Koti / II luku / Palkat

Periaate 6

Palkat

Palkkoja ja työehtosopimusneuvotteluja koskevat tiedot osoittavat, että palkkakehitys on edelleen vaimeaa eikä lähentymistä tapahdu ylöspäin. Tämä johtuu pääasiassa:

 • Epäonnistuminen työehtosopimusneuvottelujen kunnioittamisen varmistamisessa ja ammattiliittojen rikkomiskäytäntöjen kasvu ovat johtaneet vähentynyt työehtosopimusten kattavuus.
 • Lakisääteinen vähimmäispalkka, joka - missä niitä on - ovat useimmissa jäsenvaltioissa asettaneet kunnon kynnyksen alle eivätkä takaa kohtuullista elintasoa työntekijöille ja heidän perheilleen eivätkä säästä työmarkkinaosapuolten osallistumista.
 • Vakaus- ja kasvusopimuksen (SGP) säännöt, jotka aiheuttavat liiallista painetta kansallisille järjestelmille ja troikkaohjelmat, jotka tuhosivat työehtosopimusneuvottelut.
 • Liian monta työntekijää ei kuulu työehtosopimusten vaan vain henkilökohtaisten sopimusten piiriin

Palkkatasoissa ja työehtosopimusneuvotteluissa on edelleen suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä. Tämä synnyttää sosiaalisen polkumyynnin tilanteen, jolla on pääasiassa kielteisiä vaikutuksia työmarkkinoiden alimpaan segmenttiin. Lisäksi sopimattomalla ja epäoikeudenmukaisella palkkojen asettamisella, joka liittyy työehtosopimusneuvottelujen noudattamatta jättämiseen, on myös a negatiiviset vaikutukset palkoihin korottavat palkkatasoa, mikä johtaa sisäisen kysynnän laskuun EU: n talouskasvun tärkeimpänä veturina - erityisesti talouskriisin tilanteessa, jonka COVID 19 -pandemia aiheuttaa tällä hetkellä..

Siksi on välttämätöntä varmistaa, että työntekijöiden oikeuksia työehtosopimusneuvotteluihin ja oikeudenmukaiseen palkkaan kunnioitetaan täysimääräisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Sisämarkkinoilla on tarpeen luoda tasavertaiset toimintaedellytykset ja palkkojen lähentyminen ylöspäin. Riittävää vähimmäispalkkaa koskevalla eurooppalaisella direktiivillä on tässä keskeinen rooli. Tällä direktiivillä on varmistettava, että lakisääteinen vähimmäispalkka ei voi laskea kunnollisuuden kynnysarvon alle ja että se on riittävä ja että se määritetään työmarkkinaosapuolten täysimääräisellä osallistumisella. Lisäksi sen on lisättävä ammattiliittojen kykyä neuvotella oikeudenmukaisista palkoista ja työoloista ja torjua ammattiliittojen rikkomiskäytäntöjä, ja sen on turvattava hyvin toimivat työehtosopimus- ja työsuhdejärjestelmät.

Palkkojen lähentyminen Euroopassa lisäisi palkkakuilua maiden välillä ja niiden sisällä (etenkin idän ja lännen välillä) ja parantaa palkan osuutta taloudessa, vähentää eriarvoisuutta ja lisätä sisäistä kysyntää ja tuottavuutta. Tämä voidaan saavuttaa:

 • Adekvaattista vähimmäispalkkaa koskevaa eurooppalaista direktiiviä on muutettava, jotta voidaan varmistaa, että ammattiliittojen oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin kunnioitetaan, ammattiliittojen rikkomiskäytäntöjen lopettaminen ja lakisääteisten vähimmäispalkkojen nousu;
 • Sen varmistaminen vain työnantajille, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeutta neuvotella kollektiivisesti ja panevat täytäntöön asiaankuuluvat työehtosopimukset, voidaan tehdä julkisia sopimuksia, avustuksia, varoja, YMP: n maksuja, SURE, elvytyssuunnitelma jne.
 • Toimet ja toimenpiteet, jotka edistävät työehtosopimusneuvottelujen oikeuksia ja valmiuksia, myös taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon välineiden puitteissa, kuten eurooppalainen ohjausjakso, työllisyyden suuntaviivat, EPSR ja sosiaalinen tulostaulu.

EU: n direktiivi sukupuolten välinen palkkaero ja sitovat palkkojen avoimuutta koskevat toimenpiteet, mukaan lukien samanarvoisen työn samapalkkaisuuden periaatteen selventäminen, jotta työntekijät ja ammattiyhdistykset voivat saada tietoa palkkatason määrittämisperusteista ja neuvotella samanarvoisesta työstä, tarvitaan myös miesten ja naisten tasavertaisen palkan takaamiseksi.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

 1. Puitedirektiivi sen varmistamiseksi, että lakisääteisiä vähimmäispalkkoja ei aseteta kohtuullisuusrajan alle ja että ne määritellään työmarkkinaosapuolten kanssa
 2. EU: n direktiivi sukupuolten välisen palkkaeron poistamiseksi ja sitovat palkkojen avoimuutta koskevat mukaan lukien samanarvoisen työn samapalkkaisuuden periaatteen selventäminen, jotta työntekijät ja ammattiyhdistykset voivat saada tietoa palkkatason määrittämisperusteista ja neuvotella samanarvoisesta työstä.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

 1. 1. Kansalliset toimintasuunnitelmat, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa työehtosopimusneuvottelujen edistämiseksi osana työehtosopimusneuvotteluja ja oikeudenmukaisia ​​vähimmäispalkkoja koskevaa puitedirektiiviä.
 2. EU-ohjausjakson prosessissa: palkkatoimia koskeva ohjelma.