Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απολύσεων

Αρχή 7

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απολύσεων

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προώθησε μεταρρυθμίσεις που χαλαρώνουν ή μειώνουν την προστασία των εργαζομένων, καθώς και τους νόμους για μεμονωμένες απολύσεις σε εθνικό επίπεδο (για παράδειγμα, περιορισμός των αποζημιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση αθέμιτης απόλυσης ή εξάλειψης της επανένταξης ενός εργαζομένου στην εργασία του σε περίπτωση παράνομη απόλυση κ.λπ.). Υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταρρυθμίσεων και της μειωμένης πρόσβασης σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης για ένα TPWCD παρέχει αποδεικτικά στοιχεία όλων των σημαντικών προκλήσεων σχετικά με αυτήν την αρχή.

Οπως δηλώθηκε παραπάνω, η πανδημία Covid-19 έχει δείξει ακόμη περισσότερο ότι οι νέες μορφές εργασίας πρέπει να καλύπτονται νομικά, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στην προστασία που χρειάζονται και ότι οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι. Ορισμένα μέτρα αποτελούν ήδη μέρος αυτού του σχεδίου δράσης, όπως το ανακοινωθέν νομικό μέσο για έναν ελάχιστο μισθό και συλλογικές διαπραγματεύσεις, την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τη μείωση των διαφορών στις αμοιβές των φύλων ή την εφαρμογή του Σύσταση για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε έναν επικείμενο κανονισμό σχετικά με τους μη τυπικούς εργαζομένους και τους εργαζόμενους σε εταιρείες πλατφόρμας.

Οι τεχνολογικές, πράσινες και δημογραφικές μεταβάσεις αλλάζουν τον παραγωγικό ιστό της ΕΕ, αλλά οι εργαζόμενοι σπάνια προστατεύονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι αλλαγές στις ατομικές τους θέσεις. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν καταγράφουν πρόοδο. απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα που διασφαλίζουν πιο δίκαιες μεταβάσεις για την ενίσχυση των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που εμπλέκονται σε τεχνολογικές ή πράσινες μεταβάσεις. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • το δικαίωμα λήψης επαγγελματικής κατάρτισης ή επικύρωσης δεξιοτήτων για εργαζόμενους που εργάζονται;
  • το δικαίωμα λήψης ένα πακέτο ALMP κατά τη διάρκεια επαγγελματικών μεταβάσεων;
  • an υποχρέωση του εργοδότη να διαπραγματευτεί σχέδια μετάβασης για την πρόβλεψη αλλαγών και τον καθορισμό στρατηγικών που διασφαλίζουν τα επίπεδα απασχόλησης και περιορίζουν τις εξωτερικές επιπτώσεις και τις αρνητικές επιπτώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.
  • το δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση αποφάσεων που αφορούν περισσότερα από 5 άτομα, σε μία ή περισσότερες χώρες, καθώς και την υποχρέωση έναρξης διαπραγματεύσεων με αντιπροσωπευτικά συνδικάτα σε περίπτωση αποφάσεων που συνδέονται με τεχνολογικές ή περιβαλλοντικές μεταβάσεις που επηρεάζουν τη θέση εργασίας περισσότερων από 5 ατόμων.
  • Σχέδια μετάβασης των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, που καλύπτουν μια περιοχή ή έναν όμιλο εταιρειών.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στα μέλη της ETUC)
  2. Ενίσχυση των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που εμπλέκονται σε τεχνολογικές ή πράσινες μεταβάσεις.
  3. Επικύρωση της σύμβασης για τη λήξη της απασχόλησης της ΔΟΕ, 1982 (αριθ. 158) + αποδοχή άρθρων της ΟΚΕ για την προστασία από την αθέμιτη απόλυση και για γραπτές πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη
  4. Απόφαση αριθ. 573/2014 / ΕΕ για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), η οποία θα τροποποιηθεί επίσημα με απόφαση του Συμβουλίου στις αρχές του 2021.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Αξιολόγηση του εθνικού και κοινοτικού κεκτημένου με βάση νέες μορφές εργασίας και προετοιμασία για το μέλλον της εργασίας, όπως στην αρχή 5.