Αρχικη / Κεφάλαιο III / Logement et aide aux sans-abri

Αρχή 19

Logement et aide aux sans-abri

La libéralisation et la privatization des services publics, y includeis le recours πλεονάζοντα και ανεξήγητα à des partenariats public-privé (faisant ainsi passer le profit avant les intérêts des citoyens), ιδιωτική la κοινωνία και la majorité de la πληθυσμός d'outils Essentiels pour répondre à leurs δίπλα. Des desoins non satisfaits, le manque d'infrastructures publiques abordables et les coûts trop élevés des services privés affent des des فرقeurs essentiels et dégradent la qualité de vie des Européens, par exemple dans les domaines de la santé et des soins, de l'éducation et de la formation, de l'aide à l'enfance et du logement.

Les services publics - allant de la santé à l'aide à l'enfance et aux personnes âgées, de l'éducation et de la form aux services de l'emploi, des transports, de la distribusi d'eau et de l'énergie au traitement des déchets, des logements et des services sociaux à l'information et à l'accès à la Justice et et l'ensemble des υποδομές - forment l'pine dorsale de la fourniture européenne de services et de biens communs aux citoyens et aux οι κατοικοι. Υπηρεσίες δημοσίευσης προσβασιμότητας et de haute qualité et fourniture de biens communs συστατικό un droit fondamental. Ils sont essentiels pour combattre les inégalités et l'exclusion sociale, garantir l'égalité de traitement et affronter les défis sociaux, é Economiques, démographiques et environnementaux auxquels l'Europe doit faire face.

Les logements sociaux et un logement décent pour tous les ménages sont le pilier de nombreux modèles sociaux el Ευρώπη. Ημερομηνίες και αποφάσεις μετάβασης δικαιοσύνης και συμπερίληψης 2030 des Nations unies, mettre davantage l'accent sur la lutte contre la pauvreté énergétique des ménages.

Les États membres pourraient prendre des mesures (à travers le Semestre également) ρίχνει μεσοπρόθεσμα και ενεργοποίηση και παρακολούθηση και ανάπτυξη της marché immobilier privé, ex ex. à travers les permis de bâtir, le contrôle des loyers, des pajak sur les résidences secondaires κ.λπ. μετά τον υπολογισμό.

D'une manière générale, les Principes 19 et 20 devraient être considérés commé étant un pont entre l'Agenda 2030 et le SEDS pour prévenir la pauvreté, bannir la faim et le dénuement matériel, προτιμητής la santé, assurer l promouvoir des villes et une γεωργικά ανθεκτικά. Le droit humain à l'eau πόσιμο et à l'assainissement, reconnu par les Nations unies and ses sess objeks de développement ανθεκτικό (ODD), doit être soutenu par des propositions concrètes pour qu'il soit προσβάσιμο pour tous.

Les travailleurs locaux, mobes et migrants, indépendamment de leur statut d'immigration ou de leur nationalité, doivent jouir des mêmes droits et bénéficier de l'égalité de traitement, d'emplois de qualité et de condition de travail décentes. Toute personne devrait en outre avoir les mêmes droits en matière de logement adéquat, srr et abordable et de protection sociale.

Το D'autres δίνει προτεραιότητα στην ελευθερία και στην ουσία των διασυνοριακών συνεργασιών και της ανανέωσης της συνεργασίας, της δικαιοσύνης, της αιτιολόγησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του ίδιου παραδείγματος:

 • promouvoir des services sociaux universalels ouverts à tous et organisés collectivement sur base des Principes des services publics et soutenus par un cadre juridique clair;
 • lutter contre les coupes budgétaires et pour un finances adéquat et un προσωπικό επαρκές και υπηρεσίες sociaux; soutenir l'accès à la form et aux προσόντα ντεκέρς, des niveaux de professionalnalisation plus élevés, la représentation et la défense par les syndicats des droits des travailleurs et développer
 • poursuivre la professionalnalisation de ces emplois pour de meilleures garanties κοινότητες. étendre la couverture de la négociation συλλογική;
 • améliorer les conditions de travail dans le فرقeur des soins aux personnes, ιδιαιτέρως οι μαχητές les écarts εισέρχονται travailleurs μετανάστες κ.λπ.
 • plaider pour le développement, la mise en œuvre et le contrôle de normes de qualité des services et des emplois en s'appuyant sur le cadre volontaire de qualité de l'UE pour les services sociaux d'intérêt général (SSIG) qui recognît le besoin de services et d'emplois de haute qualité.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Etudier la viabilité des instruments juridiques de l'UE σχετικές υπηρεσίες aux services sur base de l'article 14 du Traité pour développer un cadre réglementaire pour les prestataires de services publics.

 2. Intégrer le Principe 19 οδηγίες και οδηγίες européennes sur l'accès et les condition de travail de ressortissants de pays tier tour pour raisons d'emploi.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

 1. Voir également le plan d'action anti-pauvreté. Il peut inclure des Objectifs d'investissements δημοσίευση και κοινωνική διαχείριση.

 2. Développer des kritères de référence pour les dépenses publiques και le cadre du pacte de stabilité et de croissance pour garantir le financing nécessaire pour des services publics universalels, abordables et de haute qualité (πρώην par le biais de la «règle d'or») ).

 3. L'accès à un logement décent doit être garanti.

 4. Οι πρωτοβουλίες του Soutenir des pour intégrer des éléments de services publics et les droits fondamentaux dans les πρωτοβουλίες sectorielles européennes σχετικοί.