Domaći / Poglavlje III / Briga o djeci i podrška djeci

Načelo 11

Briga o djeci i podrška djeci

Većina država članica nije imala uspjeha u EU2020 i Ciljevi Barcelone. Javna ulaganja u ovo područje smanjuju se umjesto da se povećavaju. Siromaštvo među djecom i mogućnosti za djecu snažno se oslanjaju na dohodak i socijalnu imovinu kućanstva u kojem odrastaju. Također je važno osigurati pristup visokokvalitetnoj i dostupnoj dječjoj skrbi, zajedno s pristupom kvalitetnom obrazovanju, sadržajima za slobodno vrijeme i zdravstvenoj zaštiti u kako bi se djeci omogućilo da u potpunosti razviju svoju osobnost i talente, a također i radnicima, posebno ženama, da u potpunosti mogu sudjelovati na tržištu rada i u dugoročnoj povećanoj jednakosti u društvu.

Dječje jamstvo mora obuhvaćati svu djecu bez iznimke i obuhvaćati besplatan pristup obrazovanju, brizi o djeci, obrazovnoj razonodi, zdravstvenoj zaštiti, stanovanju i visokokvalitetnoj prehrani. EU bi trebao ojačati univerzalnost - i kvalitetu - javnih usluga, što također koristi ranjivoj djeci i njihovim obiteljima. Dječje jamstvo trebalo bi biti način za postizanje pune primjene UNCRC-a, a univerzalnost je ključno načelo. Ciljeve iz Barcelone treba ažurirati i poticati.

Što se tiče ustanova za čuvanje djece, one moraju biti dostupne (zemljopisno i za djecu s invaliditetom), pristupačne i kvalitetne.

Akcije usmjerene na uspostavljanje minimalnog dna prava u EU, jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu

  1. EU univerzalno jamstvo za djecu za svu djecu u cilju borbe protiv dječjeg siromaštva i poticanja socijalne uključenosti.
  2. Seminar europskih socijalnih partnera o odredbama skrbi o djeci u EU, kao dio njihovog autonomnog radnog programa 2019.-2021

Akcije usmjerene na uspostavljanje konvergencije prema gore u uvjetima života i rada

  1. Akcijski plan protiv siromaštva s posebnim naglaskom na: (i) osiguravanje dostupnih, besplatnih i kvalitetnih javnih usluga, uključujući socijalne usluge i ustanove za brigu o djeci; (ii) pristup kvalitetnom obrazovanju za svu djecu; (iii) Rješavanje siromaštva u kućanstvu
  2. Ispuniti zahtjeve socijalnih partnera za javnim ulaganjima u ustanove za njegu djece i potencijalom kolektivnog pregovaranja kako bi se udovoljilo specifičnim potrebama zaposlenih roditelja.