LUKU I (24-29)

YHDENvertaiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

  • Varmistetaan, että EU ryhtyy toimiin varmistaakseen kaikkien oikeuden korkeaan laatuun ja osallistava elinikäinen koulutus ilman kustannuksia työntekijöille ja työaikana, yksilönä täytäntöönpanokelpoinen oikeus koulutukseen suhteessa työnantajaan. On myös keskeistä varmistaa kaikille työntekijöille palkallinen koulutusvapaa ja oikeus saada täysi pätevyys, epävirallisen ja arkioppimisen ja työkokemuksen validointi sekä ilmainen ja laadukas uraohjaus ja neuvonta. On tarpeen myötävaikuttaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamiseen, jolla pyritään edistämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ohjaamaa uudelleen- ja täydennyskoulutusta ja että työmarkkinaosapuolilla on strategisempi rooli EU:n ja kansallisissa politiikoissa ja koulutuksen rahoitusmekanismeissa, erityisesti määriteltäessä taitotarpeita. tulevaisuus, pätevyys- ja osaamiskehysten määrittely, koulutusohjelmien ja sen suunnittelun mukauttaminen työntekijän tarpeisiin.
  • Tehostetaan toimia EU:n tasolla sukupuolten palkkaeron poistamiseksi. Taataan sukupuolten välistä palkkauksen avoimuutta koskevan direktiivin nopea ja kunnianhimoinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano kansallisella tasolla, mikä johtaa pääosin naisten tekemän työn uudelleenarviointiin ja vahvempaan tukeen työehtosopimusneuvotteluille sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi ja ammatillisen kasvun edistämiseksi.
  • Tehdään tarvittavat aloitteet lopettaa kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot työelämässä, myös verkossa. Sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnassa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon perheväkivalta, kyberväkivalta, henkinen väkivalta ja taloudellinen väkivalta. Puolustaa vahvaa direktiiviä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi, ja siinä ennakoidaan ammattiliitoilla vahva rooli.
  • ILO:n yleissopimuksen nro 190 nopea ratifiointi, väkivallan ja häirinnän poistaminen työelämästä kaikissa Euroopan maissa.
  • Uuden ja kunnianhimoisen sukupuolten tasa-arvostrategian kehittäminen vuoden 2025 jälkeiselle ajalle, jonka pitäisi tunnustaa ja tukea ammattiliittojen, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työehtosopimus- ja tasa-arvoneuvottelujen keskeistä roolia.
  • Edistetään työehtoneuvotteluja ja työehtosopimuksia monimuotoisuuden, suvaitsevaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi kaikilla tasoilla ja vastustetaan kaikkia mahdollisia syrjinnän ja työhön liittyvän väkivallan syitä. EU:n rasismin vastaisen toimintasuunnitelman, antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian ja EU:n romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskevan strategisen kehyksen täytäntöönpanoon olisi sisällytettävä työmarkkinaosapuolten ja ammattiliittojen mielekäs rooli.
  • Työskentely kohti vahvempia julkisia työvoimapalveluja, tehokas työmarkkinapolitiikka ja työpaikkojen luomiseen tähtäävät toimet sosiaalisten ehtojen mukaisesti
    laadukkaita työpaikkoja julkisia rekrytointitukia varten.