CAIBIDIL II (24 – 29)

COINNÍOLLACHA OIBRE TEAGHLAIGH

 

 • Ní mór dul i ngleic le hobair neamhbhuana a aithint mar thosaíocht. Deireadh a chur le hobair neamhbhuana trí chearta dlíthiúla ar chonarthaí buana agus obair lánaimseartha a ráthú. Cosc ar chonarthaí ar éileamh agus ar chonarthaí náid uaireanta, agus ar shocruithe agus cineálacha eile oibre neamhbhuana, conarthaí buana a dhéanamh ar an gcaighdeán, agus aird ar oibrithe atá fostaithe i gcineálacha nua oibre agus sa gheilleagar digiteach/ardáin. Treoir uaillmhianach a idirbheartú ar chúrsaí oiliúna cáilíochta chun eisiamh sóisialta i measc daoine óga a laghdú. Poist ardchaighdeáin a chinntiú agus coinníollacha oibre a fheabhsú ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanas saothair. Is é an bealach is fearr chun cáilíocht poist agus coinníollacha oibre cothroma a chinntiú trí cómhargáil a chur chun cinn agus a neartú, go háirithe ar leibhéil earnála agus trasearnála. Ba cheart go mbeadh sé ina thosaíocht i ngach Ballstát clúdach cómhargála a mhéadú agus ba cheart go spreagfadh sé gníomhaíocht chinntitheach, lena n-áirítear trí thrasuí uaillmhianach na Treorach maidir le Pá Íosta Leordhóthanach, lena ndírítear ar chumhdach 80 %, agus ar an Treoir maidir le Trédhearcacht Inscne Pá.

 • Cearta ceardchumainn agus oibrithe a chosaint agus a neartú, lena n-áirítear an ceart uilechoiteann chun eagrú, rochtain ceardchumainn ar ionaid oibre, an ceart chun cómhargáil, agus an ceart dul ar stailc. Ní mór ionsaithe ar cheardchumainn a chosc: Ní mór pionós a ghearradh ar bhriseadh ceardchumainn mar choir! Tá sé seo riachtanach chun an daonlathas san Eoraip a chosaint agus a neartú.
 • Gníomh éifeachtach AE a dhéanamh chun poist agus ioncaim a chosaint, lena n-áirítear pinsin, le bearta cinntitheacha chun aghaidh a thabhairt ar ghné shóisialta na géarchéime costais mhaireachtála. Tá sé ríthábhachtach arduithe pá a chur chun cinn agus tacú le coinbhéirseacht aníos in ioncam agus coinníollacha oibre.
  Ag tabhairt isteach a Creat Eorpach chun cóineasú aníos ar phá a chur chun cinn agus a chinntiú go n-aithníonn cuideachtaí ilnáisiúnta ceardchumainn agus go ndéanfaidh siad comhaontuithe comhchoiteanna a chaibidil leo ar an leibhéal náisiúnta i ngach tír ina n-oibríonn siad agus go saineoidh siad cosán i dtreo pá comhionann as obair ar chomhluach maidir le pá a íoctar le hoibrithe i dtíortha éagsúla.
 • Spriocanna aeráide a bhaint amach trí a ach trasdul. Treoir a thabhairt isteach maidir le haistriú cóir i saol na hoibre trí athruithe a réamh-mheas agus a bhainistiú, bunaithe ar phrionsabail rannpháirtíocht na gceardchumann agus na cómhargála.
 • Rialú na n-oibrithe ar sholúbthacht ama oibre a mhéadú agus am oibre a laghdú, agus pá iomlán agus earcaíocht chúiteach á chothabháil, lena n-áirítear socruithe oibre lena n-áirithítear cur chuige trasfhoirmithe inscne agus dóibh siúd atá ag obair go neamhdheonach páirtaimseartha a gcuid uaireanta conartha a mhéadú.
 • Sásra Foláirimh a thabhairt isteach a thugann an deis do chomhpháirtithe sóisialta tuairisciú nuair nach bhfuil na Ballstáit tar éis cloí lena ngealltanais maidir le hidirphlé sóisialta. Ba cheart do Shásra Foláirimh den sórt sin: (i) A fhorbairt i gcomhaontú leis na comhpháirtithe sóisialta trastionscail ar leibhéal an AE, (ii) Foráil a dhéanamh go bhféadfaidh na comhpháirtithe sóisialta trastionscail ar leibhéal an AE, ina n-aonar nó i gcomhpháirt, tuarascáil foláirimh a thabhairt ar a son féin nó ar thar ceann comhpháirtí sóisialta náisiúnta, (iv) Leag amach an struchtúr chun an tuarascáil foláirimh a dhéanamh ar chásanna ina dteipfear ar pháirtithe sóisialta a bheith rannpháirteach go leordhóthanach ar an leibhéal náisiúnta i ndáil le struchtúir bheartais shóisialta atá sainithe go soiléir, (v) Leag amach na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh an Coimisiún. a bheith ag súil go ndéanfaidh sé obair leantach, (vi) Leag amach an cineál tuarascála a dhéanfaidh an Coimisiún ar na gníomhaíochtaí a rinneadh agus na hathruithe a rinneadh, (vi) Cruinnithe rialta a cheadú idir comhpháirtithe sóisialta trastionscail an AE dul chun cinn a phlé.
 • Ceanglas maidir le Measúnacht Tionchair Idirphlé Sóisialta a thabhairt isteach – mar uirlis riachtanach chun urraim agus cur chun cinn an chomhphlé shóisialta a áirithiú. Ba cheart go gceanglófaí ar reachtóirí an AE a lua conas a chuir a gcuid tograí Comhphlé Sóisialta chun cinn – beag beann ar an réimse (cosúil leis an tástáil FBManna). Ba cheart don Bhord um Ghrinnscrúdú Rialála a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm é agus tuairisc a thabhairt air mar chuid de na Measúnuithe Tionchair, ag leagan amach conas a áiritheoidh an tionscnamh go mbeidh baint ag na comhpháirtithe sóisialta, agus go gcuirtear chun cinn go gníomhach an t-idirphlé sóisialta agus go n-urramófar sainchumais na gceardchumann. Ba cheart meastóireacht ex-post a dhéanamh ar na Rialacháin agus ar na Treoracha atá ann cheana chun aon srianta nó cleachtais a bhaineann an bonn de chomhphlé sóisialta agus den chomhmhargáil ar gach leibhéal a shainaithint agus a leigheas.
 • Cuireann an ETUC béim air sin Idirphlé sóisialta Eorpach tacaíocht inmheánach iomlán agus dhíreach ón gCoimisiún de dhíth, idir pholaitiúil, airgeadais agus riaracháin, don idirphlé sóisialta trastionscail agus earnála araon. Teastaíonn tiomantas polaitiúil soiléir, acmhainní leordhóthanacha agus tacaíocht ón gCoimisiún le haghaidh idirphlé sóisialta earnála agus trastionscail chun tuilleadh comhaontuithe comhpháirtíochta sóisialta a ghlaoch ón gCoimisiún.
 • Rialú éifeachtach AI a chinntiú san ionad oibre, tríd an bprionsabal “i gceannas ar an duine” a chumhdach i reachtaíocht an AE.. Áirítear leis seo, i measc nithe eile, urraim iomlán a thabhairt do chearta oibrithe agus ceardchumann, chomh maith le rannpháirtíocht iomlán na gceardchumann agus cómhargáil ag gach céim (dearadh, cur i bhfeidhm, athluacháil etc.) de shaolré an chórais AI, chomh maith. maidir le faisnéis, comhairliúchán agus rannpháirtíocht na gceardchumann agus ionadaithe na n-oibrithe a neartú i gcur i bhfeidhm na bhfeidhmchlár seo san ionad oibre.
 • Tiomantas do náid bás a bhaint amach san ionad oibre agus mar gheall ar obair. Feabhas a chur ar reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta ceirde an AE agus tionscnaimh Eorpacha eile agus iad a leathnú chun an cuspóir seo a bhaint amach. Rioscaí síceasóisialta agus ciapadh ar líne agus náire san ionad oibre a chosc trí Threoir Eorpach. Ina theannta sin, tá sé ríthábhachtach an creat reachtach Eorpach maidir le sábháilteacht agus sláinte ceirde a oiriúnú chun oibrithe a chosaint ar na rioscaí atá ag teacht chun cinn a bhaineann leis an athrú aeráide, chomh maith leis na straitéisí oiriúnaithe agus maolaithe comhfhreagracha. Reachtaíocht AE a thabhairt isteach a bhunaíonn teorainneacha teochta don obair, lasmuigh agus laistigh.
 • Tionscnaimh a fhorbairt chun forfheidhmiú iomlán cearta oibrithe agus ceardchumann a áirithiú agus seirbhísí iniúchta dlí saothair agus sóisialta agus sásraí gearáin a neartú.
 • Creat dlíthiúil ginearálta AE a thabhairt isteach maidir le fochonraitheoireacht chun fad an tslabhra fochonraitheoireachta a theorannú agus chun dliteanas comhpháirteach agus leithleach a áirithiú, ar an gcaoi sin a chumasú d'oibrithe a gcearta a éileamh, sásamh a lorg agus gnó a choinneáil cuntasach. Dul i ngleic le socruithe saorga trasteorann amhail cuideachtaí fochonraitheoireachta maslacha agus boscaí litreach.
 • Feabhas a chur ar fhorfheidhmiú rialacha um shoghluaisteacht saothair ag Údarás Eorpach Saothair (ELA) níos éifeachtaí. De mheon trípháirteach, ba cheart do ELA a rannpháirtíocht straitéiseach na gcomhpháirtithe sóisialta ar gach leibhéal a neartú, lena áirithiú go mbeidh páirt ag comhpháirtithe sóisialta Eorpacha, earnála agus náisiúnta i mionsaothrú agus i gcur i gcrích chúraimí agus ghníomhaíochtaí an Údaráis ar bhealach struchtúrach, córasach agus tráthúil.
 • Deasca cabhrach náisiúnta a bhunú do chuideachtaí agus oibrithe soghluaiste le ceisteanna faoin reachtaíocht náisiúnta is infheidhme. Ba cheart maoiniú buan a sholáthar faoi bhuiséad an AE chun struchtúir chomhairleoireachta ceardchumann a chumhachtú ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach chun tacú le hoibrithe soghluaiste agus imirceacha ar an talamh, a chuireann ar chumas na gceardchumann go héifeachtach cúraimí a chuirtear orthu faoi rialacha an AE a chomhlíonadh, ag cabhrú le hoibrithe a gcearta a fheidhmiú agus a éileamh faoi rialacha AE um shoghluaisteacht agus imirce saothair.
 • Maidir le hionstraimí ráthaíochta post, chuirfeadh clár Eorpach a thacódh le tionscnaimh áitiúla maidir le poist dhíreacha a chruthú deiseanna fostaíochta do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach trí chlár arna reáchtáil ag an stát do chuardaitheoirí poist nach bhfuil in ann deiseanna a aimsiú sa mhargadh saothair oscailte. Tá an Ráthaíocht Poist ba cheart iad a thógáil ar na príomhphrionsabail seo a leanas: i) deiseanna fostaíochta a thairiscint a thagann le hinniúlachtaí aonair agus le hardmhianta gairme; ii) daoine dífhostaithe a fhostú go deonach, gan aon choinníollacht i gcás ina ndiúltaítear tairiscintí fostaíochta (amhail rochtain ar shochair dífhostaíochta a chosc) agus gan aon iarmhairt ar rannpháirtithe a roghnaíonn an post nó an clár a fhágáil; iii) tairiscintí poist ardchaighdeáin a sholáthar, le conarthaí buana agus le pá agus cearta buana i gcomhréir leis an gcomhaontú comhchoiteann ábhartha agus le caighdeáin náisiúnta saothair, chomh maith le deiseanna uas-sciliú agus athoiliúint; iv) agus cur chuige críochach: straitéis ón mbun aníos atá daingnithe d’idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht gníomhaithe eile an réigiúin chun a áirithiú go bhfreagraíonn an clár do riachtanais neamhchomhlíonta na críche.
 • Láidir a fhorbairt Treoir ón EWC rochtain éifeachtach ar cheartas a áirithiú agus cearta na EWCs a fhorghníomhú. Tionscnamh reachtach a thabhairt isteach agus creat AE maidir le faisnéis, comhairliúchán agus rannpháirtíocht oibrithe, lena n-áirítear íoschaighdeáin atá ceangailteach ó thaobh an dlí maidir le rannpháirtíocht oibrithe i bpróisis trasnáisiúnta um athstruchtúrú.
 • Ag tabhairt aghaidh ar an easpa trasuímh iomlán agus ceart an Treoir um Chomhardú Saoil agus Saothair i roinnt Ballstát, ar leag an Coimisiún béim air cheana.
 • Tá an ETUC ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach Treoir maidir le teilea-obair agus an ceart chun dínascadh a chur ar aghaidh a luaithe is féidir, chun coinníollacha oibre leordhóthanacha a áirithiú do dhaoine ar theile-obair agus cothromaíocht oibre is saoil níos fearr do na hoibrithe go léir. Ba cheart dó: i) Ráthaíocht a thabhairt don cheart dínasctha atá ann faoi láthair; ii) Pá agus cóireáil chomhionann a chinntiú do theile-oibrithe; iii) Príobháideacht a chosaint agus faireachas ionrach a chosc; iv) A chinntiú gur i lámha an oibrí atá an cinneadh maidir le teile-obair agus nach mbaineann sé le hathsholáthar ionaid oibre; v) Rannpháirtíocht na gceardchumann a ráthú trí chómhargáil i ndearadh agus i seachadadh na teilea-oibre.
 • A chinntiú láidir infheistíochtaí i gcúram agus bonneagar poiblí ardchaighdeáin a chruthú de sheirbhísí cúraim uilechuimsitheacha agus neamhbhrabúis atá ar fáil agus inrochtana do chách agus a chuireann poist ardchaighdeáin ar fáil sa tseirbhís cúraim phoiblí. Is ceart bunúsach iad seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán agus ní mór dóibh tacú le forbairt dhéimeagrafach, dhaonlathach agus shocheacnamaíoch. Ní mór a bheith ar fáil, a chaithfidh a bheith inscne-fhreagrach, mar phríomhionstraim chun éagothroime agus dáileadh éagothrom na bhfreagrachtaí cúraim a chomhrac agus deiseanna agus poist ardcháilíochta a sholáthar do chách.
 • A chinntiú go cur chuige cothrom, bunaithe ar chearta i leith imirce agus tearmainn. Caithfidh an imirce a bheith cothrom agus bunaithe ar chearta an duine, agus ba cheart caitheamh go cothrom le gach oibrí, beag beann ar a náisiúntacht, agus go n-urramófaí a gcearta. D’fhéadfaí imirce lucht saothair ó lasmuigh den AE (3ú tíortha) a fheabhsú, rud a chuirfeadh níos mó deiseanna ar fáil do bhealaí imirce saothair rialta agus réasúnta trasna leibhéil agus earnálacha scileanna. Is é conairí imirce rialta a chinntiú an t-aon bhealach chun oibrithe imirceacha a chosaint agus iad a chosc ó mhí-úsáid agus dúshaothrú, lena n-áirítear socruithe postála bréagacha idir Ballstáit an AE.