Αρχική / Κεφάλαιο III / Prestations de chômage

Αρχή 13

Παροχές ανεργίας

Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) τείνουν να γίνονται πιο απαιτητικές και λατρευτικές και επιλεκτικές για να γίνουν δεκτές εθνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προστασίας. Les prestations de chômage ont néanmoins diminué (taux de remplacement ou durée des prestations, obligations du bénéficiaire sans lien avec une partisipasi aux PAMT κ.λπ.). L'objectif visant à davantage les aligner sur les politiques actives du marché du travail reste valable dans quelques πληρώνει. Ημερομηνία άσκησης nationaux et, commé l'UE n'harmonise pas les résultats des mesures d'activation, on pe en en voir les conséquences ands le processus de référencement du Semestre européen au niveau des comptes et des taux de pauvreté nationaux.

Une πρωτοβουλία européenne portant sur la libre κυκλοφορία des travailleurs et la portabilité des droits dans les transitions du marché du travail pourrait favouris une σύγκλιση des droits des travailleurs à des prestations de chômage adéquates et / ou à des mesures d'activation pour passer du chômage un emploi ou d'un contrat temporaire à un contrat de travail standard.

La Commission européenne προετοιμάζεται une πρόταση de système européen de réassurance des dialitions de chômage. Πιθανότητα αντιμετώπισης του οργάνου της βελτίωσης του βουτύρου και της μουσικής του οργάνου du marché du travail. Λεπτομέρειες για τη διασύνδεση και διασύνδεση των εργασιών και των πρακτικών των συσπειρώσεων των εθνικών οργάνων και των εργαζομένων. Ουσιαστικά ευρωεπιχειρησιακά δάνεια de chômage pourrait συνεισφέρων ass εγγυητής une norme de base de soutien επί μακρόν κύκλοι de chômage. L'idée de mettre en place un tel système avait déjà été discutée avant la flambée de Covid-19. Les conséquences é Economiques et sociales de la pandémie καθιστούν τη συζήτηση d'autant συν nécessaire. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ Μόνιμο

Σχετικά με την εκδήλωση του Σεπτεμβρίου του Semestre européen, il faudrait mettre davantage l'accent sur les jeunes travailleurs ιδιαιτέρως επηρεάσματα par la précarité au début de leur parcours professionnel et qui sont parfois pénalisés voire méme de séme Έλλειψη χρέωσης travailleurs âgés entre 52 et 67 ans. La Europe des des pénalités semble également pertinente au vu des réformes structurelles qui voient le jour partout en Europe pour réduire l'accès des demandeurs d'emploi aux prestations de chômage ou créer και de précarité parmi ceux-ci à travers le prism de l'a . De plus, la tendance croissante dans certains États membrane à «invisibiliser» les demandeurs d'emploi - à commencer par les jeunes NEET - afin d'enregistrer des κερδίζει πολιτικές de court terme  devrait aussi être βραβείο en compte.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Evaluer la valeur ajoutée d'un instrumen juridique qui, dans cadre de la libre κυκλοφορία des travailleurs, établirait un droit d'accès et de portabilité des droits aux dialations de chômage et aux mesures des PAMT ouvertes aux travailleurs au chômage.

  2. Régime de réassurance des assignations de chômage.

  3. Référence au titre x du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) fixant des normes minimums juridiquement contraignantes συγγενείς για διάφορες διακυμάνσεις, επιμέλεια, επιμέλεια, le droit à une formation και la durée des indemnités.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Systèmes de référencement pour indicurs: chômage de longue durée και dépenses publiques pour les PAMT.

  2. La stratégie européenne pour l'emploi et le réseau européen des services publics de l'emploi devraient être davantage développés.

  3. Développement d'indicateurs et de kritères de référence qui διεγερτικό une σύγκλιση ascendante des performance des systèmes de prestations de chômage en soutien à la mise en place de normes et de mesures de sauvegarde ελάχιστα ρίξτε les systèmes nationaux.