Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Φροντίδα υγείας

Αρχή 16

Φροντίδα υγείας

Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε όλη την Ευρώπη εργάζονται σκληρά για τη θεραπεία και τη διακοπή της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Σε πολλές περιπτώσεις, η αποστολή τους γίνεται δυσκολότερη λόγω έλλειψης προσωπικού, ανεπαρκών εγκαταστάσεων και έλλειψης προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και κιτ δοκιμών. Οι ευρωπαϊκοί κυβερνητικοί φορείς και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες υγείας θα λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης και να ενισχύσουν τα επίπεδα του προσωπικού βραχυπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εξετάζει τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας. Τα μέτρα λιτότητας μείωσαν δραστικά το πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών και την προσβασιμότητα τους. Στις αρχές του εξαμήνου του 2019, η ETUC δήλωσε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης αποτελούν πηγή τεράστιας ανησυχίας και ταλαιπωρίας για ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ και απαιτούν άμεση δράση. Περισσότερα από 15 κράτη μέλη παρουσιάζουν πολύ κακές επιδόσεις στην υγειονομική περίθαλψη. Η κάλυψη και η πρόσβαση σε μακροχρόνια περίθαλψη δεν επαρκούν σε πολλά κράτη μέλη. Η άτυπη φροντίδα κυριαρχεί στον τομέα, εις βάρος των υπηρεσιών και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ενώ οι δημόσιες δομές συχνά λείπουν, οι ιδιωτικές επιλογές είναι εξαιρετικά δαπανηρές, απρόσιτες και συχνά οδηγούν σε επιδείνωση των υπηρεσιών καθώς και των συνθηκών εργασίας στον τομέα της υγείας. Δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις στον προηγούμενο κύκλο εξαμήνου. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την υγεία και οι αυξημένες επενδύσεις στη δημόσια υγεία είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για να αντιστραφούν τα χρόνια της ανεκμετάλλευτης δαπάνης σε πολλές χώρες, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις υγείας μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις. Η Ευρώπη είχε ένα έλλειμμα περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων στον τομέα της υγείας, ακόμη και πριν από την εμφάνιση του COVID-19. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάξουν ριζικά την προσέγγισή τους στη δημόσια υγεία και στις δημόσιες υπηρεσίες: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και οι επισφαλείς θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας δεν αρκούν για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως αυτή.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνια περίθαλψη αποτελεί έκτακτη ανάγκη της ΕΕ. Ο κύκλος του Εξαμήνου της ΕΕ προώθησε τον «εξορθολογισμό» και την «αποδοτικότητα κόστους», υπονοώντας τη συνάθροιση των δομών, τη μετατόπιση των ήδη κατανεμημένων πόρων, την απο-νοσηλεία της περίθαλψης, αλλά σχεδόν ποτέ τις δημόσιες επενδύσεις σε απαραίτητο προσωπικό και υπηρεσίες. Οι δαπάνες εκτός της τσέπης για την υγεία αυξάνονται σε πολλά κράτη μέλη. Οι κανόνες SGP έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του ιδιωτική αγορά που παρέχει υπηρεσίες υγείας και ασφάλιση σε ανθρώπους. Αυτό μειώνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένας από τους κύριους λόγους δυσαρέσκειας μεταξύ του πληθυσμού.

Ο τομέας της φροντίδας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για ηλικιωμένους. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάρχει μεγάλη συχνότητα μεταναστών, αδήλωτων και μη εγγράφων εργαζομένων στον τομέα, ιδίως γυναικών μεταναστών. Είναι σημαντικό να εξαλειφθούν όλοι οι τομείς ευπάθειας για τα άτομα που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και να δοθεί στους εργαζόμενους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις συνθήκες εργασίας τους προς όφελός τους, καθώς και το όφελος των χρηστών.

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα και τις δημόσιες επενδύσεις σε καθολικά συστήματα αλληλεγγύης και ανταποκρινόμενα στο φύλο και σε συστήματα κοινωνικής προστασίας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκει ανοδικούς στόχους σύγκλισης και κατανομή χρηματοδότησης σε παιδιά, υγεία, ηλικιωμένους, μακροχρόνια, αναπηρία και φροντίδα εξάρτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική κάλυψη και η υψηλής ποιότητας φροντίδα.

Για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού, μεγαλύτερες δαπάνες για καθολικά προσιτές, προσιτές και καλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες για την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη πρέπει να αναληφθούν και να θεωρηθούν ως επένδυση. Η προληπτική φροντίδα πρέπει να ενισχυθεί μέσω κατάλληλων πολιτικών και χρηματοδότησης. Η επαγγελματική ανάπτυξη, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η αναγνώριση σταδιοδρομίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της κάλυψης της φροντίδας και την παροχή ποιοτικών ευκαιριών εργασίας Οι πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πρέπει να υποστηρίζουν τους εργαζομένους με ευθύνες φροντίδας. Η ΕΕ θα πρέπει να εισαγάγει ένα EU Right2Care με εθνικά σχέδια δράσης.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Εγγυηθείτε την πρόσβαση σε ποιότητα και προσιτή υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη (LTC) σε όλα τα κράτη μέλη.
  2. Ελεύθερη κυκλοφορία: Αναθεώρηση του κανονισμού 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για την ενίσχυση του συντονισμού τέτοιων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και του LTC, προκειμένου να βελτιωθούν τα δικαιώματα των μετακινούμενων εργαζομένων.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Το πρόγραμμα EU Right2Care, υποστηριζόμενο από εθνικά σχέδια δράσης μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, βασισμένο σε διαφανείς και φιλόδοξους στόχους
  2. Παρακολούθηση της ικανότητας, της λειτουργίας και του αντίκτυπου της επαγγελματικής ευημερίας (στα εθνικά συστήματα και ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων).
  3. Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοσίων χρηματοδοτούμενων, καθολικών και προσβάσιμων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.