LUKU III (24–29)

SOSIAALINEN SUOJELU JA OSALLISTUMINEN

 • Varmistetaan täysi sosiaaliturva ja kohtuuhintaisten ja laadukkaiden julkisten palvelujen saatavuus. Kehitetään edelleen neuvoston suositusta sosiaalisen suojelun saatavuudesta seuraavalla EU:n lainsäädäntökaudella, jotta voidaan parantaa epätyypillisen työvoiman kattavuutta sosiaaliturvajärjestelmissä. Toimenpiteiden toteuttaminen vuoden 2019 suosituksen seurannan tehostamiseksi, mukaan lukien kansallisten sosiaaliturvalaitosten eurooppalainen verkosto.
 • Vahvojen sosiaaliturvajärjestelmien parantaminen, yleismaailmallinen, tehokas ja riittävä, joka pystyy tarjoamaan ihmisarvoisen elintason ihmisille, jotka kohtaavat sosiaalisia riskejä, kuten vanhuutta, sairautta, työttömyyttä jne. Euroopan sosiaalisen markkinatalouden ja eurooppalaisen sosiaalisen hyvinvointivaltion avaintekijänä.
 • Sosiaalisen suojelun ja hyvinvointivaltioiden tulevaisuutta EU:ssa käsittelevän korkean tason ryhmän raportin suositusten hyväksyminen EPSR:n täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä tehdyn sitoumuksen mukaisesti: keskustelun herättäminen politiikan tarkistamisesta raportin suositusten mukaisesti jäsenvaltioissa yksilöimällä alueet mahdollisille konkreettisille toimille kansallisella tasolla; EU:n roolin vahvistaminen nousevan lähentymisen edistämisessä raportissa ehdotetuilla kohdealueilla.
 • Kehitetään erittäin tehokkaita, luotettavia ja valvottuja sosiaaliturvajärjestelmiä, joiden pitäisi taata työntekijöiden oikeudet EPSR:n mukaisesti tietyssä jäsenvaltiossa sekä rajat ylittävässä ulottuvuudessa; sosiaaliturvajärjestelmien digitalisoinnin tehostaminen sosiaaliturvatoiminnan avoimuuden, varmuuden, valvonnan ja laillisuuden parantamiseksi sekä sisäisesti että rajat ylittävästi.
 • Jatkamalla vuoden 2019 neuvoston suositusta Pääsy sosiaaliturvaan EU:n seuraavalla lainsäädäntökaudella: kehotetaan jäsenvaltioita ryhtymään merkittäviin uudistuksiin varmistaakseen sekä muodollisen että tehokkaan työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kattavuuden riittävien ja avoimien sosiaaliturvajärjestelmien avulla; parannetaan epätyypillisen työvoiman sosiaalisen suojelun saatavuutta, tehokkuutta ja riittävyyttä täyttämällä järjestelmien aukkoja; korjaamaan nykyiset puutteet itsenäisten ammatinharjoittajien muodollisessa kattavuudessa edistämällä vapaaehtoisen lähestymistavan kehitystä kohti pakollista lähestymistapaa, jolla puututtaisiin laajempiin seurauksiin, jotka johtuvat siitä, että heillä ei ole pääsyä työmarkkinoiden toimintaa koskeviin järjestelmiin, sekä hyvinvointijärjestelmien vakauttamiskykyä. ja niiden rahoitus.
 • Vähimmäistulosuosituksen pohjalta: arvioida sen tehokkuutta ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia jäsenvaltioissa; otetaan käyttöön direktiivi, jolla määritellään yhteiset EU:n standardit vähimmäistulojärjestelmille ja lisätään niiden riittävyyttä, tehokkuutta, käyttöastetta ja kattavuutta, erityisiä, selviytymään köyhyyden vastainen strategia, saavuttaakseen Porton otsikkokohde on Köyhyyden vähentäminen.
 • Edistetään edullista korkealaatuista pitkäaikaishoitoa koskevan suosituksen täytäntöönpanon tehokkuutta ja lähentymistä ylöspäin.
 • Toimenpiteiden toteuttaminen suositusten seurannan tehostamiseksi, mukaan lukien kansallisten sosiaaliturvalaitosten eurooppalainen verkosto; kehittämällä edelleen laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, joilla varmistetaan suosituksen tehokas täytäntöönpano sekä seurantakehyksen yhteydessä että esittämällä uusia aloitteita;
 • Ammattiliittojen roolin vahvistaminen suositusten ja sosiaalisen suojelun politiikan kehityksen seurannassa: suunnitellaan kolmen vuoden lippulaivaraportti, joka perustuu jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten ja työmarkkinaosapuolten panokseen ja jonka on kirjoittanut sosiaalisen suojelun komitea ja Euroopan komissio, jotta sosiaalisen suojelun järjestelmien suuntaukset kaikkialla EU:ssa, mukaan lukien hyvinvoinnin tulevaisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän raportin suositusten täytäntöönpanon edistyminen, saataisiin näkymään;
 • Taataan yleisiin oikeuksiin perustuva pääsy korkealaatuisiin julkisiin palveluihin, mukaan lukien lastenhoito ja liikenne. Toimiin sen varmistamiseksi, että oikeutta riittävään, kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kunnioitetaan täysimääräisesti. Taataan laadukkaat palvelut ja työntekijöiden oikeus tarjota laadukkaita palveluita.
 • Edistetään oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ja julkisia investointeja yleismaailmallisiin, solidaarisuuteen perustuviin ja sukupuoleen reagoiviin sosiaaliturvajärjestelmiin kansainvälisellä, Euroopan ja kansallisella tasolla. Pyrkimys nouseviin lähentymistavoitteisiin ja rahoituksen kohdentamiseen lasten-, terveydenhuollon-, vanhusten-, pitkäaikais-, vamma- ja huollettavien hoidossa yleisen kattavuuden ja laadukkaan hoidon takaamiseksi.
 • Positiivisten kokemusten pohjalta VARMA, esittelemme an aloite EU:n välineen kehittämiseksi, joka keskittyy työpaikkojen säilyttämisjärjestelmiin, jolla on yhteinen lähestymistapa aktiivista työmarkkinapolitiikkaaja pysyvien EU:n vakauttajien/jälleenvakuuttajien suunnitteleminen julkisten työllisyyteen ja sosiaaliturvaan liittyvien menojen osalta. SUREn soveltamisalaa tulisi laajentaa auttaa työntekijöitä ja yrityksiä hyväksymään oikeudenmukaisia ​​siirtymätoimenpiteitä, ja tällaisen toimenpiteen soveltamisalaa laajennettiin kaikkiin epätyypillisten, itsenäisten ammatinharjoittajien ja epävarmojen työntekijöiden luokkiin.
 • Kiinnitetään vahvasti sukupuolten välisen eläkeeron kaventamistavoite vuoden 2025 jälkeiseen tasa-arvostrategiaan.
 • Vähimmäistulosuosituksen pohjalta ottamalla käyttöön a direktiivi, jolla määritellään yhteiset EU:n standardit vähimmäistulojärjestelmille, selviytyäkseen köyhyyden vastaisesta strategiasta Porton köyhyyden vähentämistä koskevan päätavoitteen saavuttamiseksi.