Prionsabal 6

Taispeánann sonraí maidir le pá agus cómhargáil go bhfuil treochtaí pá fós cúng agus nach bhfuil cóineasú aníos ann. Tá sé seo den chuid is mó mar gheall ar:

 • Mar thoradh ar mhainneachtain an meas ar an gceart chun cómhargála agus fás ar chleachtais meirge ceardchumainn a chinntiú clúdach laghdaithe ar chomhaontuithe comhchoiteanna.
 • Pá íosta reachtúil a - cá bhfuil siad ann - i bhformhór na mBallstát atá faoi bhun tairseach cuibheas agus ní ráthaíonn siad caighdeán maireachtála réasúnta d’oibrithe agus dá dteaghlaigh agus ní dhéanann siad foráil do rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta.
 • Rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis (SGP) a chuireann brú iomarcach ar chórais náisiúnta agus cláir Troika a scrios cómhargáil.
 • An iomarca oibrithe nach gcumhdaítear le comhaontuithe comhchoiteanna ach le conarthaí pearsanta amháin

Tá difríochtaí ollmhóra ann i leibhéil pá agus cómhargála i measc na mBallstát agus laistigh de. Cruthaíonn sé seo cás dumpála sóisialta a mbíonn éifeachtaí diúltacha den chuid is mó aige ar an gcuid is ísle den mhargadh saothair. Ina theannta sin, tá socrú pá míchuí agus éagórach a bhaineann le neamh-urramú cearta cómhargála tionchar diúltach ar phá níos airde suas an scála pá as a dtiocfaidh laghdú ar an éileamh inmheánach mar phríomhspreagthóir an fháis eacnamaíoch san AE - go háirithe i gcás géarchéime eacnamaíochta mar is cúis le paindéim 19 COVID faoi láthair.

Tá sé riachtanach dá bhrí sin a chinntiú go n-urramaítear cearta oibrithe i leith cómhargála agus luach saothair chóir i ngach Ballstát. Is gá cothrom na Féinne a shocrú laistigh den mhargadh inmheánach agus cóineasú aníos i bpá a spreagadh. Tá ról lárnach ag an Treoir Eorpach maidir le híosphá leordhóthanach sa mhéid seo. Ní mór don Treoir seo a chinntiú nach féidir le híosphá reachtúil titim faoi thairseach cuibheas agus go bhfuil siad leordhóthanach, agus go sainmhínítear iad le rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe sóisialta. Ina theannta sin ní mór dó cur le cumas na gceardchumann margaíocht a dhéanamh ar phá cóir agus ar dhálaí oibre agus dul i ngleic le cleachtais meirge na gceardchumann agus caithfidh sé córais chómhargála agus caidrimh thionsclaíoch a fheidhmíonn go maith a chosaint.

Dhéanfadh cóineasú pá aníos san Eoraip na bearnaí pá idir tíortha agus laistigh díobh a dhúnadh (go háirithe idir an Oirthear agus an Iarthar) agus an sciar pá sa gheilleagar a fheabhsú, éagothroime a laghdú agus éileamh inmheánach agus táirgiúlacht a fheabhsú. Is féidir é seo a bhaint amach trí:

 • Ní mór an Treoir Eorpach maidir le híosphá leordhóthanach a leasú chun meas ar cheart na gceardchumann chun cómhargála a chinntiú, deireadh a chur le cleachtais meirge ceardchumainn agus ráthaíocht go n-ardóidh íosphá reachtúil;
 • A chinntiú go ní féidir ach fostóirí a bhfuil meas acu ar cheart oibrithe chun cómhargáil a dhéanamh agus na comhaontuithe comhchoiteanna ábhartha a chur i bhfeidhm conarthaí poiblí, deontais, cistí, íocaíocht CBT, SURE, an Plean Téarnaimh srl;
 • Gníomhartha agus bearta a chuireann cearta agus acmhainn cómhargála chun cinn, lena n-áirítear faoi chuimsiú uirlisí rialachais eacnamaíoch agus sóisialta, mar an Seimeastar Eorpach, na Treoirlínte Fostaíochta, an EPSR agus an Scórchlár Sóisialta.

Treoir AE chun aghaidh a thabhairt ar an bearna pá inscne agus bearta ceangailteacha trédhearcachta pá, lena n-áirítear soiléiriú ar phrionsabal an phá chomhionainn as obair ar chomhluach lena gcumasaítear d’oibrithe agus do cheardchumainn rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi chritéir a chinneann leibhéil phá agus chun mhargadh a dhéanamh ar obair ar luach comhionann, tá gá freisin le pá comhionann idir fir agus mná a ráthú.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Creat-Treoir lena chinntiú nach bhfuil íosphá reachtúil socraithe faoi bhun thairseach cuibheas agus go sainmhínítear iad le rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta
 2. Treoir AE chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna pá inscne agus bearta ceangailteach trédhearcachta pá, lena n-áirítear soiléiriú ar phrionsabal an phá chomhionainn as obair ar luach comhionann a chuireann ar chumas oibrithe agus ceardchumainn rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi chritéir a chinneann leibhéil phá agus chun mhargadh a dhéanamh ar obair ar luach comhionann.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. 1. Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta, arna bhforbairt ag na Ballstáit i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta, chun cómhargáil a chur chun cinn, mar chuid de Chreat-Treoir maidir le cómhargáil agus íosphá cóir.
 2. I bpróiseas Seimeastar an AE: clár beart pro-phá.