Koti / I luku / Yhtäläiset mahdollisuudet

Periaate 3

Yhtäläiset mahdollisuudet

Mahdollisuuksien saatavuus riippuu useammin siitä ryhmästä, johon työntekijä kuuluu. Tavoitteena on sisällyttää syrjinnän poistamiseen tähtäävä politiikka (jälkikäteen) sekä ennakoiva politiikka, joka tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet (ennakko). Työsuojelun vähentäminen lisää syrjintää työssä. Toimenpiteet, jotka lieventävät epäoikeudenmukaisia ​​irtisanomisia koskevia seuraamuksia, vähentävät ammattiyhdistysten (tai yritysneuvostojen) valtaa työpaikalla tai levittävät epätyypillisiä työsopimuksia, heikentävät nykyistä syrjinnän vastaista säännöstöä, jossa säädetään tiukoista seuraamusjärjestelmistä.

Työmarkkinoiden syrjäytyminen tai tiettyjen ryhmien heikko suorituskyky vaarantaa taloudellisen ja sosiaalisen vakauden. syrjintä siksi sitä on seurattava ja raportoitava erityisesti LGBTQI *, jonka suojaamiseksi kansallisessa lainsäädännössä on aukkoja. Yhtäläisiä mahdollisuuksia olisi edistettävä käyttämällä taloudellisen suorituskyvyn indikaattoreita. Oikeussuojakeinojen tulisi perustua vahvistetusta oikeudellisesta kehyksestä. Niiden olisi poistettava syrjivät käytännöt työvälineillä. Tällaiset käytännöt voidaan ehkäistä ammattiliittojen valvonnan seurauksena. Ammattiliitot ovat jo tuominneet tällaiset taipumukset pääasiassa työntekijöiden syrjinnän suhteen heidän keikoilleen pääsynsä jälkeen, kun he ovat toteuttaneet minkäänlaisen kollektiivisen toiminnan. Työehtosopimusneuvottelut osoittavat tietä eteenpäin paremman LGBTQI * -suojan saamiseksi työpaikalla.

Syrjimättömyyttä koskeva horisontaalinen direktiivi voi olla tarkoituksenmukaisempi, vaikka neuvostolta ei ole tähän mennessä päästy yksimielisyyteen. Yhtäläiset mahdollisuudet olisi myönnettävä myös turvapaikanhakijoille, jotka eivät tällä hetkellä kuulu syrjinnän vastaisten direktiivien soveltamisalaan. Erityisen tärkeää on aineellisten ja aineettomien resurssien käyttö muukalaisvihan ja rasismin vastaisen julkisen keskustelun vahvistamiseksi.

Työmarkkinaosapuolet voivat yhdessä tai yksipuolisesti kehittää välineitä syrjinnän tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi samalla kun he keskittyvät aktiivisiin toimenpiteisiin epäedullisessa asemassa olevien ryhmien hyväksi. Ne voivat luoda tiiviimpää yhteistyötä kansallisten tasa-arvoelinten kanssa ja hyödyntää Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kehitystä.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

  1. Syrjimättömyyttä koskeva horisontaalinen direktiivi, jossa syrjintä tunnustetaan, ehkäistään ja sanktioidaan.
  2. Poistetaan nykyisestä syrjinnän vastaisesta direktiivistä poikkeukset suojelua hakeville kolmansien maiden kansalaisille.
  3. Tuleva neuvoston suositus romanien tasa-arvosta, osallisuudesta ja osallistumisesta.
  4. Tuleva uusi EU: n vammaisstrategia.

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

  1. Ammattiliittojen työkalupakki syrjinnän tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi; tukea tasa-arvoelimiä ja perustua FRA: n tutkimukseen ja tuloksiin.
  2. Innovatiivinen viestintästrategia ja muukalaisvihan vastaiset kampanjat
  3. Ammattiliittojen oikeuksien, työlainsäädännön sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden välisten yhteyksien korostaminen alkaen työehtosopimusneuvotteluista.