I PEATÜKK (24–29)

VÕRDLIKUD VÕIMALUSED JA TÖÖTURULE LIGipääs

  • Tagades, et EL võtab meetmeid, et tagada kõigi õigus kõrgele kvaliteedile ja kaasav elukestev koolitus ilma töötajate ja tööaja jooksul kuludeta, üksikisikuna tööandja suhtes rakendatav õigus koolitusele. Samuti on oluline tagada kõikidele töötajatele tasustatud õppepuhkus ja õigus saada täielikku kvalifikatsiooni, mitteformaalse ja informaalse õppe ja töökogemuse valideerimist ning tasuta ja kvaliteetset karjäärinõustamist. Tuleb aidata kaasa sotsiaalse dialoogi tugevdamisele, mille eesmärk on edendada ümber- ja täiendust sotsiaalse dialoogi kaudu ning et sotsiaalpartneritel oleks Euroopa ja riiklikus poliitikas ning koolituse rahastamismehhanismides strateegilisem roll, eelkõige selleks, et teha kindlaks, millised oskused on vaja sotsiaalpartnerite jaoks. tulevikku, kvalifikatsioonide ja pädevusraamistike määratlemine, koolitusõppekavade ja selle ülesehituse kohandamine töötaja vajadustega.
  • Tugevamate meetmete võtmine ELi tasandil soolise palgalõhe kaotamiseks. Soolist palkade läbipaistvust käsitleva direktiivi kiire ja ambitsioonika ülevõtmise ja rakendamise tagamine riiklikul tasandil, mille tulemuseks on valdavalt naiste tehtud töö ümberhindamine ning suurem toetus kollektiivläbirääkimistele soolise palgalõhe kaotamiseks ja ametialase kasvu edendamiseks.
  • Tehes selleks vajalikke algatusi lõpetada kõik soopõhise vägivalla vormid töömaailmas, sealhulgas veebis. Soopõhise vägivalla vastases võitluses on vaja terviklikku lähenemisviisi, mis võtab arvesse perevägivalda, kübervägivalda, psühholoogilist vägivalda ja majanduslikku vägivalda. Toetada tugevat direktiivi naistevastase vägivalla ja perevägivalla vastu võitlemiseks, mis näeb ette ametiühingutele tugeva rolli.
  • ILO konventsiooni nr 190 kiire ratifitseerimise tagamine, vägivalla ja ahistamise kaotamine töömaailmas kõigis Euroopa riikides.
  • Uue ja ambitsioonika soolise võrdõiguslikkuse strateegia väljatöötamine pärast 2025. aastat, mis peaks tunnustama ja toetama ametiühingute, sotsiaalse dialoogi, kollektiivläbirääkimiste ja võrdõiguslikkuse läbirääkimiste võtmerolli.
  • Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivlepingute edendamine, et edendada aktiivselt mitmekesisust, sallivust ja kaasatust kõigil tasanditel ning seista vastu kõikidele võimalikele diskrimineerimise ja tööga seotud vägivalla põhjustele. ELi rassismivastase tegevuskava, antisemitismi vastu võitlemise ELi strateegia ning romade võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemise ELi strateegilise raamistiku rakendamine peaks hõlmama sotsiaalpartnerite ja ametiühingute olulist rolli.
  • Töötades poole tugevamad riiklikud tööhõiveteenused, tõhus tööturupoliitika ja sekkumised töökohtade loomisesse sotsiaalsete tingimustega
    kvaliteetseid töökohti riiklike palkamistoetuste eest.