Αρχική / Κεφάλαιο III / Ελάχιστο εισόδημα

Αρχή 14

Ελάχιστο εισόδημα

L'UE ne peut faire état d'améliorations que dans le αγώνα contre la pauvreté absolue (le dénuement matériel). Toutefois, peu d'efforts ont été entrepris pour maintenir les personnes en dehors de la pauvreté ou les préserver de l'exclusion sociale et le nombre de travailleurs pauvres est en διεύρυνση. Στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των ντε Ρεγκίμς ντε revenu ελάχιστος λόγος, η επάρκεια και οι προϋποθέσεις επαρκούν. Cela résulte des divisions sociales croissantes et des διαταurbations sur le marché du travail et dans l'économie.

La CES estime que les citoyens européens devraient également avoir droit à un revenu ελάχιστο garanti quel quit soit leur âge. Cela peut se faire en combinant les outils de protection sociale et les investissements publics και la la la form des chômeurs avec les services publics de l'emploi et les politiques d'activation qui viennent en aide à toute personne en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale Ντανς. Les normes européennes en matière de revenu ελάχιστες προθεσμίες être vues comme une désincitation au travail.

Les systèmes de revenu ελάχιστο doivent garantir un revenu επαρκές χύσιμο répondre aux besoins essentiels des travailleurs et des personnes à leur charge et être inclusives et προσβάσιμα. Ρίξτε τα προσωπικά στοιχεία του travailler, το οποίο συνοδεύει τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες καθώς και τις πολιτικές européenne et nationale και μεγάλη ενεργή ένταξη ενεργή. Συμπεράσματα Les Conseil Récemment adopées sur les systèmes de revenu ελάχιστο διαρκές à la Επιτροπή de renforcer le cadre européen de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Une πρόταση νομοθετικοί και κυριότεροι διατελεστές εγγυητές παραστάσεων quivalentes des systèmes nationaux sans en altérer les caractéristiques à condition qu'ils garantissent des résultats συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία La CES demande qu'une έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία telle qu'une-cadre européenne définisse des Principes, des dfinitions et des normes minimums communes pour arrorder ce droit dans l'ensemble de l'UE. Το Dans de nombreux πληρώνει, τα συνδικάτα του s des des acteurs clés de la gestion des organes de la sécurité sociale, souven à travers des rightsés communes, ainsi que par le biais d'outils d'inclusion sociale et de protection des catégories vulnérables. Το Cela αποτελεί μια πρωτοβουλία toute πρωτοβουλία européenne devrait s'inspirer et élargir plutôt que de recourir à la menace de cadres juridiques harmonisés indésirables.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Οδηγία Définir les modalités d'une-cadre européenne sur un revenu ελάχιστο όριο προσφοράς και έκθεσης, pauvreté et l'exclusion sociale dans l'UE.

  2. Un instrumen pour définir et développer les objectifs d'un revenu ελάχιστο. Cela devrait συμπεριλαμβάνεται ο ορισμός του panier de biens qui servirait de référence pour fixer les niveaux de revenu de vie.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Plan d'action anti-pauvreté (voir Principe 11) en lien avec l'ODD 1..

  2. Définir un cadre de dialog social pour les partenaires sociaux et les gouvernements ρίξτε τις τιμές της τιμής, την παράδοση και την απόδοση και την ελάχιστη συνδυασμένη εξυπηρέτηση των κοινωνιών και των πολιτικών.