Home / Poglavlje II / Plaće

Načelo 6

Plaće

Podaci o plaćama i kolektivnom pregovaranju pokazuju da su trendovi plaća i dalje prigušeni i da nema konvergencije prema gore. To je uglavnom zbog:

 • Neuspjeh u osiguravanju poštivanja prava na kolektivno pregovaranje i rast prakse propadanja sindikata doveli su do smanjena pokrivenost kolektivnim ugovorima.
 • Zakonske minimalne plaće koje - tamo gdje postoje - su u većini država članica postavljeni ispod praga pristojnosti i ne garantiraju dostojan životni standard radnicima i njihovim obiteljima te ne predviđaju uključivanje socijalnih partnera.
 • Pravila Pakta za stabilnost i rast (SGP) koja nameću pretjerani pritisak na nacionalne sustave i programi Trojke koji su uništili kolektivno pregovaranje.
 • Previše radnika koji nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorima već samo osobnim ugovorima

Ogromne razlike u visini plaća i kolektivnom pregovaranju i dalje postoje među i unutar država članica. To dovodi do situacije socijalnog dampinga koja ima pretežno negativne učinke na najniži segment tržišta rada. Uz to, neprimjereno i nepravedno određivanje plaća povezano s nepoštivanjem prava kolektivnog pregovaranja, također ima i negativan utjecaj na plaće viši na ljestvici plaća dovodeći do smanjenja unutarnje potražnje kao glavnog pokretača gospodarskog rasta u EU-u - posebno u situaciji ekonomske krize kakvu trenutno uzrokuje pandemija COVID 19.

Stoga je bitno osigurati da se prava radnika na kolektivno pregovaranje i pravičnu naknadu u potpunosti poštuju u svim državama članicama. Potrebno je uspostaviti jednake uvjete na unutarnjem tržištu i potaknuti konvergenciju plaća prema gore. Europska direktiva o odgovarajućim minimalnim plaćama igra ključnu ulogu u tome. Ovom se Direktivom mora osigurati da zakonske minimalne plaće ne mogu pasti ispod praga pristojnosti i da su primjerene, te se definiraju uz puno sudjelovanje socijalnih partnera. Nadalje, treba povećati sposobnost sindikata da se pogađaju za pravedne plaće i radne uvjete i da se uhvati u koštac sa praksama propadanja sindikata, a mora zaštititi dobro funkcioniranje sustava kolektivnog pregovaranja i industrijskih odnosa.

Konvergencija plaća u Europi mogla bi premostiti razlike u plaćama između i unutar zemalja (posebno između Istoka i Zapada) i poboljšati udio plaća u gospodarstvu, smanjiti nejednakosti i povećati unutarnju potražnju i produktivnost. To se može postići:

 • Europska direktiva o odgovarajućim minimalnim plaćama mora se izmijeniti kako bi se osiguralo poštivanje prava sindikata na kolektivno pregovaranje, ukidanje prakse propadanja sindikata i jamstvo povećanja zakonskih minimalnih plaća;
 • Osiguravajući to samo poslodavci koji poštuju pravo radnika na kolektivno pregovaranje i provedbu relevantnih kolektivnih ugovora mogu dobiti javne ugovore, bespovratna sredstva, sredstva, plaćanje ZPP-a, SURE, plan oporavka itd .;
 • Akcije i mjere koje promiču prava i sposobnosti kolektivnog pregovaranja, uključujući u okviru alata ekonomskog i socijalnog upravljanja, kao što su Europski semestar, Smjernice za zapošljavanje, EPSR i Social Scoreboard.

EU direktiva za rješavanje problema rodni jaz u plaćama i obvezujuće mjere transparentnosti plaća, uključujući pojašnjenje načela jednake plaće za rad jednake vrijednosti omogućavajući radnicima i sindikatima pristup informacijama o kriterijima koji odlučuju o visini plaća i pregovaranju za rad jednake vrijednosti, je također potreban kako bi se zajamčila jednaka plaća muškaraca i žena.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

 1. Okvirna direktiva koja osigurava da zakonske minimalne plaće ne budu postavljene ispod praga pristojnosti i definirane uz sudjelovanje socijalnih partnera
 2. Direktiva EU-a o rješavanju razlike u plaći među spolovima i obvezujućih mjera transparentnosti plaća, uključujući pojašnjenje načela jednake plaće za rad jednake vrijednosti omogućavajući radnicima i sindikatima pristup informacijama o kriterijima koji odlučuju o visini plaća i pregovaranju za rad jednake vrijednosti.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

 1. 1. Nacionalni akcijski planovi, koje su države članice izradile u dogovoru sa socijalnim partnerima, za promicanje kolektivnog pregovaranja, kao dio Okvirne direktive o kolektivnom pregovaranju i pravednim minimalnim plaćama.
 2. U procesu EU semestra: program mjera za plaće.