Avaleht / I peatükk Võrdsed võimalused

Põhimõte 3

Võrdsed võimalused

Juurdepääs võimalustele sõltub enamasti konkreetsest rühmast, kuhu töötaja kuulub. Eesmärk on integreerida diskrimineerimise (tagantjärele) kõrvaldamise poliitika koos ennetava poliitikaga, mis pakub võrdseid võimalusi (ex-ante). Kaitse vähendamine töökohal suurendab diskrimineerimist tööl. Meetmed, mis pehmendavad ebaõiglase vallandamise vastaseid sanktsioone, vähendavad ametiühingute (või töönõukogude) võimu töökohal või levitavad ebastandardseid töölepinguid, nõrgestavad kehtivat diskrimineerimisvastast õigustikku, mis näeb ette ranged sanktsioonide süsteemid.

Tööturu tõrjutus või konkreetsete rühmade alatalitlus ohustab majanduslikku ja sotsiaalset stabiilsust. Diskrimineerimine seetõttu tuleb seda jälgida ja eelkõige aru anda LGBTQI *, mille kaitseks on siseriiklikes seadustes auke. Majanduse tulemuslikkuse näitajate abil tuleks edendada võrdseid võimalusi. Õiguskaitsevahendid peaksid tulema tugevdatud õigusraamistikust. Nad peaksid kõrvaldama diskrimineerivad tavad tööplatvormidel. Selliseid tavasid võidakse ametiühingute järelevalve tõttu heidutada. Ametiühingud on taolisi suundumusi juba tauninud, peamiselt töötajate diskrimineerimise kontekstis seoses nende ligipääsuga kontsertidele pärast seda, kui nad on võtnud ette igasuguse kollektiivse tegevuse. Kollektiivläbirääkimised näitavad teed LGBTQI * paremaks kaitsmiseks töökohal.

Horisontaalne direktiiv mittediskrimineerimise kohta võib osutuda sobivamaks, kuigi nõukogu pole seni üksmeelt saavutanud. Võrdsed võimalused tuleks anda ka varjupaigataotlejatele, kes on praegu diskrimineerimisvastaste direktiivide reguleerimisalast välja jäetud. Eriti oluline on materiaalsete ja mittemateriaalsete ressursside kasutamine avaliku ksenofoobia ja rassismi vastase diskursuse tugevdamiseks.

Sotsiaalpartnerid saavad ühiselt või ühepoolselt välja töötada diskrimineerimise tunnustamise, ennetamise ja sanktsioonide määramise vahendid, keskendudes samas ebasoodsas olukorras olevate rühmade aktiivsetele meetmetele. Nad saavad luua tihedamat koostööd riiklike võrdõiguslikkusega tegelevate asutustega ja tugineda Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) arengule.

Meetmed, mille eesmärk on kehtestada ELis õiguste miinimummäär, võrdsed võimalused ühtsel turul

  1. Horisontaalne direktiiv mittediskrimineerimise kohta, mis tunnistab diskrimineerimist, hoiab seda ära ja karistab seda.
  2. Eemaldada kehtivast diskrimineerimisvastasest direktiivist erandid kaitset taotlevatele kolmandate riikide kodanikele.
  3. Tulevane nõukogu soovitus romide võrdõiguslikkuse, kaasatuse ja osaluse kohta.
  4. Tulevane uus ELi puuetega inimeste strateegia.

Meetmed, mille eesmärk on elu- ja töötingimuste ülespoole lähenemine

  1. Ametiühingute tööriistakomplekt diskrimineerimise tunnustamiseks, ennetamiseks ja sanktsioonide eest karistamiseks; toetada võrdõiguslikkusega tegelevaid asutusi ning toetuda FRA uuringutele ja tulemustele.
  2. Uuenduslik kommunikatsioonistrateegia ja ksenofoobia vastased kampaaniad
  3. Ametiühinguõiguste, tööõigusaktide ning võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise vaheliste seoste rõhutamine, alustades kollektiivläbirääkimistest.