Αρχή 6

Μισθοί

Τα δεδομένα για τους μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι οι μισθολογικές τάσεις παραμένουν συγκρατημένες και δεν υπάρχει ανοδική σύγκλιση. Αυτό οφείλεται κυρίως:

 • Η αποτυχία να διασφαλιστεί ο σεβασμός του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και η ανάπτυξη των πρακτικών αποτυχίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων οδήγησαν σε μειωμένη κάλυψη συλλογικών συμβάσεων.
 • Νόμιμοι ελάχιστοι μισθοί που - που υπάρχουν - βρίσκονται στην πλειονότητα των κρατών μελών που βρίσκονται κάτω από ένα όριο αξιοπρέπειας και δεν εγγυώνται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και δεν προβλέπουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
 • Κανόνες σταθερότητας και ανάπτυξης (SGP) που επιβάλλουν υπερβολική πίεση στα εθνικά συστήματα και τρόικα προγράμματα που κατέστρεψαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
 • Πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις αλλά μόνο από προσωπικές συμβάσεις

Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα επίπεδα των μισθών και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση κοινωνικού ντάμπινγκ που έχει κατά κύριο λόγο αρνητικές επιπτώσεις στο χαμηλότερο τμήμα της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η ακατάλληλη και άδικη ρύθμιση των μισθών που σχετίζεται με τη μη τήρηση των δικαιωμάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων, έχει επίσης ένα αρνητικός αντίκτυπος στους μισθούς που αυξάνουν την μισθολογική κλίμακα που οδηγεί σε μείωση της εσωτερικής ζήτησης ως κύριου μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ - ιδίως σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης όπως αυτή που προκαλείται σήμερα από την πανδημία COVID 19.

Είναι επομένως απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και δίκαιη αμοιβή γίνονται πλήρως σεβαστά σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και να προκληθεί ανοδική σύγκλιση των μισθών. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τους κατάλληλους κατώτατους μισθούς διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτό. Η παρούσα οδηγία πρέπει να διασφαλίσει ότι οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί δεν μπορούν να πέσουν κάτω από ένα όριο αξιοπρέπειας και να είναι επαρκείς και να καθορίζονται με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει επίσης να αυξήσει την ικανότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να διαπραγματεύονται για δίκαιους μισθούς και συνθήκες εργασίας και να αντιμετωπίζει τις πρακτικές αποτυχίας των συνδικάτων και πρέπει να προστατεύει τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και εργασιακών σχέσεων που λειτουργούν σωστά.

Η ανοδική σύγκλιση των μισθών στην Ευρώπη θα γεφυρώσει τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ και εντός των χωρών (ιδιαίτερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης) και βελτίωση του μεριδίου των μισθών στην οικονομία, μείωση των ανισοτήτων και ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και παραγωγικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

 • Η ευρωπαϊκή οδηγία για τους κατάλληλους κατώτατους μισθούς πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός του δικαιώματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο τερματισμός των πρακτικών αποτυχίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η εγγύηση ότι οι νόμιμοι ελάχιστοι μισθοί αυξάνονται;
 • Διασφάλιση αυτού Μόνο εργοδότες που σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται συλλογικά και να εφαρμόζουν τις σχετικές συλλογικές συμβάσεις μπορούν να ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις, κεφάλαια, πληρωμή ΚΓΠ, SURE, το σχέδιο ανάκτησης κ.λπ.
 • Δράσεις και μέτρα που προωθούν τα δικαιώματα και την ικανότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου των εργαλείων οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, οι Οδηγίες για την Απασχόληση, το EPSR και ο Πίνακας αποτελεσμάτων κοινωνικής δικτύωσης.

Μια οδηγία της ΕΕ για την αντιμετώπιση του διαφορά μεταξύ των φύλων και δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας στις αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης της αποσαφήνισης της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας που επιτρέπει στους εργαζομένους και τα συνδικάτα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που καθορίζουν τα επίπεδα αμοιβής και να διαπραγματεύονται για εργασία ίσης αξίας, είναι επίσης απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Μια οδηγία πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ότι οι νόμιμοι ελάχιστοι μισθοί δεν καθορίζονται κάτω από ένα όριο αξιοπρέπειας και ορίζονται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
 2. Οδηγία της ΕΕ για την αντιμετώπιση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων και δεσμευτικών μέτρων διαφάνειας στις αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης της αποσαφήνισης της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας που επιτρέπει στους εργαζομένους και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που καθορίζουν τα επίπεδα αμοιβών και να διαπραγματεύονται για εργασία ίσης αξίας.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. 1. Εθνικά σχέδια δράσης, που αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο μιας οδηγίας-πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τους δίκαους κατώτατους μισθούς.
 2. Στη διαδικασία του Εξαμήνου της ΕΕ: ​​πρόγραμμα μέτρων υπέρ των μισθών.