Avaleht / II peatükk / Töö ja eraelu tasakaal

Põhimõte 9

Töö ja eraelu tasakaal

Osana suuremast võitlusest soolise diskrimineerimise vastu on töö ja eraelu tasakaal üks sajandi väljakutseid. Samal ajal kui naiste olukord tööturul halveneb, keeravad populistlikud jõud silmad kinni raskustest, millega naised tööturul ja ühiskonnas kokku puutuvad. Uuenduslikud lahendused töösuhtes ja ilma selleta võivad toetada leibkondi ja suurendada võrdseid võimalusi pere töötavate liikmete seas. SDG jälgimine on nende soopõhiste puuduste tuvastamisel eriti tõhus.

Oluline on jälgida töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi rakendamine, anda juhiseid sotsiaalpartneritele ja julgustada valdkondadevahelisi kokkuleppeid, mis vähendavad direktiivi ülevõtmiseks vajalikku aega. "ETUCi tööriistakomplekt töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi rakendamise ja ülevõtmise kohta”- suunised ETUCi sidusettevõtetele - võiks selles etapis kasuks tulla.

Covid19 pandeemia kogemused peaksid julgustama Euroopa Liitu investeeringud avalikku hooldusse ja sotsiaalteenustesse, et võimaldada naistel aktiivsemalt tööturul osaleda. Lisaks peaksid sotsiaalpartnerid jälgima, et riiklikud õigusaktid näeksid ette paindlikku töökorraldust, ja neile tuleks anda volitused pidada läbirääkimisi, et tagada nende elluviimine ilma naiste karjäärile või palgatasemele kahjulike tagajärgedeta.

ELi poolaasta võiks uurida ELi tavasid, mis rahastavad töö- ja eraelu tasakaalu vahendeid (nt avalikke vahendeid ja kollektiivläbirääkimiste meetmeid), et käivitada ülespoole lähenemine. See põhimõte on seotud uuendustega tööseadustes, näiteks tööaja suveräänsus, lastehoiu garantiid ja õiglane üleminek tähtajatute ja täistööajaga töölepingutele.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Jälgida töö ja eraelu tasakaalu direktiivi varajast rakendamist, sealhulgas keskenduda puhkusetasule.
  2. ETUCi üleeuroopalise raamistiku väljatöötamine, et jälgida kollektiivlepingute mõju töö- ja eraelu tasakaalule kõigil tasanditel.
  3. Hinnata rasedus- ja sünnitusdirektiivi piisavust ja tõhusust.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. EL-i tavade vahetamine töö- ja eraelu tasakaalu vahendite rahastamiseks (avalikud vahendid ja kollektiivläbirääkimiste meetmed)
  2. ELi poolaasta peaks jälgima: i) naiste osalemist tööturul ja esitama jaotuse täistööajaga / osalise tööajaga töötamise kohta; (ii) naised ja mehed, kes ei tööta hoolduskohustuste tõttu.
  3. Arendada ja jälgida seoseid haridusse ja koolitusse tehtavate riiklike investeeringute, aktiveerimispoliitika ja -teenuste ning naiste tööhõive vahel; kasutage soolise võrdõiguslikkuse indeksit.
  4. Toetage ja julgustage sotsiaalpartnereid pidama läbirääkimisi / sõlmima WLB direktiivi rakendamise lepinguid. Töötada välja töö- ja eraelu tasakaalustamisega seotud meetmete kollektiivlepingu sõlmimise vahendid ja koolitus.