Etusivu / III luku / Pääsy olennaisiin palveluihin

Periaate 20

Pääsy olennaisiin palveluihin

Julkisten palvelujen vapauttaminen ja yksityistäminenmukaan lukien julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien liiallinen ja vastuuvelvollinen käyttö (siten voittojen asettaminen ihmisten etujen yläpuolelle) riistää yhteiskunnan ja suurimman osan väestöstä välttämättömät välineet heidän tarpeidensa täyttämiseksi. Eurooppalaisten elämänlaatuun vaikuttavilla aloilla, kuten terveydenhuolto, koulutus, lastenhoito ja asuminen, löytyy tyydyttämättömiä tarpeita, kohtuuhintaisia ​​julkisia rakenteita ja liian kalliita yksityisiä säännöksiä.

Julkiset palvelut - aina terveydenhuollosta, lasten ja vanhusten hoidosta, koulutuksesta ja työvoimapalveluista, liikenteestä, vedestä, jätteistä, energiasta, sosiaalisesta asumisesta, tiedottamisesta ja sosiaalipalveluista oikeusjärjestelmiin ja infrastruktuuriin kokonaisuutena - edustavat kansalaisille ja asukkaille tarjottavien palvelujen ja yhteishyödykkeiden eurooppalaista selkärangaa. Laadukkaat ja esteettömät julkiset palvelut ja tavarantoimitukset ovat perusoikeus. Ne ovat välttämättömiä eriarvoisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi, yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi ja Euroopan kohtaamien sosiaalisten, taloudellisten demografisten ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi.

Sosiaalinen asuminen ja kunnollinen asuminen kaikille kotitalouksille on monien sosiaalisten mallien pilari kaikkialla Euroopassa. Tältä osin ja oikeudenmukaisten siirtymien ja YK: n2030-toimintaohjelman sisällyttämisen yhteydessä olisi korostettava enemmän kotitalouksien energiaköyhyyden torjumista.

Jäsenvaltiot voisivat toteuttaa toimenpiteitä (myös lukukauden kautta) voidakseen puuttua aktiivisemmin EU: n valvontaan ja muokkaamiseen yksityisasuntomarkkinoillaesimerkiksi rakennuslupien, vuokratarkastusten, 2. kiinteistöjen verotuksen kautta ja keinottelun estämiseksi.

Yleisesti periaatteet 19 ja 20 olisi tulkittava seuraavasti silta YK: n2030-toimintaohjelman ja EPSR: n välillä köyhyyden ehkäisemiseksi, nälän ja puutteen karkottamiseksi, hyvän terveyden edistämiseksi, yhtäläisten mahdollisuuksien sekä kestävien kaupunkien ja maatalouden varmistamiseksi. Yhdistyneiden Kansakuntien sosiaalisen kehityksen tavoitteissa tunnustama ihmisoikeus veteen ja sanitaatioon on tuettava konkreettisilla ehdotuksilla, jotta ne ovat kaikkien saatavilla.

Paikallisilla työntekijöillä, liikkuvilla työntekijöillä ja siirtotyöläisillä on riippumatta heidän maahanmuuttotilastaan ​​tai kansalaisuudestaan, samat oikeudet, ja heillä on oltava tasavertainen kohtelu, laadukkaat työpaikat ja kunnolliset työolot, kun taas kaikilla olisi oltava yhtäläiset oikeudet riittävään, turvalliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen ja sosiaalinen suojelu.

Joitakin painopisteitä, joita voidaan edistää myös lisäämällä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja johtamalla tarvittaessa EU: n lainsäädäntöön:

 • Edistetään yleisiä sosiaalipalveluja julkisina palveluina, jotka on järjestetty yhdessä julkisen palvelun periaatteiden pohjalta ja joita tukevat selkeät oikeudelliset puitteet.
 • Taistelu sosiaalipalvelujen budjettileikkauksista ja sosiaalipalvelujen riittävästä rahoituksesta ja henkilöstöstä. Tuetaan ammattiyhdistysten pääsyä koulutukseen ja pätevyyteen, korkeampaa ammattitaitoa, edustusta ja työntekijöiden oikeuksien puolustamista. ja kehittää tehokasta rekrytointi- ja palvelussuhdetoimintaa kaikilla tasoilla.
 • Jatka näiden työpaikkojen ammattimaisuutta parempien kollektiivisten takuiden saamiseksi. Paranna työehtosopimusneuvottelujen kattavuutta.
 • Parannetaan työoloja hoitoalalla, erityisesti täyttämällä maahanmuuttajien ja paikallisten työntekijöiden väliset aukot.
 • Edistetään palvelujen ja työpaikkojen laatustandardien kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa EU: n vapaaehtoisten yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehyksen pohjalta, jossa tunnustetaan korkealaatuisten palvelujen ja työllisyyden tarve.

Toimet, joilla pyritään asettamaan oikeuksien vähimmäismäärä EU: ssa, tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla

 1. Tutkitaan perustamissopimuksen 14 artiklaan perustuvien julkisia palveluja koskevien EU: n oikeudellisten välineiden toimivuutta julkisten palvelujen tarjoajien sääntelykehyksen kehittämiseksi.
 2. Kolmansien maiden kansalaisten pääsyä ja työehtoja työhön liittyvissä EU: n direktiiveissä vahvistetaan 19. periaate. .

Toimet, joilla pyritään saavuttamaan ylöspäin suuntautuva lähentyminen elin- ja työoloissa

 1. Katso myös köyhyyden vastainen toimintasuunnitelma. Se voi sisältää tavoitteita julkisiin investointeihin sosiaaliseen asumiseen.
 2. Kehitetään vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisia ​​valtion menojen vertailuarvoja, jotta voidaan varmistaa tarvittava rahoitus yleisille, kohtuuhintaisille ja korkealaatuisille julkisille palveluille (esim. "Kultaisen säännön" avulla).
 3. Ihmisarvoisen asunnon saanti on taattava.
 4. Tuetaan aloitteita julkisen palvelun elementtien ja perusoikeuksien sisällyttämiseksi asiaankuuluviin EU: n alakohtaisiin aloitteisiin.