Avaleht / II peatükk Kindel ja kohanemisvõimeline tööhõive

Põhimõte 5

Kindel ja kohanemisvõimeline tööhõive

Euroopa tööturg halvenes 2020. aasta esimesel poolel tohutult, selle algatas Covid-19 pandeemia ja nakkuse vältimiseks võetud meetmed. Ebastabiilse, madalapalgalise ja / või osalise tööajaga (sh dokumentideta ja deklareerimata töötajad) töötajad kannatasid esimesena pandeemia sotsiaalsete tagajärgede all.

Mittestandardse ja ebakindla töö dramaatiline laienemine viimastel aastakümnetel on otsene tulemus ärimudelil, mis suunab riskid tööandjalt töötajale. Üleminek tähtajatute lepingute suunas on piiratud, kuna maksustamine ja õigusaktid loovad negatiivse majandusliku eelarvamuse tavapäraste töövormide suhtes. Tegelikult ei näita näitajad töö kvaliteedi osas ühtlustumist ega paranemist ELi tasandil. On aeg tutvustada a näitajate kogum, mis mõõdab töökohtade kvaliteeti sotsiaalse tulemustabeli alajaotisena. Töökvaliteedi mõõtmisel võiks juhtpaneel kontrollida järgmisi elemente: korralikud palgad; töökindlus tavapärase tööhõive ja sotsiaalkaitsele juurdepääsu kaudu; elukestva õppe võimalused; inimväärsed töötingimused ohututes ja tervislikes töökohtades; mõistlik tööaeg hea töö- ja eraelu tasakaaluga; ning ametiühingute esindamine ja läbirääkimisõigused (vt ka P4). Covid-19 kriisi kontekstis tuleks alati vältida kompromissi ühelt poolt majandustegevuse hoogustamise ja teiselt poolt kvaliteetsete töökohtade loomise vahel.

Platvormitöötajad on toimetanud toitu ja kaupu karantiini sattunud või viirusesse nakatunute koju. Ülemaailmne pandeemia on näidanud, et mittestandardsetel töötajatel peab olema sama õiguskaitse nagu tavaliste seaduslike lepingutega töötajatele, kellel oleks juurdepääs ennetavale tervisekaitsele, sotsiaalsele kaitsele ja kõigile teistele tööõigustele. Austades täielikult riiklikke tööturumudeleid ja riiklike sotsiaalpartnerite autonoomiat ning nende õigust sõlmida kollektiivlepinguid, viiakse see läbi algatuste kaudu, mille eesmärk on kõigile töötajatele, sealhulgas dokumentideta, deklareerimata, mittestandardsed ja füüsilisest isikust ettevõtjad, terviklike õiguste kogumi kehtestamine ja tagamine, et ebakindlatel töötajatel oleks rohkem volitusi pidada läbirääkimisi nende vajadusi rahuldavate töötingimuste üle.

Õiguslikku raamistikku tuleks täiustada ja see peaks tagama programmi koordineeritud ülevõtmise Läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiv (TPWCD). Sellised kooskõlastatud jõupingutused peaksid vähendama ülevõtmiseks vajaminevat aega riiklike sotsiaalpartnerite kutsealadevaheliste kokkulepete abil.

Sammud poole tööturu killustatuse vähendamine tuleneb sotsiaalkaitsele juurdepääsu käsitleva ELi soovituse rakendamisest ja rakendamise jälgimisest (vt ka lk 13). Eelkõige jälgib sotsiaalne tulemustabel tööalase staatuse alusel diskrimineerimist (praegu tuvastatakse diskrimineerimine vanuse, soo ja haridustaseme alusel).

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Tutvustada kõigi töötajate õiglast ja võrdset juurdepääsu koolitusele, hoolimata nende tööst, sisserändajate staatusest ja kvalifikatsioonist (algpõhimõte 1).
  2. Jälgida sotsiaalkaitsele juurdepääsu soovituse rakendamist ja nelja aasta pärast otsustada, kas direktiiv oleks tõhusam.
  3. Tagage läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste (TPWCD) tõhus rakendamine.
  4. Tulevane ELi määrus mittestandardsete töötajate ja platvormiettevõtete töötajate kohta.
  5. Tulevane integratsiooni ja kaasatuse Euroopa tegevuskava
  6. Tagada tööandjate sanktsioonide direktiivi tõhus rakendamine

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. ELi kvaliteetse tööhõive programm: jälgida tööturu killustatuse mõjusid ja mõõta edusamme turvalise ja kohanemisvõimelise tööhõive suunas, aktiveerimismeetmeid ja kõrvaldada ametiseisundil põhinevad lüngad.
  2. Siseriikliku ja ELi õigustiku hindamine uute töövormide valguses ja töö tulevikuks valmistumine: tööjõu tagamine, kaitse ebaõiglase vallandamise eest, õigus täistööajaga töötamisele, töötajate suveräänsus tööajal.