ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ETUC

Κεφάλαιο Ι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κεφάλαιο ΙΙ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κεφάλαιο ΙΙΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων («EPSR») θα πρέπει να χρησιμεύσει ως εργαλείο για τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των γνωστών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (π.χ. ψηφιοποίηση, πράσινη μετάβαση, μετανάστευση και δημογραφικές αλλαγές). Παρέχει κατεύθυνση και προτείνει επίσης την υιοθέτηση κοινής νομοθεσίας βάσει κοινών στόχων στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, συντονισμού και αλληλεγγύης. Αυτό είναι ακόμη πιο απαραίτητο τώρα, καθώς αντιμετωπίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην υγεία, την απασχόληση, τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές.

Μια «δίκαιη και δίκαιη μετάβαση» θα μας επέτρεπε να συνδυάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ποιοτική απασχόληση πλήρους απασχόλησης.  Αυτό ξεκινά με τη διατήρηση της απασχόλησης. Για να υποστηρίξουν την αλλαγή (ψηφιακή και πράσινη), και να προσαρμοστούν σε μια εποχή κρίσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαβεβαιωθούν ότι θα συνεχίσουν να έχουν μια σταθερή δουλειά ή ένα εισόδημα επαρκές για τη διατήρηση ενός καλού βιοτικού επιπέδου για αυτούς και τους οικογένειες.