Avaleht / II peatükk Teave töötingimuste ja kaitse kohta vallandamise korral

Põhimõte 7

Teave töötingimuste ja kaitse kohta vallandamise korral

Euroopa poolaasta on edendanud reforme, mis leevendavad või vähendavad töötajate kaitset, samuti seadusi individuaalsete vallandamiste kohta riiklikul tasandil (näiteks koondamishüvitiste piiramine ebaõiglase vallandamise korral või töötaja ennetamise ennetamine töölt lahkumise korral) ebaseaduslik vallandamine jne). Nende reformide ja kollektiivläbirääkimistele juurdepääsu piiramise vahel on positiivne seos.

TPWCD ettepaneku mõju hindamine annab tõendeid kõigi selle põhimõttega seotud peamiste probleemide kohta.

Nagu eespool öeldud, Covid-19 pandeemia on veelgi enam näidanud, et uued töövormid peavad olema seaduslikult kaetud, et töötajatel oleks juurdepääs vajalikule kaitsele ja et platvormitöötajad oleksid töötajad. Mõned meetmed on juba selle tegevuskava osa, näiteks väljakuulutatud õigusakt minimaalse palga ja kollektiivläbirääkimiste, sotsiaalkaitsele juurdepääsu, soolise palgalõhe vähendamise või soolise palgalõhe rakendamise kohta. Soovitus sotsiaalkaitsele juurdepääsu kohta. Pealegi on Euroopa Komisjon kuulutanud välja eelseisva määruse mittestandardsete töötajate ja platvormiettevõtete töötajate kohta.

Tehnoloogilised, rohelised ja demograafilised üleminekud muudavad EL-i tootlikku struktuuri, kuid töötajaid kaitstakse harva nende kahjulike mõjude eest, mis neil muutustel võivad olla nende individuaalsele positsioonile. Enamik liikmesriike ei kirjelda edusamme; tehnoloogiliste või keskkonnasõbralike üleminekutega seotud töötajate kollektiivsete ja individuaalsete õiguste tugevdamiseks on vaja tõhusamaid meetmeid, mis tagavad õiglasema ülemineku. Nende hulka võiks kuuluda:

  • töötavate töötajate õigus saada kutseõpet või oskuste kinnitamist;
  • õigus saada ALMP-pakett professionaalsete üleminekute ajal;
  • an tööandja kohustus pidada läbirääkimisi üleminekukavade üle, et prognoosida muutusi ja määratleda strateegiad, mis tagavad tööhõive taseme ning piiravad välismõjusid ja negatiivset mõju tarneahelale.
  • ametiühingute õigus olla informeeritud ja konsulteeritud otsuste puhul, mis puudutavad rohkem kui viit inimest, ühes või mitmes riigis, samuti kohustus alustada läbirääkimisi esinduslike ametiühingutega selliste otsuste korral, mis on seotud tehnoloogiliste või keskkonnaalaste üleminekutega, mis mõjutavad enam kui 5 inimese tööasendit.
  • VKEde üleminekukavad kohalikul tasandil, hõlmates territooriumi või ettevõtete gruppi.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiivi varajase ja tõhusa rakendamise tagamiseks (sealhulgas toetus ETUCi liikmetele)
  2. Tugevdada tehnoloogiliste või keskkonnahoidlike üleminekutega seotud töötajate kollektiivseid ja individuaalseid õigusi.
  3. ILO 1982. aasta töölepingu lõpetamise konventsiooni (nr 158) ratifitseerimine + majandus- ja sotsiaalnõukogu artiklite heakskiitmine kaitse kohta ebaõiglase vallandamise eest ja kõigi liikmesriikide kirjaliku teabe kohta
  4. Otsus nr 573/2014 / EL tugevdatud koostöö kohta riiklike tööturuasutuste vahel, mida muudetakse ametlikult nõukogu otsusega 2021. aasta alguses.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. Siseriikliku ja ELi õigustiku hindamine uute töövormide valguses ja ettevalmistus töö tulevikuks, nagu 5. põhimõttes.