Αρχική / Κεφάλαιο III / Προστασία sociale

Αρχή 12

Προστασία κοινωνικών

L'analyse d'impact de la πρόταση de recandation sur l'accès à la protection sociale décrit fort à proposal les défis qui se cachent derrière le Principe 12. La CES a présenté ses παρατηρήσεις à ce sujet dans le Semestre européen 2019 démontrant l ' approche biaisée de l'UE qui considère la durabilité des systèmes nationaux commé étant le Principal, et souvent le seul, Objectif de Politique des Συστάσεις ισοτιμίας και πληρωμής.

Τέλος, αναλύστε τα συμπεράσματα των επιπτώσεων, εξαιτίας της ερώτησης και αποδέσμευσης, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνετε οδηγίες για την οδηγία και τα μοναδικά.

L'accès à la sécurité sociale est étroitement lié à la qualité de l'emploi. C'est pourquoi ce Principe devra être cohérent avec le Principe 5. Ενσωματωμένη προστασία κοινωνικής φύσης, les point suivants αποκλίνουν être contrôlés:

 • couverture et adéquation des prestations de protection sociale indépendamment du type d'emploi;
 • garantie d'une προστασία ελάχιστη αποτελεσματική ροή tous?
 • équilibre du compressis entre modalités d'organisation flex du travail et accès, durée et niveau des prestations de protection sociale.
 • niveaux d'emploi de la main-d'œuvre;
 • προσόντα προσαυξήσεων (ειδικότερα χύσιμο συντάξεων) ·
 • βελτιώσεις de l'accès à la σχηματισμός ρίξτε les travailleurs;
 • τα όργανα ρίχνουν τα αποτελέσματα, εάν είναι επαγγελματικά και άλλα ιδιωτικά.
 • garantie d'accès aux soins de santé et πρόληψη των ατυχημάτων au travail;
 • écarts dus au parcours professionalnel en cas de longues périodes de chômage, Principement les écarts fondés sur le genre ou l'âge découlant de formes précaires d'emploi.

D'autres éléments peuvent être étudiés à travers le dialog social, tels que l'avenir du travail, la protection contre les licenciements abusifs, le droit à un emploi à temps plein et la souveraineté en matière de temps de travail.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Mise en œuvre de la σύσταση sur l'accès à la protection sociale. Προτεραιότητες: επέκταση de la couverture formelle (obligatoire) et αποτελεσματική, αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις διακρίσεις en faveur des salariés et des travailleurs ανεξάρτητες.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

 1. Tableau de bord social - Αντικείμενα σύγκλισης à la hausse και le cadre du program pour des emplois de qualité.