CAIBIDIL I (24-29)

DEISEANNA COMHIONANNAS AGUS ROCHTAIN DON MARGADH SAOTHAIR

  • A chinntiú go ndéanann an AE beart chun ceart gach duine chun ardchaighdeáin agus oiliúint chuimsitheach ar feadh an tsaoil gan costais do na hoibrithe agus le linn am oibre, mar dhuine aonair, ceart oiliúna infheidhmithe vis-à-vis an fostóir. Tá sé ríthábhachtach freisin saoire oideachais le pá a chinntiú do gach oibrí agus an ceart ar rochtain ar cháilíochtaí iomlána, ar bhailíochtú ar fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil agus ar thaithí oibre, agus ar ghairmthreoir agus comhairleoireacht ardchaighdeáin saor in aisce. Is gá rannchuidiú le hidirphlé sóisialta a neartú, lena ndírítear ar athoiliúint agus breisoiliúint a chothú arna dtiomáint ag an idirphlé sóisialta agus go mbeidh ról níos straitéisí ag comhpháirtithe sóisialta i mbeartais Eorpacha agus náisiúnta agus i meicníochtaí cistiúcháin le haghaidh oiliúna, go háirithe maidir le riachtanais scileanna a shainaithint todhchaí, cáilíochtaí agus creataí inniúlachtaí a shainiú, curaclaim oiliúna agus a dhearadh a oiriúnú do riachtanais an oibrí.
  • Gníomhaíocht níos láidre a dhéanamh ar leibhéal an AE deireadh a chur leis an mbearna pá inscne. Ráthú a dhéanamh ar thrasuíomh agus ar chur chun feidhme tapa agus uaillmhianach na Treorach maidir le Trédhearcacht Pá Inscne ar an leibhéal náisiúnta as a dtiocfaidh athmheastóireacht ar obair a dhéanann mná go príomha, agus tacaíocht níos láidre don chómhargáil chun an bhearna pá inscne a dhúnadh agus chun fás gairmiúil a chur chun cinn.
  • Ag tabhairt na dtionscnamh riachtanach chun deireadh a chur le gach cineál foréigean inscne i saol na hoibre, lena n-áirítear ar líne. Maidir leis an gcomhrac in aghaidh an fhoréigin inscne, tá gá le cur chuige cuimsitheach lena gcuirtear san áireamh foréigean baile, cibear-fhoréigean, foréigean síceolaíoch, agus foréigean eacnamaíoch. Abhcóide do Threoir láidir chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chomhrac a fhoráiltear go mbeidh ról láidir ag ceardchumainn.
  • Daingniú tapa ar Choinbhinsiún an ILO 190 a chinntiú, deireadh a chur le foréigean agus ciapadh i saol na hoibre i ngach tír Eorpach.
  • Straitéis nua uaillmhianach um Chomhionannas Inscne a fhorbairt tar éis 2025, ar cheart di aitheantas agus tacaíocht a thabhairt don phríomhról a imríonn ceardchumainn, idirphlé sóisialta, cómhargáil agus cómhargáil comhionannais.
  • Comhmhargáil agus comhaontuithe comhchoiteanna a chur chun cinn chun éagsúlacht, caoinfhulaingt agus cuimsiú a chothú go gníomhach ag gach leibhéal agus cur i gcoinne gach forais idirdhealaithe agus foréigin a bhaineann leis an obair. Ba cheart go n-áireofaí ról bríoch do chomhpháirtithe sóisialta agus do cheardchumainn i gcur chun feidhme Phlean Gníomhaíochta frithchiníochais an AE, straitéis an AE chun dul i ngleic leis an bhfrith-Sheimíteachas agus chreat straitéiseach na Romach ar chomhionannas, cuimsiú agus rannpháirtíocht.
  • Ag obair i dtreo seirbhísí fostaíochta poiblí níos láidre, beartais éifeachtacha mhargadh an tsaothair, agus idirghabhálacha ar chruthú fostaíochta, le coinníollachtaí sóisialta i dtéarmaí
    de phoist ardchaighdeáin le haghaidh fóirdheontais um fhostú poiblí.