Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Οι πληροφορίες αφορούν τις προϋποθέσεις και την προστασία κατά περίπτωση

Αρχή 7

Οι πληροφορίες αφορούν τις προϋποθέσεις και την προστασία κατά την αδειοδότηση

Les données sur les salaires et la négociation συλλογικό montrent que les tendances salariales restent moroses sans aucune σύγκλιση à la hausse. Cela est prinsipement dû:

 • au manque de négociations et de convention συλλογές en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation συλλογικά ainsi qu'à une couverture réduite des convention συλλογικά.
 • aux règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) ανυπόφορη και υπερβολική πίεση υπερβολικά προγράμματα για τα εθνικά προγράμματα de la Troïka qui ont détruit la négociation συλλογικό;
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils υπαρκτή - peuvent encore se situer sous un seuil de décence et ne garantissent pas des conditions de vie hones aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par convention συλλογικά mais uniquement par contrats individualels.

Les lacunes dans les cadres institusinels de négociation συλλογικό pénalisent aussi bien les Employeurs que les travailleurs. Les récentes réformes du processus du Semestre européen proposalées par la Commission on donné lieu à des attaques contre les systèmes de négociation συλλογικοί χοροί και επιζώντες.

D'énormes différences dans les niveaux de salaires et de négociation συλλογικές επίμονες δραστηριότητες και μεμβράνες. Cela mène à une κατάσταση de dumping social et de réduction de la demande intérieure dont les conséquences néfastes affent Principement le segment le plus bas du marché du travail. Συμπληρωματικά, καθήκοντα ακατάλληλου και αδικία des salaires liée au non-σεβασμό και απαγόρευση της συλλογικής προσφυγής συλλογικά πρόσωπα, travailleurs à salaires moyens et dégrade la dynamique macroé Economique.

Ουσιαστικά, επιδοκιμασία του sassasser que les droits des travailleurs à la neggosiation συλλογικό και à une reununation équite sont pleinement forés ands tos tous les États. Ημερομηνία επισκευής των προϋποθέσεων και συνάφεια των διαδικασιών au sein du marché intérieur et favouriser une σύγκλιση ανερχόμενες από τις ενέργειες και τα μέτρα, και περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες του Semestre européen. Une Directive-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et sur la négociation συλλογικό devra garantir que les salaires minimum légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux. Il faudra également que cette οδηγία augmente la capacité des syndicats de manière à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables et qu'elle sauvegarde les systèmes performants de neggociation συλλογικές και σχέσεις βιομηχανικές.

En Europe, une σύγκλιση salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salariale dans l'é Economie, réduirait les inégalités et intulérite la productivité. Cela peut être réalisé par:

 • une Directive-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et la négociation συλλογικό ·
 • des actions et mesures promouvant les droits et capacités en matière de négociation συλλογικότητα, που περιλαμβάνει και στελέχη της διοίκησης conom Economique et sociale tels que le Semestre européen, les lignes directrices pour l'emploi, le SEDS et le tableau de bord social;
 • l'assurance que seuls les απασχολούμενοι σεβαστές le droit des travailleurs à la neggociation συλλογικές και εφαρμοστέες συμβάσεις συλλογικές συναφείς εκδόσεις, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance κ.λπ.

Une οδηγία européenne συγγενής à l'écart μισθωτής επιχείρησης et femmes κ.α. .

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Εγγυημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και αποτελεσματικές οδηγίες και προϋποθέσεις de travail transpares et prévisibles et soutenir les membres de la CES pour son son rapide et en douceur.

 2. Το Renforcer les droits collectifs et individualels des travailleurs αφορά par lesases transitions technologique et verte.

 3. Επικύρωση της σύμβασης αριθ. 158 de l'OIT της 1982, σύμφωνα με την έγκριση και την έγκριση και εφαρμογή αποτελεσματική εφαρμογή των μεμβρανών και των άρθρων de la CSE sur la lélére lé lé lé lé léconté de la lé lé lécontére lé lé lé lé lécontés de la lé lé lé lcós lé lés lécontés de la lés lés lé lc lc lcnforms écrite aux travailleurs.

 4. Décision N ° 573/2014 / UE σχετική à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) qui sera officiellement editée par une décision du Conseil au début de 2021.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

 1. Αξιολογητής l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail comme mentionné dans le Principe 5.