Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Κοινωνική προστασία

Αρχή 12

Κοινωνική προστασία

Η εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης για α Σύσταση για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία περιγράφει κατάλληλα τις προκλήσεις πίσω από την αρχή 12. Η ETUC έθεσε υπόθεση για κοινωνική προστασία κατά το εξάμηνο της ΕΕ το 2019 παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για την μεροληπτική προσέγγιση της ΕΕ, η οποία θεωρεί τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων ως τον κύριο, και συχνά, μόνο, πολιτικό στόχο συγκεκριμένης χώρας συστάσεις.

Σε τέσσερα χρόνια, μια εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με το αν μια σύσταση είναι το κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου ή εάν μια οδηγία θα ήταν καταλληλότερη.

Η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία σχετίζεται στενά με την ποιότητα της απασχόλησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η αρχή θα πρέπει να είναι συνεπής με την αρχή 5. Όσον αφορά την κοινωνική προστασία, πρέπει να παρακολουθούνται τα ακόλουθα θέματα:

 • κάλυψη και επάρκεια των παροχών κοινωνικής προστασίας, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης;
 • εγγύηση της αποτελεσματική ελάχιστη προστασία για όλους;
 • την ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας ευελιξίας της απασχόλησης και της πρόσβασης, της διάρκειας και του επιπέδου των παροχών κοινωνικής προστασίας ·
 • τα επίπεδα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού ·
 • ορίστε επαρκείς παροχές (ειδικά για τις συντάξεις);
 • βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση των εργαζομένων;
 • αποτελεσματικά μέσα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;
 • εξασφάλιση πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και πρόληψη τραυματισμών κατά την εργασία.
 • κενά που οφείλονται στην επαγγελματική σταδιοδρομία, σε περίπτωση μεγάλων περιόδων ανεργίας, ιδίως κενά που βασίζονται στο φύλο ή στην ηλικία, ή προέρχονται από επισφαλείς μορφές απασχόλησης.

ΑΛΛΑ στοιχεία μπορούν να διερευνηθούν μέσω του κοινωνικού διαλόγου, όπως το μέλλον της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τις αθέμιτες απολύσεις, το δικαίωμα στην πλήρη απασχόληση και την κυριαρχία του χρόνου εργασίας.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Εφαρμογή της σύστασης για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Προτεραιότητες: επέκταση της επίσημης (υποχρεωτικής) και αποτελεσματικής κάλυψης, αποτελεσματικότητας και επάρκειας των παροχών σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Πίνακας αποτελεσμάτων κοινωνικής προστασίας - Αύξηση σύγκλισης με στόχους, ως μέρος του προγράμματος ποιοτικών θέσεων εργασίας.