Etusivu / II luku / Tietoa työehdoista ja suojelusta irtisanomisen yhteydessä

Periaate 7

Tiedot työehdoista ja suojelusta irtisanomisen yhteydessä

Eurooppalainen ohjausjakso on edistänyt uudistuksia, jotka lieventävät tai heikentävät työntekijöiden suojelua, sekä yksilöllisiä irtisanomisia koskevia lakeja kansallisella tasolla (esimerkiksi erorahojen ylärajan asettaminen epäoikeudenmukaisen irtisanomisen yhteydessä tai työntekijän palauttaminen työhön poistamisen yhteydessä) laiton irtisanominen jne.). Näiden uudistusten ja työehtosopimusneuvottelujen rajoittamisen välillä on positiivinen korrelaatio.

TPWCD-ehdotuksen vaikutusten arviointi antaa todisteita kaikista tämän periaatteen suurimmista haasteista.

Kuten yllä mainittiin, Covid-19-pandemia on osoittanut vielä enemmän, että uudet työmuodot on laillisesti katettava, jotta työntekijöillä on tarvitsemansa suoja ja että alustan työntekijät tunnustetaan työntekijöiksi. Jotkut toimenpiteet ovat jo osa tätä toimintasuunnitelmaa, kuten ilmoitettu vähimmäispalkkaa ja työehtosopimusneuvotteluja, sosiaalisen suojelun saatavuutta, sukupuolten palkkaerojen vähentämistä tai Suositus sosiaalisen suojelun saatavuudesta. Lisäksi Euroopan komissio on ilmoittanut tulevasta asetuksesta epätyypillisistä työntekijöistä ja alustayhtiöiden työntekijöistä.

Teknologiset, vihreät ja demografiset muutokset muuttavat EU: n tuotantorakennetta, mutta työntekijöitä suojellaan harvoin haitallisilta vaikutuksilta, joita näillä muutoksilla voi olla heidän henkilökohtaiseen asemaansa. Suurin osa jäsenvaltioista ei kirjaa edistymistä. tarvitaan tehokkaampia toimenpiteitä oikeudenmukaisemman siirtymän varmistamiseksi teknologian tai vihreään siirtymään osallistuvien työntekijöiden kollektiivisten ja yksilöllisten oikeuksien vahvistamiseksi. Näitä voivat olla:

  • oikeus työssä olevien työntekijöiden ammatilliseen koulutukseen tai taitojen vahvistamiseen;
  • oikeus saada ALMP-paketti ammattimaisten siirtymien aikana;
  • an työnantajan velvoite neuvotella siirtymäsuunnitelmista muutoksen ennakoimiseksi ja määritellä strategiat, joilla turvataan työllisyystaso ja rajoitetaan ulkoisvaikutuksia ja toimitusketjuun kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.
  • ammattiyhdistysten oikeus saada tietoa ja tulla kuulluiksi päätöksissä, jotka koskevat yli viittä ihmistä, yhdessä tai useammassa maassa, sekä velvollisuus aloittaa neuvottelut edustavien ammattiliittojen kanssa, jos päätökset liittyvät teknologian tai ympäristön muutoksiin, jotka vaikuttaa yli 5 henkilön työasentoon.
  • Pk-yritysten siirtymäsuunnitelmat paikallisella tasolla, jotka kattavat alueen tai yritysryhmän.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Varmistetaan läpinäkyvien ja ennakoitavien työolojen direktiivin varhainen ja tehokas täytäntöönpano (mukaan lukien tuki EAY: n jäsenille)
  2. Vahvistetaan työntekijöiden kollektiivisia ja yksilöllisiä oikeuksia, jotka osallistuvat teknologiseen tai vihreään siirtymään.
  3. ILO: n työsuhteen päättämistä koskevan yleissopimuksen ratifiointi, 1982 (nro 158) + TSK: n artiklojen hyväksyminen sopimattomalta irtisanomiselta suojaamiseksi ja kaikkien jäsenvaltioiden kirjallisista tiedoista
  4. Päätös N: o 573/2014 / EU julkisten työvoimapalvelujen tiiviimmästä yhteistyöstä, jota muutetaan virallisesti neuvoston päätöksellä vuoden 2021 alussa.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Arvioidaan kansallista ja EU: n säännöstöä uusien työn muotojen valossa ja valmistaudutaan työn tulevaisuuteen periaatteen 5 mukaisesti.