Fostaíocht shlán agus inoiriúnaithe

Fostaíocht shlán agus inoiriúnaithe

Baile / Caibidil II / Fostaíocht shlán agus inoiriúnaithe

Prionsabal 5

Fostaíocht shlán agus inoiriúnaithe

Tháinig meath mór ar mhargadh an tsaothair san Eoraip sa chéad leath de 2020, chuir paindéim Covid-19 tús leis seo agus na bearta a glacadh chun an contagion a chosc. Ba iad oibrithe le poist éagobhsaí, ar phá íseal agus / nó páirtaimseartha (lena n-áirítear oibrithe gan cháipéisíocht agus neamhdhearbhaithe) an chéad cheann a d’fhulaing iarmhairtí sóisialta na paindéime.

Tá an leathnú drámatúil ar obair neamhchaighdeánach agus neamhchinnte le blianta beaga anuas mar thoradh díreach ar mhúnla gnó a aistríonn na rioscaí ón bhfostóir chuig an oibrí. Tá aistrithe i dtreo conarthaí oscailte teoranta toisc go gcruthaíonn cánachas agus reachtaíocht claontacht dhiúltach eacnamaíoch i gcoinne cineálacha caighdeánacha fostaíochta. Go deimhin, ní thaispeánann táscairí cóineasú ná feabhsú ar leibhéal an AE maidir le cáilíocht na hoibre. Tá sé thar am a tacar táscairí a thomhaiseann cáilíocht na bpost mar fho-alt den scórchlár sóisialta. Agus cáilíocht an phoist á thomhas, d’fhéadfadh painéal na gnéithe seo a leanas a sheiceáil: pá réasúnta; slándáil oibre trí fhostaíocht chaighdeánach agus rochtain ar chosaint shóisialta; deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil; dálaí oibre maithe in ionaid oibre atá sábháilte agus sláintiúil; uaireanta oibre réasúnta le cothromaíocht mhaith oibre is saoil; agus ionadaíocht ceardchumann agus cearta margála (féach freisin P4). I gcomhthéacs ghéarchéim Covid-19, ba cheart maolú i gcónaí idir borradh a chur faoin ngníomhaíocht eacnamaíoch ar thaobh amháin agus poist ardchaighdeáin a chruthú ar an taobh eile.

Tá oibrithe ardáin ag seachadadh bia agus earraí chuig tithe na ndaoine i gcoraintín nó atá ionfhabhtaithe ag an víreas. Thaispeáin an paindéim dhomhanda an gá go mbeadh an chosaint dlí chéanna ag oibrithe neamhchaighdeánacha cosúil le hoibrithe a bhfuil conarthaí dlí rialta acu, agus rochtain acu ar shláinte agus sábháilteacht choisctheach, cosaint shóisialta agus gach ceart saothair eile. Agus meas iomlán á tabhairt ar mhúnlaí náisiúnta an mhargaidh saothair agus uathriail na gcomhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus a gceart chun comhaontuithe comhchoiteanna a thabhairt i gcrích, cuirfear é seo i gcrích trí thionscnaimh a bhfuil sé mar aidhm acu tacar cuimsitheach ceart a bhunú agus a chinntiú do gach oibrí, lena n-áirítear oibrithe gan cháipéisíocht, neamhdhearbhaithe, neamhchaighdeánach agus féinfhostaithe, ionas go mbeidh níos mó cumhachta ag oibrithe neamhchinnte coinníollacha oibre a phlé a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas.

Ba cheart an creat reachtach a fheabhsú agus trasuí comhordaithe an An Treoir um Dhálaí Oibre Trédhearcacha agus Intuartha (TPWCD). Ba cheart go laghdódh a leithéid d’iarracht chomhbheartaithe an méid ama a theastaíonn le haghaidh trasuí trí chomhaontuithe idirghairmiúla comhpháirtithe sóisialta náisiúnta a úsáid.

Céimeanna i dtreo tiocfaidh laghdú ar ilroinnt mhargadh an tsaothair ó chur i bhfeidhm agus monatóireacht ar chur i bhfeidhm Mholadh an AE maidir le Rochtain ar Chosaint Shóisialta (féach freisin P13). Go háirithe, déanfaidh an Scórchlár Sóisialta monatóireacht ar idirdhealú bunaithe ar stádas fostaíochta (i láthair na huaire, sainaithnítear idirdhealú bunaithe ar aois, inscne agus gnóthachtáil oideachais).

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. An ceart ar rochtain chothrom agus chomhionann ar oiliúint a thabhairt isteach do gach oibrí beag beann ar a bhfostaíocht, a stádas inimirce agus a leibhéil cháilíochta, sa tionscnamh maidir le rochtain ar oiliúint (mar atá i bPrionsabal 1).
 2. Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Mholta ar Rochtain ar Chosaint Shóisialta agus, i gceann ceithre bliana, cinneadh a dhéanamh an mbeadh treoir níos éifeachtaí.
 3. A chinntiú go gcuirtear na Coinníollacha Oibre Trédhearcacha agus Intuartha (TPWCD) i bhfeidhm go héifeachtach.
 4. Rialáil AE atá le teacht ar oibrithe agus oibrithe neamhchaighdeánacha i gcuideachtaí ardáin.
 5. Plean Gníomhaíochta Eorpach le teacht ar Chomhtháthú agus Cuimsiú
 6. A chinntiú go gcuirtear an Treoir um Smachtbhannaí Fostóirí i bhfeidhm go héifeachtach

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Clár AE um Fhostaíocht Ardchaighdeáin: monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí deighilt mhargadh an tsaothair agus tomhas an dul chun cinn i dtreo fostaíochta slán agus inoiriúnaithe, bearta gníomhachtaithe, agus bearnaí a bhaint bunaithe ar stádas gairme.
 2. Measúnú ar an bhfáil náisiúnta agus AE i bhfianaise cineálacha nua oibre agus ullmhú do thodhchaí na hoibre: ráthaíocht saothair, cosaint i gcoinne dífhostú éagórach, ceart chun fostaíochta lánaimseartha, flaitheas oibrithe thar am oibre.

Pá

Prionsabal 6

Taispeánann sonraí maidir le pá agus cómhargáil go bhfuil treochtaí pá fós cúng agus nach bhfuil cóineasú aníos ann. Tá sé seo den chuid is mó mar gheall ar:

 • Mar thoradh ar mhainneachtain an meas ar an gceart chun cómhargála agus fás ar chleachtais meirge ceardchumainn a chinntiú clúdach laghdaithe ar chomhaontuithe comhchoiteanna.
 • Pá íosta reachtúil a - cá bhfuil siad ann - i bhformhór na mBallstát atá faoi bhun tairseach cuibheas agus ní ráthaíonn siad caighdeán maireachtála réasúnta d’oibrithe agus dá dteaghlaigh agus ní dhéanann siad foráil do rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta.
 • Rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis (SGP) a chuireann brú iomarcach ar chórais náisiúnta agus cláir Troika a scrios cómhargáil.
 • An iomarca oibrithe nach gcumhdaítear le comhaontuithe comhchoiteanna ach le conarthaí pearsanta amháin

Tá difríochtaí ollmhóra ann i leibhéil pá agus cómhargála i measc na mBallstát agus laistigh de. Cruthaíonn sé seo cás dumpála sóisialta a mbíonn éifeachtaí diúltacha den chuid is mó aige ar an gcuid is ísle den mhargadh saothair. Ina theannta sin, tá socrú pá míchuí agus éagórach a bhaineann le neamh-urramú cearta cómhargála tionchar diúltach ar phá níos airde suas an scála pá as a dtiocfaidh laghdú ar an éileamh inmheánach mar phríomhspreagthóir an fháis eacnamaíoch san AE - go háirithe i gcás géarchéime eacnamaíochta mar is cúis le paindéim 19 COVID faoi láthair.

Tá sé riachtanach dá bhrí sin a chinntiú go n-urramaítear cearta oibrithe i leith cómhargála agus luach saothair chóir i ngach Ballstát. Is gá cothrom na Féinne a shocrú laistigh den mhargadh inmheánach agus cóineasú aníos i bpá a spreagadh. Tá ról lárnach ag an Treoir Eorpach maidir le híosphá leordhóthanach sa mhéid seo. Ní mór don Treoir seo a chinntiú nach féidir le híosphá reachtúil titim faoi thairseach cuibheas agus go bhfuil siad leordhóthanach, agus go sainmhínítear iad le rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe sóisialta. Ina theannta sin ní mór dó cur le cumas na gceardchumann margaíocht a dhéanamh ar phá cóir agus ar dhálaí oibre agus dul i ngleic le cleachtais meirge na gceardchumann agus caithfidh sé córais chómhargála agus caidrimh thionsclaíoch a fheidhmíonn go maith a chosaint.

Dhéanfadh cóineasú pá aníos san Eoraip na bearnaí pá idir tíortha agus laistigh díobh a dhúnadh (go háirithe idir an Oirthear agus an Iarthar) agus an sciar pá sa gheilleagar a fheabhsú, éagothroime a laghdú agus éileamh inmheánach agus táirgiúlacht a fheabhsú. Is féidir é seo a bhaint amach trí:

 • Ní mór an Treoir Eorpach maidir le híosphá leordhóthanach a leasú chun meas ar cheart na gceardchumann chun cómhargála a chinntiú, deireadh a chur le cleachtais meirge ceardchumainn agus ráthaíocht go n-ardóidh íosphá reachtúil;
 • A chinntiú go ní féidir ach fostóirí a bhfuil meas acu ar cheart oibrithe chun cómhargáil a dhéanamh agus na comhaontuithe comhchoiteanna ábhartha a chur i bhfeidhm conarthaí poiblí, deontais, cistí, íocaíocht CBT, SURE, an Plean Téarnaimh srl;
 • Gníomhartha agus bearta a chuireann cearta agus acmhainn cómhargála chun cinn, lena n-áirítear faoi chuimsiú uirlisí rialachais eacnamaíoch agus sóisialta, mar an Seimeastar Eorpach, na Treoirlínte Fostaíochta, an EPSR agus an Scórchlár Sóisialta.

Treoir AE chun aghaidh a thabhairt ar an bearna pá inscne agus bearta ceangailteacha trédhearcachta pá, lena n-áirítear soiléiriú ar phrionsabal an phá chomhionainn as obair ar chomhluach lena gcumasaítear d’oibrithe agus do cheardchumainn rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi chritéir a chinneann leibhéil phá agus chun mhargadh a dhéanamh ar obair ar luach comhionann, tá gá freisin le pá comhionann idir fir agus mná a ráthú.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Creat-Treoir lena chinntiú nach bhfuil íosphá reachtúil socraithe faoi bhun thairseach cuibheas agus go sainmhínítear iad le rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta
 2. Treoir AE chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna pá inscne agus bearta ceangailteach trédhearcachta pá, lena n-áirítear soiléiriú ar phrionsabal an phá chomhionainn as obair ar luach comhionann a chuireann ar chumas oibrithe agus ceardchumainn rochtain a fháil ar fhaisnéis faoi chritéir a chinneann leibhéil phá agus chun mhargadh a dhéanamh ar obair ar luach comhionann.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. 1. Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta, arna bhforbairt ag na Ballstáit i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta, chun cómhargáil a chur chun cinn, mar chuid de Chreat-Treoir maidir le cómhargáil agus íosphá cóir.
 2. I bpróiseas Seimeastar an AE: clár beart pro-phá.

Faisnéis faoi dhálaí fostaíochta agus cosaint i gcás dífhostú

Faisnéis faoi dhálaí fostaíochta agus cosaint i gcás dífhostú

Baile / Caibidil II / Faisnéis faoi dhálaí fostaíochta agus cosaint i gcás dífhostú

Prionsabal 7

Faisnéis faoi dhálaí fostaíochta agus cosaint i gcás dífhostú

Chuir an Seimeastar Eorpach leasuithe chun cinn a dhéanann cosaint oibrithe a mhaolú nó a laghdú chomh maith leis na dlíthe maidir le dífhostú aonair ar leibhéal náisiúnta (mar shampla, uasteorannú a dhéanamh ar íocaíochtaí téarfa i gcás dífhostú éagórach nó deireadh a chur le hathshlánú oibrí ina c (h) uid oibre i gcás dífhostú neamhdhleathach, etc.). Tá comhghaol dearfach idir na hathchóirithe seo agus rochtain laghdaithe ar chómhargáil.

Soláthraíonn an measúnú iarmharta ar an togra le haghaidh TPWCD fianaise ar gach dúshlán mór a bhaineann leis an bprionsabal seo.

Mar a dúradh thuas, léirigh paindéim Covid-19 níos mó fós gur gá cineálacha nua oibre a chumhdach go dlíthiúil ionas go mbeidh rochtain ag oibrithe ar an gcosaint a theastaíonn uathu, agus go n-aithnítear oibrithe ardáin mar oibrithe. Tá roinnt beart mar chuid den Phlean Gníomhaíochta seo cheana féin, amhail an ionstraim dlí fógartha ar íosphá agus cómhargáil, rochtain ar chosaint shóisialta, bearnaí pá inscne a laghdú nó an Moladh maidir le Rochtain ar Chosaint Shóisialta. Thairis sin, d’fhógair an Coimisiún Eorpach rialachán atá le teacht maidir le hoibrithe agus oibrithe neamhchaighdeánacha i gcuideachtaí ardáin.

Tá aistrithe teicneolaíochta, glasa agus déimeagrafacha ag athrú creatlach táirgiúil an AE, ach is annamh a chosnaítear oibrithe i gcoinne na n-éifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ag na hathruithe seo ar a seasaimh aonair. Níl an dul chun cinn á thaifeadadh ag tromlach na mBallstát; tá gá le bearta níos éifeachtaí a chinntíonn aistrithe níos cothroime chun cearta comhchoiteanna agus aonair oibrithe a bhfuil baint acu le haistrithe teicneolaíochta nó glasa a threisiú. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo:

 • an ceart gairmoiliúint, nó bailíochtú scileanna, a fháil d’oibrithe i bhfostaíocht;
 • an ceart a fháil pacáiste ALMP le linn aistrithe gairmiúla;
 • an oibleagáid ar an bhfostóir pleananna trasdula a chaibidliú chun athruithe a réamh-mheas agus straitéisí a shainiú a chosnaíonn leibhéil fostaíochta agus a chuireann teorainn le seachtrachtaí agus tionchair dhiúltacha ar an slabhra soláthair.
 • ceart na gceardchumann go gcuirfí ar an eolas iad agus go rachfaí i gcomhairle leo i gcás cinntí a bhaineann le níos mó ná 5 dhuine, i dtír amháin nó níos mó, chomh maith leis an oibleagáid caibidlíocht a thosú le ceardchumainn ionadaíocha i gcás cinntí a bhaineann le haistrithe teicneolaíochta nó comhshaoil ​​a dhéanann dul i bhfeidhm ar sheasamh oibre níos mó ná 5 dhuine.
 • Pleananna aistrithe FBManna ag leibhéal áitiúil, a chuimsíonn críoch nó grúpa cuideachtaí.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. A chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go luath agus go héifeachtach an Treoir um Dhálaí Oibre Trédhearcacha agus Intuartha (lena n-áirítear tacaíocht do bhaill an ETUC)
 2. Cearta comhchoiteanna agus aonair oibrithe a bhfuil baint acu le haistrithe teicneolaíochta nó glasa a threisiú.
 3. Daingniú ar Choinbhinsiún Foirceannadh Fostaíochta an ILO, 1982 (Uimh. 158) + glacadh le hAirteagail ESC maidir le cosaint i gcoinne dífhostú éagórach agus ar fhaisnéis i scríbhinn ó na Ballstáit go léir
 4. Cinneadh Uimh. 573/2014 / AE maidir le comhar feabhsaithe idir Seirbhísí Fostaíochta Poiblí (PES), a leasófar go hoifigiúil le cinneadh ón gComhairle ag tús 2021.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Measúnú ar acquis náisiúnta agus AE i bhfianaise cineálacha nua oibre agus ullmhú do thodhchaí na hoibre, mar atá i bPrionsabal 5.

Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht oibrithe

Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht oibrithe

Baile / Caibidil II / Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht oibrithe

Prionsabal 8

Idirphlé sóisialta agus rannpháirtíocht oibrithe

Is réamhriachtanas é idirphlé sóisialta le haghaidh obair mhaith agus pá cóir, agus is príomhphrionsabal é de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. I gcomhthéacs chur i bhfeidhm phlean gníomhaíochta an Cholúin, leagann an ETUC béim air go n-éilíonn Idirphlé Sóisialta éifeachtach go mbeadh acmhainní agus saineolas leordhóthanach ag comhpháirtithe sóisialta chun comhaontuithe a chaibidliú agus a chur i bhfeidhm. Tá tacaíocht maidir le forbairt cumais ríthábhachtach, agus beidh eagraíochtaí láidre comhpháirtíochta sóisialta ag teastáil chun téarnamh ón ngéarchéim COVID-19 gan fasach. Ina theannta sin, caithfear sainchumais an idirphlé shóisialta a chaomhnú don dá thaobh den tionscal, agus ciallaíonn sin go gcaithfidh an Coimisiún tosaíocht a thabhairt do chomhairliúcháin le comhpháirtithe sóisialta maidir le comhairliúcháin phoiblí agus ní mór dó a ráthú go n-áireofar ceardchumainn mar ionadaithe don lucht saothair. Mar an gcéanna, ní gá idirphlé na sochaí sibhialta a mheascadh le hidirphlé sóisialta, ní mór idirphlé na sochaí sibhialta a chur chun cinn ach ní ar bhealach a dhéanann dochar do cheardchumainn nó d’idirphlé sóisialta déthaobhach. Tá ról lárnach ag idirphlé sóisialta maidir le cearta sóisialta a threisiú agus fás inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a fheabhsú. Tá ról le himirt ag Comhpháirtithe Sóisialta na hEorpa maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a shaothrú agus a chur i bhfeidhm, de réir a n-uathriail agus a sainchumais. Ina theannta sin, tá sé riachtanach go dtacaíonn an Plean Gníomhaíochta le Idirphlé Sóisialta na hEorpa agus a thorthaí. Is féidir le comhpháirtithe sóisialta na hEorpa rannchuidiú le híoschearta a bhunú agus gné shóisialta an mhargaidh aonair a threisiú trí phoist ar leibhéal an AE, comh-anailísiú agus, nuair is mian leo, comhaontuithe uathrialacha a shíniú atá dírithe freisin ar bhunú agus ar fheidhmiú uirlisí agus reachtaíochta nuálacha an AE. Caithfear ról an Idirphlé Shóisialta ag céimeanna luatha, eatramhacha agus cur chun feidhme na forbartha beartais agus reachtaíochta a fhorbairt ina phróiseas intuartha agus ráthaithe agus teastaíonn ráthaíocht uainn maidir le sainchumais an cheardchumainn mar an comhpháirtí sóisialta a dhéanann ionadaíocht ar oibrithe.

Taispeánann Innéacs Rannpháirtíochta Ceardchumann an ETUC do Sheimeastar an AE nach bhfuil torthaí á seachadadh ag iarrachtaí atá dírithe ar an gceart a bhunú do chomhpháirtithe sóisialta a bheith bainteach le Seimeastar an AE. Baineann sé go háirithe le gné náisiúnta an tSeimeastair Eorpaigh. D’fhéadfadh riail Eorpach (b’fhéidir trí Threoir nua nó trí leasuithe ar Rialachán 1466/1997) oibleagáid a bhunú ar rialtais náisiúnta dul i gcomhairle le comhpháirtithe sóisialta ag cloch mhíle an tSeimeastair mar aon le roinnt critéar cáilíochta amhail uainiú iomchuí, leibhéal iomchuí idirphlé, rochtain bhríoch ar fhaisnéis agus cumais ábhartha agus neamhábhartha na gcomhpháirtithe sóisialta a chinntiú.

Tá rannpháirtíocht na bhfostaithe i bpróisis chinnteoireachta cuideachtaí i mbaol mar gheall ar shoghluaisteacht chorparáideach laistigh den Mhargadh Aonair. Taispeánann fianaise gur minic a dhéantar cinntí corparáideacha chun rannpháirtíocht na bhfostaithe a sheachaint. Mar shampla, cuireann lochtanna i ndlíthe náisiúnta a thrasuíonn treoracha AE agus, go háirithe, athmhúnlú na Treorach EWC, bac ar chearta faisnéise agus comhairliúcháin. Is annamh a bhíonn smachtbhannaí a sholáthraítear i ndlíthe náisiúnta comhréireach, éifeachtach agus athchomhairleach. Ní cheadaíonn cearta faisnéise agus comhairliúcháin oibrithe a bheith páirteach agus cosanta. Ba cheart go spreagfadh reachtaíocht an AE cóineasú aníos san Eoraip.

Faoi phrionsabal 8, ba cheart cás a dhéanamh maidir leis an ceart oibrithe (go neamhspleách ar chineál a gconartha oibre) chun margadh a dhéanamh le chéile. Is ceart bunúsach é an ceart chun cómhargála agus aithníonn an AE é mar sin. Tugann comhaontuithe comhchoiteanna sochar sochaíoch comhaontuithe den sórt sin i dtéarmaí cothroime, cothrom na féinne agus dul chun cinn sóisialta a chuimsíonn oibrithe neamhchaighdeánacha agus oibrithe i gcuideachtaí ardáin (lena n-áirítear daoine féinfhostaithe) ,. ba cheart a mheas go dtagann sé go hiomlán faoi raon feidhme Airteagal 101 CFAE agus rialacha iomaíochais náisiúnta. Ní mór dlí iomaíochta an AE agus rialacha iomaíochais náisiúnta a léirmhíniú i bhfianaise cearta bunúsacha, ag aithint an chirt chun cómhargála do gach oibrí, oibrí aitíopúil agus ardáin (lena n-áirítear daoine féinfhostaithe).

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Creat treisithe do rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i bPleananna Seimeastair / Aisghabhála an AE, b’fhéidir trí thionscnamh reachtach.
 2. Athbhreithniú ar Threoir an EWC d’fhonn a chinntiú go n-urramaítear go hiomlán ceart oibrithe a bheith ar an eolas agus dul i gcomhairle leo sula ndéantar cinntí ábhartha
 3. Tionscnamh reachtach ar fhaisnéis, ar chomhairliúchán agus ar rannpháirtíocht, lena n-áirítear íoschaighdeáin atá ceangailteach ó thaobh dlí maidir le hionadaíocht oibrithe ar leibhéal an bhoird
 4. Daingniú ar Choinbhinsiún Ionadaithe Oibrithe ILO, 1971 (Uimh. 135
 5. Treoir Eorpach maidir le dícheall cuí, ag díriú ar urramú, chur chun cinn agus fhorfheidhmiú chearta an duine agus iompar freagrach gnó.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Infheistiú san Idirphlé Sóisialta chun idirphlé sóisialta trasearnála agus earnála ar leibhéal na hEorpa a fheabhsú chun cumais chomhpháirtithe sóisialta a fhorbairt chun dul i mbun caibidlíochta agus chun teagmháil a dhéanamh lena mbaill, lena n-áirítear i dtimpeallacht dhigiteach.
 2. Rialacha soiléire, trédhearcacha agus ráthaithe a sheachadadh, le rannpháirtíocht iomlán na gcomhpháirtithe sóisialta, ar féidir a bheith ag brath orthu maidir leis na bearta a dhéanfaidh an Coimisiún chun Comhaontuithe comhpháirtithe sóisialta a chur ar aghaidh lena nglacadh i bhfoirmeacha ceangailteacha.
 3. Meas a bheith agat ar shainchumais na gceardchumann mar an comhpháirtí sóisialta a dhéanann ionadaíocht ar oibrithe
 4. Tacú le comhpháirtithe sóisialta chun creat-chomhaontuithe uathrialacha a chur i bhfeidhm trí mhaoiniú tiomnaithe atá nasctha leis na comhaontuithe
 5. Tacaíocht airgeadais thiomnaithe a sholáthar do Chomhpháirtithe Sóisialta chun déileáil le géarchéim COVID-19 ionas gur féidir leo a ról iomlán a imirt san téarnamh.
 6. Ceart na n-oibrithe chun cómhargáil a neartú trí dheireadh a chur le cleachtais um fhuascailt ceardchumainn agus trí phróisis soláthair phoiblí nach dtugann ach conarthaí do chuideachtaí a chuireann comhaontú comhchoiteann i bhfeidhm.
 7. Acmhainní a mhéadú sa MFF chun comhlachtaí ionadaithe oibrithe a oiliúint. Acmhainní a mhéadú do thionscnaimh chun tacú le bunú agus feidhmiú ceart EWCanna agus comhlachtaí trasnáisiúnta eile le haghaidh faisnéise agus comhairliúcháin oibrithe.

Comhardú oibre-saoil

Comhardú oibre-saoil

Baile / Caibidil II / Cothromaíocht oibre is saoil

Prionsabal 9

Comhardú oibre-saoil

Mar chuid den troid níos mó i gcoinne idirdhealú inscne-bhunaithe, tá cothromaíocht oibre is saoil ar cheann de dhúshláin na linne. Cé go bhfuil seasamh na mban i margadh an tsaothair ag dul in olcas, tá fórsaí poblachtánacha ag casadh súil ghéar ar an deacracht a bhíonn ag mná sa mhargadh saothair agus sa tsochaí. D’fhéadfadh réitigh nuálacha laistigh agus lasmuigh den chaidreamh fostaíochta tacú le teaghlaigh agus comhdheiseanna a mhéadú i measc bhaill oibre an teaghlaigh. Tá monatóireacht SDG éifeachtach go háirithe chun na míbhuntáistí inscne-bhunaithe seo a aithint.

Tá sé tábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar an an Treoir um Chothromaíocht Oibre is Saoil a chur i bhfeidhm, treoir a sholáthar do chomhpháirtithe sóisialta agus comhaontuithe idirghairmiúla a spreagadh a laghdaíonn an t-am a theastaíonn chun an treoir a thrasuí. An “Foireann Uirlisí ETUC ar chur i bhfeidhm agus ar thrasuí na Treorach um Chothromaíocht Saoil agus Oibre”- treoirlínte do chleamhnaithe ETUC - d’fhéadfadh sé a bheith úsáideach sa chéim seo.

Ba cheart go spreagfadh eispéireas paindéime Covid19 an infheistíocht i gcúram poiblí agus seirbhísí sóisialta d’fhonn ligean do mhná páirt níos gníomhaí a ghlacadh sa mhargadh saothair. Ina theannta sin, ba cheart do chomhpháirtithe sóisialta faireachán a dhéanamh go bhfuil súil ag reachtaíochtaí náisiúnta le socruithe oibre solúbtha agus gur cheart go gcumhachtófaí dóibh margáil d’fhonn a chinntiú go ndéantar iad seo gan aon iarmhairt dhíobhálach ar ghairmeacha nó ar leibhéil phá na mban.

D’fhéadfadh Seimeastar an AE imscrúdú a dhéanamh ar chleachtais an AE a mhaoiníonn ionstraimí cothromaíochta oibre is saoil (m.sh. modhanna poiblí agus bearta cómhargála) chun cóineasú aníos a spreagadh. Beidh an Prionsabal seo ceangailte le nuálaíocht i ndlíthe saothair mar cheannasacht ama oibre, ráthaíochtaí cúram leanaí agus aistrithe cothroma i dtreo conarthaí oibre oscailte agus lánaimseartha.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm luath na Treorach um Chothromaíocht Oibre is Saoil, lena n-áirítear díriú ar phá saoire.
 2. Creat pan-Eorpach ETUC a fhorbairt chun monatóireacht a dhéanamh ar thionchar comhaontuithe comhchoiteanna ar chothromaíocht oibre is saoil ag gach leibhéal.
 3. Leorgacht agus éifeachtúlacht na Treorach Máithreachais a mheas.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Malartú ar chleachtais an AE chun ionstraimí cothromaíochta oibre is saoil a mhaoiniú (modhanna poiblí agus bearta cómhargála)
 2. Ba cheart do Sheimeastar an AE monatóireacht a dhéanamh ar: (i) rannpháirtíocht na mban sa mhargadh saothair, agus miondealú a sholáthar ar fhostaíocht lánaimseartha / páirtaimseartha; (ii) mná agus fir nach bhfuil ag obair mar gheall ar fhreagrachtaí cúraim.
 3. Naisc a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu idir infheistíocht phoiblí in oideachas agus oiliúint, beartais agus seirbhísí gníomhachtaithe, agus fostaíocht na mban; bain úsáid as an innéacs comhionannais inscne.
 4. Tacú le comhpháirtithe sóisialta agus iad a spreagadh chun comhaontuithe a chuireann treoir an Bhoird i bhfeidhm a chaibidliú / a thabhairt i gcrích. Uirlisí agus oiliúint a fhorbairt le haghaidh comhaontú comhchoiteann ar bhearta a bhaineann le cothromaíocht oibre is saoil.

Timpeallacht oibre sláintiúil, sábháilte agus oiriúnaithe go maith agus cosaint sonraí

Timpeallacht oibre sláintiúil, sábháilte agus oiriúnaithe go maith agus cosaint sonraí

Baile / Caibidil II / Timpeallacht oibre sláintiúil, sábháilte agus oiriúnaithe go maith agus cosaint sonraí

Prionsabal 10

Timpeallacht oibre sláintiúil, sábháilte agus oiriúnaithe go maith agus cosaint sonraí

Is é COVID-19 an dúshlán sláinte, eacnamaíoch agus sóisialta is mó i stair an Aontais Eorpaigh. An ghné de Sábháilteacht agus Sláinte Ceirde (OSH) Is cuid bhunúsach den straitéis Eorpach é chun scaipeadh an víris a theorannú agus chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha a chothabháil. Cuireadh go leor bearta náisiúnta i bhfeidhm chun troid i gcoinne scaipeadh COVID-19, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le hionaid oibre agus taisteal chun oibre.

Ó ráig COVID-19, tá oibrithe i go leor earnálacha (oibrithe mná den chuid is mó díobh) fós i láthair go fisiciúil san ionad oibre, ag an líne tosaigh, ag troid an víris, mar shampla cúram sláinte, tionscal glantacháin agus miondíola. Faoi chuimsiú an dara tonn gabhála, tá Rialtais tar éis bearta glasála a chur ar leataobh agus bhunaigh siad rialú rialaithe oibre agus rochtana ar an ionad oibre. Braithfidh rath straitéis imeachta an AE den chuid is mó ar bheartais éifeachtacha a oirfidh do OSH a chur ar aghaidh.

Tugann bearta sábháilteachta agus sláinte ceirde, trí reachtaíocht nó comhaontuithe comhchoiteanna, tacaíocht phraiticiúil chun filleadh ar an ionad oibre. Tá baint na gceardchumann le bearta den sórt sin a fhorbairt ríthábhachtach. Cuideoidh bearta coisctheacha iomchuí ag fostóirí le filleadh sábháilte agus sláintiúil a fháil ar an ionad oibre, tar éis na bearta coimeádta a mhodhnú, agus go háirithe bearta um fhadú fisiceach agus trealamh cosanta pearsanta a bheith ar fáil. Cuidíonn siad freisin le tarchur COVID-19 a dhíothú.

Caingne atá dírithe ar íos-urlár cearta a leagan síos san AE, cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair

 1. Glacadh tapa le cinneadh an Choimisiúin Eorpaigh an Covid-19 a áireamh ar liosta na ngníomhairí bitheolaíocha in iarscríbhinn III de Threoir 2000/54 / CE maidir le hoibrithe a chosaint ar rioscaí a bhaineann le nochtadh do ghníomhairí bitheolaíocha ag an obair.
 2. Aitheantas ar Covid-19 mar ghalair cheirde i ngach earnáil agus do gach oibrí beag beann ar a stádas.
 3. Monatóireacht agus treisiú a dhéanamh ar thrasuí Treoracha 2017/2398, 2019/130 agus 2019/983 agus forghníomhú an acquis reatha AE.
 4. Ár n-éilimh ar ailse nialasach a bhaineann le hobair a fhorbairt agus a shaothrú, lena n-áirítear measúnuithe riosca a fhorbairt agus athbhreithniú ar an Treoir “Aispeist”.
 5. Leanúint ar aghaidh le Treoracha an AE maidir le rioscaí síceasóisialta (PSR) agus neamhoird mhatánchnámharlaigh (MSD) a leanúint.

Gníomhartha atá dírithe ar chóineasú aníos a bhunú i ndálaí maireachtála agus oibre

 1. Straitéis a fhorbairt agus a shaothrú maidir le caoinfhulaingt nialasach ar thionóiscí marfacha agus timpistí ag an obair a chosc. “Fís nialais timpistí marfacha” i straitéis OSH an AE atá le teacht.
 2. Ról ionadaithe na bhfostaithe a mhapáil agus éifeachtacht chearta na gceardchumann a mheas chun forfheidhmiú iarbhír reachtaíocht an AE ar H&S san ionad oibre a chinntiú.
 3. Modheolaíocht chaighdeánach aonfhoirmeach / aonair a fhorbairt agus comhchóras faisnéise san AE maidir le: timpistí ceirde a thuairisciú, faisnéis faoi chórais árachais le haghaidh timpistí agus galair cheirde, agus dea-chleachtais a roinnt.