Αρχική / Κεφάλαιο III / Soins de longue durée

Αρχή 16

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Partout el Europe, le person de santé travaille d'arrache-pied pour soigner et arrêter la propagation du virus Covid-19. Dans de nombreux cas, le travail est rendu plus difficile en raison de pénuries de personel, d'infrastructures inadaptées et du manque d'équipements personnels de protection et de kits de test. Οι υπεύθυνοι των ευρωπαίων και των γκουβερνέζες εθνικές παραχωρήσεις prendre des mesures immédiates pour garantir que les services de santé bénéicient du financement d'urgence nécessaire et augmenter les effectsifs à court terme. Le Semestre européen aborde la question de la viabilité et de l'accessibilité des services de santé. Les mesures d'austérité on drastiquement réduit le champ d'action des services publics et leur accessibilité. Au début du Semestre 2019, la CES avait déclaré que les systèmes de santé et de soins de longue durée étaient source d'énormes quiétudes et de souffrances pour une partie croissante de la πληθυσμός de l'UE et exigeaient donc une action immédiate. Les παραστάσεις en matière de soins de santé sont médiocres dans plus de 15 États membres. La couverture et l'accès aux soins de longue durée sont insuffisants dans plusieurs d'entre eux. Το Les soins informels κυρίαρχο le فرقeur au détriment des services et de la συμμετοχή féminine au marché du travail. Alors que les υποδομές δημοσίευση γραμματοσειράς souvent défaut, les εναλλακτικές λύσεις ιδιωτικού περιεχομένου, απρόσιτες και διαχρονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες και υπηρεσίες. Σημαντική επένδυση Aucun πριν από το κύκλο πριν από το Semestre. Μια μακροπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη δημοσίευση των δημοσίων και των επενδύσεων, καθώς είναι απαραίτητη, μη σφραγίδα, αντισταθμιστής χρέωσης αντισταθμιστής και περιορισμός, και η ντεμπούμπρεξ πληρώνει mais aussi pour assurer que le person person και les υποδομές de santé puissent affronter les défis futurs. Avant la pandémie du Covid-19, l'Europe présentait déjà un déficit d'environ un million de travailleurs de la santé. Les gouvernements doivent radicalement modifier leur approche des services publics de santé: les contrats de courte durée et les emplois précaires ne επαρκές πέρασμα των προσωπικών επιτακτικών αναγκών.

Οι υπηρεσίες L'accès aux de santé et aux soins de longue durée αποτελούν επείγουσα ανάγκη. Le cycle du Semestre européen ενθαρρύνουν τον «εξορθολογισμό» και το «rentabilité» την επανειλημμένη αποσυγκρότηση των δομών, την αναδιοργάνωση των σχέσεων και τη νοσηλεία »des soins mais pratiquement jamais des investissements και le person et les υπηρεσίες nécessaires. Les dépenses de santé non remboursées sont en augmentation dans de nombreux États μεμβράνες. Les règles du PSC on élargi le champ d'action des acteurs ιδιώτες προτεινόμενες υπηρεσίες και des assurances santé. Cela limite l'accès aux services de santé qui est l'une des Principales αυξάνει τον πληθυσμό de la montcontentement.

Le فرقeur des soins est essentiel pour garantir des condition de vie décentes aux personnes âgées. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες προσφέρονται για υπηρεσίες. Γιατί, η αιχμή της αίτησης, η ταυτοποίηση των μεταναστών και οι ταξιδιώτες και οι μη ντεκλάρ και άλλοι, οι αρχές της γυναίκας. Σημαντικότερες προϋποθέσεις de vulnérabilité pour les personnes travaillant dans ce فرقeur et de leur donner l'occasion d'améliorer leurs compétences et leurs condition de vie dans leur intérêt propre mais aussi dans l'intérêt des utilisateurs.

L'UE devrait ενθάρρυνση une approche fondée sur les droits et les investissements publics dans des systèmes de protection sociale sensibles au genre au niveau διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό. Elle devrait aussi poursuivre les Objectifs de σύγκλιση à la hausse et l'allocation de financement pour l'aide à l'enfance, les soins de santé et les soins à long terme des ainés, des personnes handicapés et des personnes dépendantes pour garantir une couverture Universelle et des services de qualité.

Ρίξτε ρεπόντερ aux besoins actuels et futurs d'une πληθυσμός vieillissante, des dépenses plus σημαντικότητες και υπηρεσίες υπηρεσιών δημοσίευσης, επιπρόσθετα προσόντα, προσιτές και δεύτερες προϋποθέσεις και συναίνεση και επενδύσεις. Les soins préventifs doivent être renforcés à travers des politiques et un finances adéquats. Επαγγελματική ανάπτυξη, σχηματισμός, εκπαίδευση και αναγνώριση de la carrière sont essentiels pour améliorer la qualité et la couverture des soins et offrir des oportunités d'emploi de qualité. Οι συγγενείς της πολιτείας à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée devraient soutenir les travailleurs ayant des responsabilités en matière de soins. Το L'UE devrait παρουσιάζει το σύστημα «Right2Care» (droit aux soins) européen soutenu par des rancangan d'action nationaux.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Garantie d'accès à des soins de santé de qualité και de longue durée (SLD) και μεμβράνες tous les États.

  2. Ελεύθερη κυκλοφορία: révision du règlement 883/2004 sur la συντονισμός des systèmes de sécurité sociale pour renforcer la συντονισμός de ces systèmes et les droits des travailleurs κινητά.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Πρόγραμμα Right2Care (droit aux soins), européen soutenu par des σχέδια d'action nationaux à travers le Semestre européen et basé sur des objectifs διαφάνειες και ambitieux.

  2. Capacité de contrôle, fonctionnement et impact du bien-être professionnel (συλλογικό σύλλογο καιs les systèmes nationaux et le réle de la négociation).

  3. Πρωτοβουλίες de l'UE pour renforcer la résilience de systèmes de soins de santé financés par des fonds publics, universalels και προσβάσιμα.