CAIBIDIL III (24 – 29)

COSAINT SÓISIALTA AGUS LÉIRIÚ

 • A chinntiú cosaint shóisialta iomlán agus rochtain ar sheirbhísí poiblí inacmhainne agus ardchaighdeáin. Ag cur tuilleadh leis an Moladh ón gComhairle maidir le Rochtain ar Chosaint Shóisialta sa chéad reachtas eile de chuid AE, d’fhonn feabhas a chur ar chumhdach lucht saothair neamhchaighdeánach trí chórais cosanta sóisialta. Gníomhaíochtaí a ghlacadh chun an faireachán ar Mholadh 2019 a fheabhsú, lena n-áirítear líonra Eorpach d’institiúidí slándála sóisialta náisiúnta.
 • Córais láidre cosanta sóisialta a fheabhsú, uilíoch, éifeachtach agus leordhóthanach, in ann caighdeán maireachtála réasúnta a sholáthar do dhaoine a bhfuil rioscaí sóisialta acu amhail seanaois, breoiteacht, dífhostaíocht, etc. mar phríomhchuid de gheilleagar sóisialta margaidh na hEorpa agus de stát leasa shóisialaigh na hEorpa.
 • Ag tacú le moltaí Thuarascáil an Ghrúpa Ardleibhéil ar Thodhchaí na Coimirce Sóisialaí agus na Stát Leasa Shóisialaigh san AE de réir an ghealltanais a tugadh faoin bPlean Gníomhaíochta do chur chun feidhme an EPSR: an díospóireacht a spreagadh le haghaidh athbhreithniú beartais i gcomhréir le moltaí na Tuarascála i measc na Ballstáit, ag sainaithint na réimsí ina bhféadfaí gníomhaíochtaí nithiúla a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta; feabhas a chur ar ról an AE maidir le cóineasú aníos i spriocréimsí a mholann an Tuarascáil.
 • Córais chosanta sóisialta atá thar a bheith éifeachtach, iontaofa agus faireacháin a fhorbairt, ar cheart dóibh cearta oibrithe a ráthú de réir an EPSR laistigh de bhallstát ar leith agus i ngné trasteorann; digitiú na gcóras slándála sóisialta a fheabhsú chun trédhearcacht, deimhneacht, faireachán agus dlíthiúlacht oibríochtaí slándála sóisialta a fheabhsú go hinmheánach agus go trasteorann araon.
 • Ag tógáil tuilleadh ar Mholadh 2019 ón gComhairle maidir le Rochtain ar Chosaint Shóisialta sa chéad reachtas eile de chuid an AE: ag iarraidh ar na Ballstáit dul i mbun athchóirithe substaintiúla chun cuimsiú foirmiúil agus éifeachtach oibrithe agus daoine féinfhostaithe a áirithiú trí scéimeanna cosanta sóisialta leordhóthanacha agus trédhearcacha; rochtain, éifeachtacht agus leordhóthanacht chosaint shóisialta lucht saothair neamhchaighdeánach a fheabhsú trí bhearnaí sna córais a líonadh; aghaidh a thabhairt ar na laigí atá ann cheana sa chumhdach foirmiúil do dhaoine féinfhostaithe trí éabhlóid an chur chuige dheonaigh i dtreo sainordaitheach a chur chun cinn , a thabharfadh aghaidh ar iarmhairtí níos leithne dá n-easpa rochtana ar scéimeanna chun feidhmiú na margaí saothair, acmhainn chobhsaithe na gcóras leasa shóisialaigh agus a gcuid maoinithe.
 • Ag tógáil ar an Moladh Íosta Ioncaim: measúnú a dhéanamh ar a éifeachtúlacht agus ar a tionchar ar an tsochaí laistigh de na Ballstáit; treoir a thabhairt isteach chun comhchaighdeáin AE a shainiú do scéimeanna íosioncam agus chun a leorgacht, lena n-éifeachtacht, lena n-ráta glactha agus lena gcumhdach a mhéadú, le sainiúil, chun dul i ngleic leis an straitéis frithbhochtaineachta, i bhfianaise a bhaint amach ar an Sprioc Ceannlíne Porto on Laghdú na bochtaineachta.
 • An cóineasú éifeachtach agus aníos a fheabhsú i gcur chun feidhme an mholta maidir le cúram fadtéarmach ar ardchaighdeán ar phraghas réasúnta.
 • Gníomhaíochtaí a dhéanamh chun an faireachán ar na Moltaí a fheabhsú, lena n-áirítear líonra Eorpach d’institiúidí slándála sóisialta náisiúnta; táscairí cáilíochtúla agus cainníochtúla a fhorbairt tuilleadh lena bhfíoraítear cur chun feidhme éifeachtach an mholta, i gcomhthéacs an chreata faireacháin, agus trí thionscnaimh nua a chur ar aghaidh;
 • Ról na gCeardchumann a fheabhsú maidir le faireachán a dhéanamh ar na Moltaí agus ar fhorbairtí beartais i réimse na cosanta sóisialta: tuarascáil shuaitheanta thríbhliantúil a shamhlú, bunaithe ar an méid a chuireann institiúidí um chosaint shóisialta na mBallstát agus na gcomhpháirtithe sóisialta, arna scríobh ag an gCoiste um Chosaint Shóisialta agus an Coimisiún Eorpach, chun infheictheacht a thabhairt do threochtaí i gcórais chosanta sóisialta ar fud an AE, lena n-áirítear an dul chun cinn i gcur chun feidhme mholtaí Thuarascáil HLG ar Thodhchaí an Leasa;
 • Rochtain uilechoiteann bunaithe ar chearta a ráthú ar sheirbhísí poiblí ardchaighdeáin, lena n-áirítear cúram leanaí agus iompar. Gníomhartha a dhéanamh chun urraim iomlán a chinntiú don cheart ar thithíocht leordhóthanach, réasúnta agus inacmhainne. Seirbhísí ardchaighdeáin a ráthú agus ceart d’oibrithe seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar.
 • Cur chuige bunaithe ar chearta agus infheistíocht phoiblí a chur chun cinn i gcórais chosanta sóisialta atá uilíoch, bunaithe ar an dlúthpháirtíocht agus a fhreagraíonn do inscne ar an leibhéal idirnáisiúnta, Eorpach agus náisiúnta. Spriocanna um chóineasú aníos a shaothrú agus leithdháileadh maoinithe i gcúram leanaí, sláinte, daoine scothaosta, fadtéarmacha, míchumais agus spleáchais chun clúdach uilíoch agus cúram ardcháilíochta a ráthú.
 • Ag tógáil ar eispéireas dearfach na SURE, ag tabhairt isteach an tionscnamh chun ionstraim AE a fhorbairt a dhíreoidh ar scéimeanna coinneála post, le cur chuige coiteann maidir le beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair, agus cobhsaitheoirí buana AE a dhearadh/athárachas ar chaiteachas an rialtais ar fhostaíocht agus ar chosaint shóisialta. Ba cheart raon feidhme SURE a leathnú go dtí cabhrú le hoibrithe agus le cuideachtaí bearta ceart trasdula a ghlacadh, agus cuimsiú beart den sórt sin méadaithe go dtí gach catagóir oibrithe neamhchaighdeánacha, féinfhostaithe, neamhbhuana.
 • Bunús láidir an chuspóra chun an bhearna pinsin inscne a laghdú sa Straitéis um Chomhionannas Inscne tar éis 2025.
 • Ag tógáil ar an Moladh Ioncaim Íosta, ag tabhairt isteach a treoir chun caighdeáin chomhchoiteanna AE a shainiú do scéimeanna íosioncam, chun dul i ngleic leis an straitéis frithbhochtaineachta, i bhfianaise Sprioc Cheannlíne Porto ar laghdú na Bochtaineachta a bhaint amach.