An Colún Eorpach um Chearta Sóisialta ag croílár Chlár Oibre an AE 2024 – 2029: tosaíochtaí ETUC

Caibidil I. 

DEISEANNA COMHIONANNAS AGUS ROCHTAIN DON MARGADH SAOTHAIR

Caibidil II

COINNÍOLLACHA OIBRE TEAGHLAIGH

Caibidil III

COSAINT SÓISIALTA AGUS LÉIRIÚ

Caithfidh an Eoraip Shóisialta a bheith i gcroílár an chláir agus obair na n-institiúidí Eorpacha sna blianta amach romhainn.

Ní mór don Aontas Eorpach a ghealltanas a chomhlíonadh maidir le feabhas a chur ar dhálaí maireachtála agus oibre. Tá cur chun feidhme iomlán Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta ríthábhachtach chun a chinntiú go mbeidh Eoraip ann a bheidh iontach le maireachtáil, le hoibriú ann, le leanaí a thógáil, le haire a thabhairt dár ngaolta, le dul ar scor agus le dul in aois. Eoraip a chosnaíonn bunchearta daonna, a bhfuil rath uirthi maidir le comhionannas inscne a bhaint amach. Eoraip a bhfuil beartas láidir glas tionsclaíoch aici agus a bhfuil coinníollachtaí sóisialta aici. Eoraip atá ag forbairt beartais mhargadh an tsaothair atá nasctha go dlúth le tacú le poist ardchaighdeáin i ngach earnáil. Eoraip a thacaíonn go fírinneach le hoibrithe cead cainte a bheith acu ina n-ionad oibre, le hidirphlé sóisialta a fheidhmíonn go maith, agus cómhargáil mar bhealach chun athruithe a réamh-mheas agus a bhainistiú. Eoraip a thugann lántacaíocht do cheardchumainn agus do chomhrac na ceardchumann. Eoraip atá bunaithe ar phá laethanta cothroma as laethanta cothroma oibre, slándáil fostaíochta, dul chun cinn, meas agus comhionannas do na hoibrithe go léir is cuma cén áit ar tháinig siad nó cén obair a dhéanann siad. Eoraip ar féidir linn a bheith bródúil as a chur ar aghaidh chuig na glúnta atá le teacht. Tá sé seo riachtanach freisin chun an daonlathas san Eoraip a chosaint agus a neartú.

Colún Eorpach um Chearta Sóisialta: leathanach oifigiúil an AE

AN COlún EORPACH UM CHEARTA SÓISIALTA A CHUR I bhFEIDHM: TOGRAÍ ETUC 2021

Caibidil I (2021)

DEISEANNA COMHIONANNAS AGUS ROCHTAIN DON MARGADH SAOTHAIR

Caibidil II (2021)

COINNÍOLLACHA OIBRE TEAGHLAIGH

Caibidil III (2021) 

COSAINT SÓISIALTA AGUS LÉIRIÚ

Ba cheart go bhfeidhmeodh an Plean Gníomhaíochta chun an Colún Eorpach um Chearta Sóisialta (“EPSR”) a chur i bhfeidhm mar uirlis do na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin aitheanta atá os comhair na hEorpa (m.sh. digitiú, aistriú glas, imirce agus athrú déimeagrafach). Soláthraíonn sé treoir agus molann sé freisin reachtaíocht choiteann a ghlacadh bunaithe ar chomhchuspóirí faoi chuimsiú an chomhair, an chomhordaithe agus na dlúthpháirtíochta neartaithe. Tá gá níos mó leis seo anois, mar táimid ag tabhairt aghaidh ar éifeachtaí diúltacha na paindéime COVID-19 ar ghnéithe sláinte, fostaíochta, sóisialta agus eacnamaíocha.

Ligfeadh “trasdul cóir cóir” dúinn cosaint an chomhshaoil ​​agus na sláinte a chomhcheangal le ceartas sóisialta agus fostaíocht lánaimseartha ar ardchaighdeán.  Tosaíonn sé seo le caomhnú na fostaíochta. Chun tacú leis an athrú (digiteach agus glas), agus chun oiriúnú in aimsir ghéarchéime, ní mór a bheith cinnte d’oibrithe go leanfaidh siad de phost seasmhach nó d’ioncam a bheith leordhóthanach chun caighdeán maireachtála maith a chaomhnú dóibh féin agus dá gcuid teaghlaigh.