Αρχική / Κεφάλαιο III / Συμπεριφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Αρχή 17

Συμπεριφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Στην Ευρώπη, 80 εκατομμύρια de personnes vivent avec un handicap et beaucoup sont victimes de diskrimination. Ρίξτε ces personnes, l'UE devrait être source d'une συν grande liberté et d'opportunités. Αντίστοιχα 48,1% σύγκριση 73,9 XNUMX% χύστε l'ensemble de la πληθυσμό, les personnes handicapées sont confrontées à une extractionmement pénible sur le marché européen du travail. Les femmes et les jeunes souffrant de handicap présentent des taux d'emploi encore plus bas. Toutefois, ces chiffres ne disent rien de la qualité des emplois. L'UE devrait allouer des fonds, ειδικότερα το FSE +, ρίξτε επαύξηση των πόρων, μεμβράνες ανάλογες με τις πιθανότητες, βοηθητικές υποδομές d'inclusion et aux mesures d'activation. Les dispositions législatives de protection et de promotion des personnes handicapées au sein du marché du travail, ανησυχητικά tant l'accès à l'emploi que le maintien en emploi, seront évaluées et contrôlées dans tous les États membres afin d'en combler les lacunes.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Mettre en œuvre la Convention des Nations ενώσεις σχετικές aux droits des personnes handicapées et clarifier le concept d'aménagement. Se baser sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées et sur la οδηγία 2000/78.

  2. Bilan de qualité des législations européennes et nationales ρίχνει στον προτείνοντα de nouvelles règles garantissant la pleine inclusion des personnes handicapées dans laociété et le marché du travail.

  3. Nouvelle stratégie européenne en faveur des personnes handicapées basée sur les objectifs non atteints de la stratégie actuelle, les engagements du Socle européen des droits sociaux et les Objectifs de développement durable des Nations unies.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Αντίθετα από τα άτομα με αναπηρία, η επένδυση δεν είναι ενεργή, η κατοχή υπηρεσιών, οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί.

  2. Contrôler l'efficacité des cadres juridiques υπάρχοντες dans les États membres et reles à l'inclusion des personnes handicapées dans le marché du travail et envisager un cadre juridique européen.