RÓL AN EPSR i gCreat Ailtireacht an AE AGUS RIALACHAS EACNAMAÍOCH

 

 • Coinníollacht shóisialta láidir a thabhairt isteach a bhaineann le gach cineál maoinithe poiblí agus tacaíochta do ghnó (lena n-áirítear a bhaineann le beartas tionsclaíoch láidir de chuid an AE) poist ardchaighdeáin, cómhargáil, dálaí oibre feabhsaithe, oiliúint cháilíochta a chur chun cinn… Ba cheart é sin a áireamh freisin sna rialacha airgeadais a rialaíonn úsáid chistí an AE (do na cistí go léir, ó bhuiséad an AE agus ó na cistí a ghintear lasmuigh den bhuiséad).
 • Soláthar poiblí an AE a athbhreithniú rialacha lena chinntiú go téann airgead poiblí chuig eagraíochtaí (agus a bhfochonraitheoirí) Go meas a bheith agat ar chearta oibrithe agus ceardchumainn, Go caibidlíocht a dhéanamh le ceardchumainn agus a bhfuil a gcuid oibrithe clúdaithe ag comhaontuithe comhchoiteanna.
 • Prótacal um Dhul Chun Cinn Sóisialta a bhunú, le bheith san áireamh sna Conarthaí, chun a ráthú go mbeidh tosaíocht ag cearta oibrithe agus cearta sóisialta ar shaoirsí eacnamaíocha i gcás coinbhleachta.
 • Ról níos láidre a ráthú do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta sna Conarthaí agus i gcreat institiúideach an AE lena nasctar baint amach a phrionsabail leis an gcuspóir “geilleagar sóisialta margaidh, a bheidh dírithe ar lánfhostaíocht agus ar dhul chun cinn sóisialta” chun na hionstraimí rialachais eacnamaíoch a athchothromú. agus stáit láidre leasa a chinntiú.
 • Ag diúltú filleadh ar bheartais déine teipthe. Athbhreithniú ar rialacha rialachais eacnamaíoch a áirithiú lena n-áirítear foirceannadh Chomhshocrú Fioscach an AE agus athchóiriú an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis chun é a ailíniú le gnóthú na gceart atá san áireamh sa Cholún Eorpach um Chearta Sóisialta. Comhtháthú an EPSR i Rialachas Eacnamaíoch an AE, ag tógáil ar Airteagal 148 CFAE, chun teorainneacha maicreacnamaíocha a athchothromú. Tá sé ríthábhachtach an spás fioscach is gá a áirithiú do na Ballstáit chun na hinfheistíochtaí le haghaidh trasdul cothrom dé a mhaoiniú agus chun infheistíocht a dhéanamh i mbeartais shóisialta lena gcuirtear an EPSR chun feidhme agus chun Spriocanna Porto a bhaint amach faoi 2030. Chuige sin, tá an plé atá ann faoi láthair faoin Athbhreithniú ar Rialachas Eacnamaíoch an AE. ríthábhachtach. Ba cheart go mbeadh an deis ag na Ballstáit uile infheistíocht a dhéanamh i mbeartais shóisialta agus i mbonneagair shóisialta. Tá sé ríthábhachtach acmhainn fhioscach nua le haghaidh infheistíochta a chur chun feidhme, ciste ceannasacht an AE le haghaidh trasdul socheacnamaíoch díreach agus earraí coiteanna, rud a fhágann nach bhfágtar éinne agus aon réigiún taobh thiar de.
 • Faoi chuimsiú an athbhreithnithe ar na rialacha rialachais eacnamaíoch, lena áirithiú, agus an staid riosca a bhaineann le fiachas agus easnamh á meas, gur cheart don Choimisiún agus don Chomhairle staid na fostaíochta, dinimic pá, bochtaineacht, eisiamh sóisialta agus eile ábhartha sóisialta a chur san áireamh. cuspóirí an rialachais eacnamaíoch. Críochnaítear gné shóisialta an rialachais eacnamaíoch le hiarrataí ar phrionsabal an chánachais chóir fhorásaigh a thabhairt isteach agus chun caiteachas pinsean poiblí a chosaint chun an prionsabal “ag dul in indignity".
 • An obair ar an Creat um Chóineasú Sóisialta (SCF) le linn théarma reatha an AE ba chéim mhór chun cinn é chun an fearann ​​sóisialta a dhaingniú níos fearr sa Seimeastar Eorpach, chun faireachán níos fearr a dhéanamh ar mhíchothromaíochtaí sóisialta laistigh den AE agus chun cóineasú aníos a chothú. Leanann sé le próiseas “sóisialaithe” an tSeimeastair Eorpaigh agus na rialacha fioscacha, ag tabhairt cos dlí/oibríochta agus níos ábhartha maidir le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. Mar sin féin, ní mór é a chumhdach in ailtireacht rialachais eacnamaíoch an AE.
 • Tráthúil agus éifeachtach a chinntiú ról na gcomhpháirtithe sóisialta ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal Náisiúnta ag garspriocanna an tSeimeastair Eorpaigh, ag tógáil ar an Moladh le déanaí maidir le Comhphlé Sóisialta a Neartú.
 • A áirithiú go mbeidh an CAI agus a chur chun feidhme ar bhealach níos comhsheasmhaí le cuspóirí sóisialta an AE sa chéim iar-phaindéimeach agus trasdula atá roimh an AE.
 • Ag éileamh go n-aithníonn agus go n-urramóidh gach comhpháirtí trádála caighdeáin bhunúsacha an ILO ag an obair agus noirm eile a aithnítear go hidirnáisiúnta. Ní hamháin gur saincheist í seo a bhaineann le comhleanúnachas beartais laistigh agus lasmuigh den AE, ach rannchuidiú riachtanach freisin chun seasamh leis an gcóras iltaobhach agus cothrom na Féinne a áirithiú.
 • A chinntiú go bhfuil idirphlé sóisialta, cearta sóisialta agus an acquis sóisialta ag croílár an phlé aontachais. Ní mór do thíortha is iarrthóirí a áirithiú go n-urramófar go hiomlán an t-idirphlé sóisialta, na ceardchumainn agus na hoibrithe agus cearta na gceardchumann, chomh maith leis an acquis sóisialta. Caithfidh an próiseas atógála san Úcráin a bheith bunaithe ar choinníollacht shóisialta, rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta agus na gceardchumann, meas ar chearta oibrithe agus coinníollacha oibre réasúnta.