III PEATÜKK (24–29)

SOTSIAALNE KAITSE JA KAASAMINE

 • Tagamine täielik sotsiaalkaitse ning juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele avalikele teenustele. Tuginedes edasi nõukogu soovitusele juurdepääsu kohta sotsiaalkaitsele järgmisel ELi seadusandlikul ametiajal, et parandada ebastandardse tööjõu hõlmatust sotsiaalkaitsesüsteemidega. Võtta meetmeid 2019. aasta soovituse, sealhulgas riiklike sotsiaalkindlustusasutuste Euroopa võrgustiku, järelevalve tõhustamiseks.
 • Tugevate sotsiaalkaitsesüsteemide tugevdamine, universaalne, tõhus ja piisav, mis on Euroopa sotsiaalse turumajanduse ja Euroopa sotsiaalhoolekanderiigi võtmekomponendina võimeline tagama inimväärse elatustaseme inimestele, kes puutuvad kokku selliste sotsiaalsete riskidega nagu vanadus, haigus, töötus jne.
 • ELi sotsiaalkaitse ja heaoluriikide tulevikku käsitleva kõrgetasemelise töörühma aruande soovituste kinnitamine vastavalt Euroopa sotsiaalkaitsepoliitika rakendamise tegevuskavaga võetud kohustusele: ärgitada arutelu poliitika läbivaatamise üle kooskõlas aruande soovitustega liikmesriigid, määrates kindlaks valdkonnad võimalike konkreetsete meetmete jaoks riiklikul tasandil; Aruandes soovitatakse suurendada ELi rolli ülespoole lähenemisel sihtvaldkondades.
 • Väga tõhusate, usaldusväärsete ja kontrollitud sotsiaalkaitsesüsteemide väljatöötamine, mis peaksid tagama töötajate õigused vastavalt Euroopa sotsiaalkaitseseadusele nii konkreetses liikmesriigis kui ka piiriüleses mõõtmes; sotsiaalkindlustussüsteemide digitaliseerimise tõhustamine, et parandada sotsiaalkindlustustoimingute läbipaistvust, kindlust, järelevalvet ja seaduslikkust nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt.
 • Tuginedes edasi nõukogu 2019. aasta soovitusele Juurdepääs sotsiaalkaitsele järgmisel ELi seadusandlikul ametiajal: kutsuda liikmesriike üles alustama olulisi reforme, et tagada piisavate ja läbipaistvate sotsiaalkaitseskeemide kaudu töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ametlik ja tõhus kaitse; mittestandardse tööjõu sotsiaalse kaitse juurdepääsu, tõhususe ja piisavuse parandamine, täites süsteemide lüngad; füüsilisest isikust ettevõtjate ametliku kaitse olemasolevate nõrkuste kõrvaldamine, edendades vabatahtliku lähenemisviisi muutumist kohustuslikuks, mis käsitleks laiemaid tagajärgi, mis tulenevad nende juurdepääsu puudumisest tööturgude toimimise skeemidele ja hoolekandesüsteemide stabiliseerimisvõimele ja nende rahastamine.
 • Toetudes miinimumsissetuleku soovitusele: selle tõhususe ja ühiskondliku mõju hindamine liikmesriikides; võtta kasutusele direktiiv, millega määratletakse ELi miinimumsissetuleku skeemide ühised standardid ning suurendatakse nende piisavust, tõhusust, kasutuselevõtu määra ja ulatust, konkreetse, toime tulla vaesusevastane strateegia, eesmärgiga saavutada Porto pealkirja sihtmärk on Vaesuse vähendamine.
 • Taskukohast kvaliteetset pikaajalist hooldust käsitleva soovituse rakendamise tõhususe ja ülespoole lähenemise tõhustamine.
 • Võttes meetmeid, et tõhustada soovituste järelevalvet, sealhulgas riiklike sotsiaalkindlustusasutuste Euroopa võrgustiku loomine; soovituse tõhusat rakendamist tõendavate kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate edasiarendamine nii järelevalveraamistiku kontekstis kui ka uute algatuste esitamise kaudu;
 • Ametiühingute rolli suurendamine soovituste ja sotsiaalkaitse valdkonna poliitikasuundade jälgimisel: kavandada kolme aasta tagant koostatav juhtaruanne, mis põhineb liikmesriikide sotsiaalkaitseasutuste ja sotsiaalpartnerite panusel ja mille on koostanud sotsiaalkaitsekomitee. ja Euroopa Komisjoni, et muuta nähtavaks sotsiaalkaitsesüsteemide suundumused kogu ELis, sealhulgas edusammud kõrgetasemelise töörühma hoolekande tulevikku käsitleva aruande soovituste rakendamisel;
 • Universaalsete õigustel põhineva juurdepääsu tagamine kvaliteetsetele avalikele teenustele, sealhulgas lastehoiule ja transpordile. Meetmete võtmine tagamaks, et austatakse täielikult õigust piisavale, korralikule ja taskukohasele eluasemele. Kvaliteetsete teenuste ja töötajate õiguse tagada kvaliteetseid teenuseid.
 • Õigustel põhineva lähenemisviisi ja avaliku sektori investeeringute edendamine universaalsetesse, solidaarsusepõhistesse ja sooliselt arvestavatesse sotsiaalkaitsesüsteemidesse rahvusvahelisel, Euroopa ja riiklikul tasandil. Ülespoole lähenemise eesmärkide poole püüdlemine ja rahaliste vahendite eraldamine laste-, tervishoiu-, eakate-, pikaaja-, puude- ja ülalpeetavate hoolduses, et tagada üldine katvus ja kvaliteetne hooldus.
 • Toetudes positiivsele kogemusele SURE, tutvustades an algatus töötada välja ELi vahend, mis keskendub töökohtade säilitamise kavadele, millel on ühine lähenemine aktiivne tööturupoliitikavalitsuse tööhõive- ja sotsiaalkaitsekulude alaliste stabilisaatorite/edasikindlustuse väljatöötamine. SURE ulatust tuleks laiendada aidata töötajatel ja ettevõtetel võtta vastu õiglased üleminekumeetmed, ning sellise meetme ulatust laiendati kõikidele mittestandardsete, füüsilisest isikust ettevõtjate ja ebakindlate töötajate kategooriatele.
 • Soolise pensionilõhe vähendamise eesmärgi kinnitamine soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga pärast 2025. aastat.
 • Tuginedes miinimumsissetuleku soovitusele, tutvustades a direktiiv, millega määratletakse ELi miinimumsissetuleku skeemide ühised standardid, et tulla toime vaesusevastase strateegiaga, pidades silmas Porto vaesuse vähendamise peaeesmärgi saavutamist.