Αρχική / Κεφάλαιο III / Soins de longue durée

Αρχή 15

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Les besoins d'une πληθυσμός vieillissante devraient être mieux include et des solutions trouvées pour assurer l'aide aux personnes âgées, des pensions adququates, des soins de santé et sociaux de qualité et des filets de sécurité. Το Des systèmes de protection sociale συμπληρώνει τη νέα νομοθεσία και τη νομοθεσία. Απαιτούμενες επενδύσεις και διαχείριση των μεμβρανών à rendre les fonds nécessaires disponibles pour avancer ands la mise en place du SEDS. Le rôle de l'UE est κρίσιμοι χορευτές και στοιχειοθετήστε το faire en sorte que les personnes άφιξη στο fin de carrière en bonne santé et avec des ressources suffisantes - essentiellement garanties par des régimes de Pension légale solides une retraite αξιοπρεπές. Des règles particulières en matière de pension doivent être définies pour les travailleurs exerçant des activités pénibles pour également leur assurer une bonne santé et un revenu adéquat à l'âge de la retraite.

Dans le cadre du Semestre européen, les pensions sont encore considérées comme un simple problème de viabilité budgétaire plutôt que comme des besoins sociaux liés aux défis démographiques. Couverture, qualité et accès on souffert σουίτα à la diminution des dépenses publiques, au démantèlement du partage collectif des risques και à la marchéisation souvent préconisée dans les recandations par par pay.

L'adéquation des prestations de protection sociale doit être garantie par des systèmes publics et collectifs légaux pour tous les salariés et indépendants. Les Objectifs Budgétaires Devraient être Compibles avec des conditions de vie décentes pour les personnes âgées. Σύσταση du Conseil sur l'accès à la protection sociale devrait être soutenue et appliquée. Un suivi devrait être assuré pour les salariés et les indépendants. Η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και η Συνεργασία των Δαχτυλιδιών και η Συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι μεμβράνες του Ελεύθερου Εναλλακτικού Εναλλακτικού Εναλλακτικού Δικαιώματος και η Δυνατότητα του Les Carrières παρατείνεται. Des προσπάθειες αποκλίνουσας être entrepris pour créer plus et de meilleurs emplois dans toutes les catégories d'âge, renforcer les pensions du premier pilier, assurer la couverture universelle et l'adéquation ands tous les États membres et soutenir une συντονισμός européenne et قوم de régimes de retraite professionalnelle basés sur des convention συλλογές s'ajoutant à un complément volontaire à un système public de retraites plus solide.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Mise en œuvre de la σύσταση sur l'accès à la protection sociale.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Παρουσιάστε τις ενδείξεις για τον ορισμό ορισμένων αντικειμένων budgétaires à moyen terme pour les États membres et contrôler la qualité de vie des personnes âgées.

  2. Lier la viabilité budgétaire et l'adéquation des pensions aux performance du marché du travail, au taux de dépendance à l'emploi, à la qualité du travail et au niveau de rémunération, à l'équité des υποχρεώσεις συμβάλλουν στους εργαζομένους και τους μισθούς écarts de rémunération et de Pension entre hommes et femmes ..

  3. Τα Suivre les Données σχετίζονται με τις τάσεις των δημογραφικών τεχνών, migratoires et de départ à la retraite pour différents types de travailleurs, και περιλαμβάνουν σχεδόν καθόλου αποτελεσματικές και δυσκολίες.

  4. Plan d'action anti-pauvreté comme au Principe 11.