POGLAVLJE I (24-29)

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

  • Osigurati da EU poduzme mjere kako bi zajamčila pravo svima na visoku kvalitetu i uključivo cjeloživotno obrazovanje bez troškova za radnike i tijekom radnog vremena, kao pojedinac, ostvarivo pravo na obuku u odnosu na poslodavca. Također je ključno osigurati plaćeni obrazovni dopust za sve radnike i pravo na pristup punim kvalifikacijama, vrednovanje neformalnog i informalnog učenja i radnog iskustva te besplatno i kvalitetno profesionalno usmjeravanje i savjetovanje. Potrebno je pridonijeti jačanju socijalnog dijaloga, s ciljem poticanja prekvalifikacije i usavršavanja vođenog socijalnim dijalogom te da socijalni partneri imaju veću stratešku ulogu u europskim i nacionalnim politikama i u mehanizmima financiranja osposobljavanja, posebno u identificiranju potreba za vještinama za budućnost, definiranje okvira kvalifikacija i kompetencija, prilagođavanje kurikuluma osposobljavanja i njegovog dizajna potrebama radnika.
  • Poduzimanje snažnijih mjera na razini EU-a kako bi se uklonio rodni jaz u plaćama. Jamčenje brze i ambiciozne transpozicije i provedbe Direktive o rodnoj transparentnosti plaća na nacionalnoj razini, što dovodi do ponovne procjene poslova koje uglavnom obavljaju žene, te do jače potpore kolektivnom pregovaranju za smanjenje rodnog jaza u plaćama i promicanju profesionalnog razvoja.
  • Poduzimanje potrebnih inicijativa za prekinuti sve oblike rodno uvjetovanog nasilja u svijetu rada, uključujući i online. Što se tiče borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja, potreban je sveobuhvatan pristup uzimajući u obzir obiteljsko nasilje, cyber nasilje, psihičko nasilje i ekonomsko nasilje. Zagovarajte snažnu Direktivu o borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja koja predviđa snažnu ulogu sindikata.
  • Osigurati brzu ratifikaciju Konvencije ILO 190, eliminirati nasilje i uznemiravanje u svijetu rada u svim europskim zemljama.
  • Razvijanje nove i ambiciozne Strategije za ravnopravnost spolova nakon 2025., koja bi trebala prepoznati i podržati ključnu ulogu sindikata, socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i pregovaranja o jednakosti.
  • Promicanje kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora za aktivno poticanje različitosti, tolerancije i uključenosti na svim razinama i suprotstavljanje svim mogućim osnovama diskriminacije i nasilja na radnom mjestu. Provedba Akcijskog plana EU-a protiv rasizma, strategije EU-a za borbu protiv antisemitizma i strateškog okvira EU-a za Rome o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju trebala bi uključivati ​​značajnu ulogu socijalnih partnera i sindikata.
  • Raditi prema jače javne službe za zapošljavanje, učinkovite politike tržišta rada i intervencije u stvaranju radnih mjesta, uz socijalne uvjete u smislu
    kvalitetnih radnih mjesta za javne subvencije za zapošljavanje.