Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ EPSR ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΕΕ

 

 • Εισαγωγή ισχυρών κοινωνικών όρων που συνδέονται με όλες τις μορφές δημόσιας χρηματοδότησης και στήριξης των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ) για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων, βελτιωμένων συνθηκών εργασίας, ποιοτικής κατάρτισης… Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στους δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ (για όλα τα κονδύλια, τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και αυτά που παράγονται εκτός προϋπολογισμού).
 • Αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ κανόνες για να διασφαλιστεί αυτό Το δημόσιο χρήμα πηγαίνει σε οργανισμούς (και στους υπεργολάβους τους) ότι να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων, ότι διαπραγματεύονται με συνδικάτα και των οποίων οι εργαζόμενοι καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.
 • Θέσπιση Πρωτοκόλλου Κοινωνικής Προόδου, που θα συμπεριληφθεί στις Συνθήκες, για να εγγυηθεί ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα κοινωνικά δικαιώματα υπερισχύουν των οικονομικών ελευθεριών σε περίπτωση σύγκρουσης.
 • Διασφάλιση ισχυρότερου ρόλου για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις Συνθήκες και στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ που συνδέει την επίτευξη των αρχών του με τον στόχο μιας «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο» για την εξισορρόπηση των μέσων οικονομικής διακυβέρνησης και να εξασφαλίσει ισχυρά κράτη πρόνοιας.
 • Απορρίπτοντας την επιστροφή στις αποτυχημένες πολιτικές λιτότητας. Διασφάλιση αναθεώρησης των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει τη λήξη του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ και τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την ευθυγράμμισή του με την επίτευξη των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ενσωμάτωση του Το EPSR στην Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ, βάσει του άρθρου 148 της ΣΛΕΕ, για την εξισορρόπηση των μακροοικονομικών ορίων. Είναι βασικό να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για τα κράτη μέλη για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις για μια δίκαιη δίδυμη μετάβαση και να επενδύσουν σε κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζουν το EPSR και επιτυγχάνουν τους στόχους του Πόρτο έως το 2030. Από αυτή την άποψη, η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με την Επισκόπηση Οικονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ είναι κρίσιμο. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε κοινωνικές πολιτικές και υποδομές. Είναι βασικό να εφαρμοστεί μια νέα δημοσιονομική ικανότητα για επενδύσεις, ένα ταμείο κυριαρχίας της ΕΕ για δίκαιη κοινωνικοοικονομική μετάβαση και κοινά αγαθά, χωρίς να αφήνει κανέναν και καμία περιοχή πίσω.
 • Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας ότι κατά την αξιολόγηση της θέσης κινδύνου που σχετίζεται με το χρέος και το έλλειμμα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την κατάσταση της απασχόλησης, τη δυναμική των μισθών, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα συναφή κοινωνικά στόχους της οικονομικής διακυβέρνησης. Η κοινωνική διάσταση της οικονομικής διακυβέρνησης ολοκληρώνεται με αιτήματα για την εισαγωγή της αρχής της δίκαιης και προοδευτικής φορολογίας και την προστασία των δημοσίων δαπανών για τις συντάξεις για την εκπλήρωση της αρχής «γήρανση στην αναξιοπρέπεια".
 • Το έργο στο Κοινωνικό Πλαίσιο Σύγκλισης (SCF) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ΕΕ ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός προκειμένου να αγκιστρωθεί καλύτερα ο κοινωνικός τομέας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, να παρακολουθηθούν καλύτερα οι κοινωνικές ανισορροπίες εντός της ΕΕ και να προωθηθεί η ανοδική σύγκλιση. Συνεχίζει τη διαδικασία «κοινωνικοποίησης» του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των δημοσιονομικών κανόνων, δίνοντας νομικό/λειτουργικό σκέλος και μεγαλύτερη συνάφεια στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, πρέπει να ενσωματωθεί στην αρχιτεκτονική οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.
 • Εξασφάλιση έγκαιρης και αποτελεσματικής ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο στα ορόσημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με βάση την πρόσφατη Σύσταση για την Ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου.
 • Διασφάλιση ότι το ΠΔΠ και η εφαρμογή του συνάδουν περισσότερο με τους κοινωνικούς στόχους της ΕΕ στη μεταπανδημική και μεταβατική φάση που αντιμετωπίζει η ΕΕ.
 • Απαιτώντας από όλους τους εμπορικούς εταίρους να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα θεμελιώδη πρότυπα της ΔΟΕ στην εργασία και άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα συνοχής των πολιτικών εντός και εκτός της ΕΕ, αλλά και απαραίτητη συμβολή στη διατήρηση του πολυμερούς συστήματος και στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.
 • Διασφάλιση ότι ο κοινωνικός διάλογος, τα κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κεκτημένο βρίσκονται στον πυρήνα των ενταξιακών συζητήσεων. Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό του κοινωνικού διαλόγου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και του κοινωνικού κεκτημένου. Η διαδικασία ανοικοδόμησης στην Ουκρανία πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικές προϋποθέσεις, συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.