu pirmo principu. Dalībvalstu darbībām jābūt vērstām uz to, lai uzlabotu darba ņēmēju iespējas visā darba laikā piekļūt kvalitatīvai un iekļaujošai apmācībai, kas saistīta ar profesionālajām un pamatprasmēm un pamatprasmēm, tostarp digitālajām prasmēm.. Labākā prakse rāda arodbiedrību pievienoto vērtību, izstrādājot uz tiesībām balstītu pieeju darbinieku apmācībai un tālākizglītībai neatkarīgi no nodarbinātības statusa un ņemot vērā dzimumu perspektīvas.

ES līmeņa iniciatīva izveidot individuālus mācību kontus darbspējīgiem cilvēkiem var būt viens no instrumentiem, kas var palīdzēt garantēt šīs tiesības un var būt labs risinājums apmācības tiesību pārnesamībai. Tomēr, tā kā šī tēma ietekmē darba apstākļus un koplīgumu slēgšanu daudzās dalībvalstīs, Eiropas Komisijai nevajadzētu turpināt izstrādāt priekšlikumu, neiesaistot šajā procesā sociālos partnerus. Jebkurā iniciatīvā būtu jāapvieno individuāla piekļuve apmācībai ar kolektīvām tiesībām, lai nodrošinātu, ka individuālie apmācības konti ir darba devēju un iestāžu kopīga atbildība saskaņā ar nacionālo praksi. ES līmeņa iniciatīvai būtu jānosaka obligātie standarti, pilnībā ievērojot valstu apmācības sistēmas un sociālo partneru lomu, un pilnībā jāievēro spēkā esošie koplīgumi un valsts prakse šajā nozarē. Sociālā aizsardzība var iejaukties, lai izveidotu finansējumu 1. principam, taču tai vajadzētu iet roku rokā ar lielāku aizsardzību darbā, tostarp lielāku aizsardzību pret (kolektīvu) atlaišanu. Pretējā gadījumā darba devēji tiktu stimulēti izvēlēties atlaišanu, nevis ieguldīt pašu darbaspēkā, lai kopīgi pārdzīvotu pāreju.

Darbības visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Vienīgais direktīvas-kadra garantējošais que les salaires minimums légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux.

 2. Une direktīva eiropas radinieks а l'écart algotu entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparentence des rémunérations.

Darbības visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Des plans d'action nationalaux développés par les Étans membres en consulting avec les partenaires sociaux pour promouvoir la négociation collection selon une direktīva-cadre sur des salaires minimums équitables et la négociation group.

 2. Semestre européen: labvēlīgo programmu veidošana.

Informācija par attiecīgajiem apstākļiem un aizsardzību en cas de licenciement

Informācija par attiecīgajiem apstākļiem un aizsardzību en cas de licenciement

Sākumlapa / II nodaļa / Informācija par attiecīgajiem apstākļiem un aizsardzību en cas de licenciement

7. princips

Informācija par attiecīgajiem apstākļiem un aizsardzību en cas de licenciement

Les données sur les salaires et la négociation kolektīvā montrent que les tendences salariales restent moroses sans aucune konverģence à la hausse. Cela est princips:

 • au manque de négociation et de konvencijas kolektīvi en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation kolektīvs ainsi qu'à une couverture réduite des konvenciju kolektīvi;
 • aux règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui impotent une pression pārmērīgu sur les systèmes nationaux ainsi qu'aux programmas de la Troïka qui ont détruit la négociation group;
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils existent - peuvent encore se situer sous un seuil de décence et ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par konvencijas kolektīvais mais unikālums par pretrunā ar individuāliem.

Les lacunes dans les cadres institutionnels de négociation collection penalisent aussi bien les darbinieki que les travailleurs. Les récentes réformes du processus du Semestre européen proposées par la Commission ont donné lieu à des attaques contre les systèmes de négociationective dans plusieurs États membres.

D'énormes différences dans les niveaux de salaires et de négociation team persistent entre et au sein des État membrānas. Cela mène à une social demping social de de réduction de la demande intérieure dont les conséquences néfastes impactent principement le segment le plus bas du marché du travail. De plus, la fixation inappropriée et injuste des salaires liée au necieņa des droits en matière de négociation kolektīvā affe également les travailleurs à salaires moyens et dégrade la dynamique macroeconomique.

Il est donc nécessaire de s'assurer que les droits des travailleurs à la négociation collection et à une rémunération équitable sont pleinement respectés dans tous les États membres. Il faut aussi fixer des conditions de concurrence équitables au du du marché intérieur et favoriser une convergence ascendante par des actions et des mesures, y compris à travers le Semestre européen. Une direktīva-kadre européenne sur des salaires minimums équitables et sur la négociationective devra garantir que les salaires minimum légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux. Il faudra également que cette direktīva augmente la capacité des syndicats de manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables et qu'elle sauvegarde les systèmes performants de négociation kolektīvs un attiecību industrielles.

Eiropā, une convergence salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salariale dans l'économie, réduirait les inégalités et stimerait la demande intérieure la productivité. Cela peut être réalisé par:

 • une Directive-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et la apvienības kolektīvs;
 • des action et mesures promouvant les droits et capacités en matière de négociation collection, y compris dans le cadre des outils de gouvernance économique et sociale tels que le Semestre européen, les lignes directrices pour l'emploi, le SEDS et le tableau de bord social;
 • l'assurance que seuls lesployeurs respectant le droit des travailleurs à la négociation kolektīvs un aplikants la konvencijas kolektīvais pertinente peuvent bénéficier de marchés public, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance utt.

Viena direktīva eiropas radinieks à l'écart algots entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparentence des rémunérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un atjaunošanas de la koordinācijas dans le cadre du Semestre eiropa n'a pas résol .

Darbības visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Apdrošinātāja une mise en œuvre anticipée un efektīva direktīva direktīvā par nosacījumiem, kas saistīti ar caurspīdīgu un iepriekšēju pārskatāmu un priekšlaicīgu les membrānu de la CES lietošanu rapide et en douceur.

 2. Renforcer les droits kolekcijas un individuālie travailleurs bažas par les pārejas tehnoloģija un verte.

 3. Ratifikācija de Konvencijas Nr. 158 de l'OIT de 1982 sur le licenceem et approbation and application effective par tous les États membres des articles de la CSE sur la protection contre les licenciements abusifs ainsi que sur l'information écrite aux travailleurs.

 4. Lēmums Nr. 573/2014 / UE relatīvais à l'amélioration de la cooperérioné entre les les public public de l'emploi (SPE) qui sera officiellement Grozījumi par une décision du Conseil au début de 2021.

Darbības visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. 5. Novērtētāja nacionālā un eiropas kompānija, kas izveidota, veidojot un publicējot jaunos ceļojumus un sagatavojot tos, kas saistīti ar Principu XNUMX.

Dialogs sociālais un dalības des travailleurs

Dialogs sociālais un dalības des travailleurs

Sākumlapa / II nodaļa / Dialogue social et osallistīšanās travailleurs

8. princips

Dialogs sociālais un dalības des travailleurs

Le Semestre européen a favorisé des réformes qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenciements individualels (par exemple, le plafonnement des indemnités de départ ou le refus de réintés utt.). Il ya corrélation directe entre ces réformes et la réduction d'accès à la négociation group.

L'analyse d'impact de la direktīva CTTP, kas izveidota, lai izveidotu eksistenci de tous les grands défis que présente ce principe.

Comme emlek plus plus haut, la pandémie de Covid-19 . Certaines mesures font déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé relatif au salaire minimum et à la négociation group, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise en œuvre de la ieteikums sur l'accès à la protection sociale. La Commission européenne a en outre annoncé une reglementation prochaine relevantant les travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les Transitions numérique, verte et démographique modifient le tissu productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement protégés des effets néfastes que ces modifications peuvent avoir sur leur situācijas individuelle. La majorité des États membres n'enregistrent aucun progrès; des mesures plus efektivitātes garantissant des pārejas plus justes sont nécessaires pour renforcer les droits collectifs un individuels des travailleurs ietekmés par la pārejas numérique ou verte. Ces mesures bažas:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une formation professionnelle ou d'une validation de compétences;
 • le droit de bénéficier des PAMT durant les pārejas professionnelles;
 • l'obligation pour l'employeur de négocier des plans de pārejas afin d'enticiper les changements, de définir des strategies pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les externalisations et les conséquences néfastes sur les chaînes d'Approvisionnement;
 • le droit des syndicats à l'information et à la consulting en cas de décisions relevantant plus de 5 personnes dans un ou plusieurs pay ainsi que l'obligation d'entamer des négociations avec les sindicats représentatifs cas de décisions liées aux transitions technologique et environnementale affactant le travail de plus de 5 personnes;
 • des plans de pārejas likumi aux PME au niveau local ou couvrant un territoire ou un groupe d'entreprises.

Darbības visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Cadre renforcé pour la Participation des partenaires sociaux dans le Semestre européen, iespējams, izmantojot vienotu iniciatīvu législative.

 2. Pārskatīt Eiropas direktīvas par Eiropas Centrālās Centrālās Asociācijas (CEE) direktīvu, lai garantētu, ka ir jāpanāk, lai Austrumeiropas un Vidusjūras reģiona valstu pilsoņu travailleurs d'Etablir un CEE būtu informatīvs un konsultants.

 3. Jauna iniciatīva ir likumdošanas informācija, konsultācijas un līdzdalība, kā arī normu minimuma minimālā juridiquement contraignantes pour la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration.

 4. Konvencijas Nr. 135 ratifikācija 1971. gada OIT de sur représentants des travailleurs.

 5. Vienotā direktīva eiropas sur le devoir dei modrība, cieņa pret cieņu, veicināšana un piemērošana, lai samazinātu humains un d'une conduite atbildīgas des afēras.

Darbības visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Plānojiet stratēģisko stratēģiju, lai izveidotu dialogu par sociālo un nacionālo dialogu.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accord-cadres autonomes, en particulier dans les maksā où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la formation et les organes représentatifs des travailleurs. Accroissement des ressources pour des rights soutenant l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organes transnationaux d'information et de consult des travailleurs.

Equilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Equilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Sākumlapa / II nodaļa / Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

9. princips

Equilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité relevantant le dialog social en Incluant la négociation d'accords autonomes européens  dans leurs programmas de travail. Toutefois, le manque de négociations kolektīvi, kas nodarbina daudzus darbiniekus, dans les États membres rend très difficile la mise en œuvre d'accords autonomes européens (voir également P6). Apdrošinātāja lietojumprogrammas piešķir exige davantage d'efforts et un renforcement des capacités. A ce propos, tant les ressources que les outils de renforcement des capacités devraient être garantēts (un ne uzmundrinājumi Comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut établir les critères de référence pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des accords autonomes européens.

Dalības sindikāta de la CES indekss le semestre européen montre que les centieni visant à établir le droit des partenaires sociaux à être impliqués dans le Semestre se révèlent improductifs. Cela concerne en particulier la dimension nationale du Semestre. Une Regle européenne (possiblement via une nouvelle direktīva ou des par grozījumiem au Règlement 1466/1997) pourrait imposer l'pienākums ieliet les gouvernements nationaux de Consulter les PARTENAIRES sociaux aux différentes Etapes du Semestre Ainsi que des critères qualitatifs tels que plānošanas approprié, niveau de dialogs adéquat, accès ad hoc à l'information et capacités matérielles et immatérielles des partenaires sociaux.

L'implication des travailleurs dans les processus décisionnels de l'entreprise est enanger en raison de la mobilité des entreprises au du du marché unikāls. L'expérience montre que les décisions d'entreprise sont souvent prises pour éviter l'implication des travailleurs. Par piemēru, des manquements dans les lois nationales transponējošām les direktīvām européennes, et en particulier la refonte de la direktīva CEE, font šķērslis aux droits à l'information un à la konsultācijas. Les sankcijas ir paredzētas valsts mēroga retumu proporcijām, efektīvām un atturošām. Les droits à l'information et à la consulting ne couvrent pas l'implication et la protection des travailleurs. La législation européenne devrait stimuler une convergence à la hausse en Europe.

Au titre du principe 8, il faudrait plaider pour le droit des travailleurs à négocier collectivement (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est reconnu en tant que tel par l'UE. Les bénéfices sociétaux qu'entraînent les konvencijas kolektīvi en matière d'équité, de conditions équitables et de progrès tels que les accords couvrant les travailleurs nonstand et les travailleurs des entreprises de plateform (y compris les indépendendants) devraient être considér LESD 101. panta un nacionālo pilsoņu savstarpējās saskaņotības principu piemērošana. Le droit européen de la concurrence et les règles de concurrence nationales doivent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux reconnaissant le droit de négocier collectivement pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs non standards, deformforme and indépendants.

Darbības visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Contrôler l'application anticipée de la direktīva sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris en matière de pécule de vacances.

 2. CES paneuropéen Developpement d'un cadre paneuropéen pour contrôler l'impact des konvenciju kolektīvi sur l'quillibre entre vie professionnelle et vie privée à tous les niveaux.

 3. Evaluer l'adéquation et l'effacité de la direktīva sur la maternité.

Darbības visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Finanšu instrumentu maiņa européennes de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de négociation group).

 2. Le Semestre européen devrait contrôler:

  - la piedalīties des femmes dans le marché du travail en differentant emploi à temps plein et à temps partiel;

  - La proporcional femmes et d'hommes ne travaillant pas en raison de responsabilités en matière de soins.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer et contrôler les liens entre investissements publics dans l'éducation et la formation, politiques et services d'activation (en particulier en matière de soins) et emploi des femmes; žanra “indice d'égalité de use” izmantošana.

 4. Soutenir et ergager les partenaires sociaux à négocier et à conclure des accords ambitieux pour la mise en œuvre de la direktīva sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Développer izraksta un veidojumu relatifus à des konvenciju kolektīvus portant sur des mesures en la matière.

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Sākumlapa / II nodaļa / Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

10. princips

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

La Covid-19 ir le plus svarīgs sanitārijas, ekonomikas un sociālā savienība Eiropas Savienības historejā. La dimension santé et sécurité au travail (SST) est une composante essentielle de strategie européenne pour limiter la propagation du virus and Maintenir les activités économiques. De nombreuses mesures nationales onté prise pour combattre la pandémie, y compris des mesures radi aux lieux de travail et aux déplacements entre domicile et travail.

Covid-19 depuis de debut de la pandémie, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) sont restés physiquement présents sur leur lieu de travail et en premierre ligne du cīņas pret vīrusu, que ce soit dans le domaine des soins de santé, du nettoyage ou du commerce de détail. Dans le cadre de la deuxième miglains de la contagion, les gouvernements ont mis les mesures de confinement de côté et instauré une reprise contrôlée des activités et de retour au travail. Le succès de la strategie de sortie de l'UE dépendra en grande partie de l'adéquation et de l'effacité des politiques de SST qui seront adoptes.

Les mesures radinieki à la sécurité et à la santé au travail, que ce soit par le biais de la législation ou de konvenciju kolektīvi, soutiennent pratiquement le retour au travail. L'implication des syndicats dans l'élaboration de ces mesures est essentielle. Suite à l'assouplissement du confinement, des mesures préventives appropriées dans le chef des staffeurs contribueront à assurer and retour sûr et sain au travail, notamment en veillant à la distanciation physique and à la disponibilité d'équipements personnels de protection. Elles favoriseront aussi le ralentissement de la transmission du virus.

Darbības visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Pieņemšana Rapid de la décision de la Commission du 3 juin d'inclure le virus Covid-19 (SARS-CoV-2) un bioloģisko aģentu bioloģisko vielu saraksts Direktīvas III / III direktīva 2000/54 / CE contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

 2. Covid-19 iepazīšanās ar en tant que maladie professionalnelle dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Direktīvu transponēšana un pārņemšana 2017/2398, 2019/130 un 2019/983 un Eiropas Acquis européen actuel piemērošana.

 4. Développer et poursuivre nos revendications pour un niveau zéro de vēža profesiju pārstāvji, y compris le développement d'analyses des risques et une révision de la direktīva amiante.

 5. Poursuivre les direktīvās eiropā sur les risques psychosociaux et les nepatikšanas muskulatūras-skeletu.

Darbības visant à établir une convergence ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Développer et poursuivre nos revendications pour une tolérance zéro pour les accident mortels et la prévention des accident au travail. Inscrire la jēdziens «zéro nelaimes gadījumi», stratēģiskās de santehes un de sécurité (SST).

 2. Cartographier le rôle des représentants des travailleurs et évaluer l'efficacité des droits des syndicats pour assurer l'plage réelle de la législation européenne sur la SST.

 3. Developper une méthologie standard uniforme / unique et un système d'information commun dans l'UE sur le signalement des nelaimes gadījumu profesijas ainsi qu'une information sur les systèmes d'assurance des accident un maladies professionnels et partage de bonnes pratiques.