Naslovna / Poglavlje I / Jednake prilike

Načelo 3

Jednake prilike

Pristup mogućnostima češće ovisi o određenoj skupini kojoj radnik pripada. Cilj je inkorporirati politiku usmjerenu na uklanjanje diskriminacije (ex-post) zajedno s proaktivnim politikama koje pružaju jednake mogućnosti (ex-ante). Smanjivanje zaštite na radnom mjestu povećava diskriminaciju na poslu. Mjere koje ublažavaju sankcije protiv nepravednih otkaza, smanjuju moć sindikata (ili radničkih vijeća) na radnom mjestu ili šire nestandardne radne ugovore, oslabljuju trenutnu antidiskriminacijsku pravnu stečevinu koja predviđa stroge sustave sankcija.

Izuzimanje tržišta rada ili lošiji učinak određenih skupina ugrožavaju ekonomsku i socijalnu stabilnost. Diskriminacija stoga se mora posebno nadzirati i izvještavati LGBTQI *, za koje postoje rupe u pogledu zaštite u nacionalnim zakonima. Jednake mogućnosti treba promicati pomoću pokazatelja ekonomskog učinka. Lijekovi bi trebali poticati iz ojačanog pravnog okvira. Trebali bi ukloniti diskriminacijske prakse na radnim platformama. Takva praksa može se odvratiti kao rezultat nadzora sindikata. Sindikati su već osudili takve tendencije, uglavnom u kontekstu diskriminacije radnika u vezi s njihovim pristupom „svirkama“ nakon što su poduzeli bilo kakvu kolektivnu akciju. Kolektivno pregovaranje ukazuje na put ka boljoj LGBTQI * zaštiti na radnom mjestu.

Horizontalna smjernica o nediskriminaciji može biti prikladnija, iako Vijeće do danas nije postiglo konsenzus. Jednake mogućnosti trebaju se pružiti i tražiteljima azila, koji su trenutno isključeni iz opsega antidiskriminacijskih direktiva. Od posebne je važnosti upotreba materijalnih i nematerijalnih resursa za jačanje javnog diskursa protiv ksenofobije i rasizma.

Socijalni partneri mogu, zajednički ili jednostrano, razviti alate za prepoznavanje, sprečavanje i sankcioniranje diskriminacije, usredotočujući se na aktivne mjere za skupine u nepovoljnom položaju. Oni mogu uspostaviti bližu suradnju s nacionalnim tijelima za ravnopravnost i nadovezati se na razvoj Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA).

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. Horizontalna direktiva o nediskriminaciji koja prepoznaje, sprečava i sankcionira diskriminaciju.
  2. Ukloniti odstupanja od postojeće Direktive o zabrani diskriminacije za državljane trećih zemalja koji traže zaštitu.
  3. Nadolazeća preporuka Vijeća o ravnopravnosti, uključivanju i sudjelovanju Roma.
  4. Nadolazeća nova EU strategija o invalidnosti.

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Sindikalni alat za prepoznavanje, sprečavanje i sankcioniranje diskriminacije; podržati tijela za jednakost i nadovezati se na istraživanja i rezultate FRA-e.
  2. Inovativna komunikacijska strategija i kampanje protiv ksenofobije
  3. Isticanje veza između sindikalnih prava, radnog zakonodavstva i jednakosti i nediskriminacije, počevši od prakse kolektivnog pregovaranja.