Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

Αρχή 9

Ilquilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Au niveau européen, les partenaires sociaux εκμεταλλευόμενος la marge que leur fournit le Traité ανησυχητικός le διάλογος κοινωνικός εμπλουτισμός la neggociation d'accords autonomes européens  προγράμματα des leurs de travail. Toutefois, le manque de négociations συλλογικές πολυ-εργοδότες και μεμονωμένες μεμβράνες, καθώς και οι αυτονομίες euronomés (voir également P6). Ο εγγυητής της εφαρμογής εφαρμόζει exige davantage d'efforts et un renforcement des capacités. Προτεινόμενη πρόταση, τακτική πρόσβαση στα έργα de renforcement des capacités devraient être γκαράντι (κ.λπ. Ενθαρρύνει comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut établir les kritères de référence pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des συμφώνησε αυτόνομα européens.

L'indice de συμμετοχή syndicale de la CES pour le Semestre européen montre que les προσπάθειες για την παρακολούθηση των εργασιών sociaux à être impliqués dans le Semestre se révèlent improductifs. Το Cela αφορά πολύ συγκεκριμένα την εθνική διάσταση του Semestre. Une règle européenne (Δυνατότητα μέσω της οδηγίας une nouvelle or des desementsements au règlement 1466/1997) pourrait losobligation pour les gouvernements nationaux de consulter les partenaires sociaux aux différentes étapes du Semestre ainsi que des kréres adéquat, accès ad hoc à l'information et capacités matérielles et immatérielles des partenaires sociaux.

L'implication des travailleurs dans les processus décisionnels de l'entreprise est en κίνδυνο en raison de la mobilité des entreprises au sein du marché μοναδική. L'expérience montre que les décitions d'entreprise sont souvent prises pour éviter l'implication des travailleurs. Παραδείγματος χάριν, des manquements and d les les lois nationales transposant les οδηγία européennes, et en ιδιαιτέρως la refonte de la οδηγία CEE, γραμματοσειρά εμπόδια και πληροφορίες à l'information et à la διαβούλευση. Οι κυρώσεις επιβάλλουν εθνικές αναλογίες, αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Les droits à l'information et à la διαβούλευση και συμπλήρωμα και απλή εφαρμογή et la protection des travailleurs. Η νομοθεσία européenne devrait stimulator une σύγκλιση à la hausse el Ευρώπη.

Au titre du Principe 8, il faudrait plaider pour le droit des travailleurs à négocier collectivement (ανεξαρτησία της φύσης και της φύσης). Ελεύθερος χρόνος και επανέκδοση. Συλλογές συλλογικών συμβάσεων και συμβουλές, οι προϋποθέσεις και οι εξελίξεις, τα πρότυπα δεν είναι πρότυπα και τα travailleurs des entreprises de plateforme (y includeis les indépendants) dehors du champ d'application de l'article 101 TFUE et des règles de concurrence nationales. Le droit européen de la concurrence et les règles de concurrence nationales doveent être interprétés à la lumière des droits fondamentaux reconnaissant le droit de négocier collectivement pour tous les travailleurs, y includeis les travailleurs non standard, de platformende κ.λπ.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Εφαρμογή πρόβλεψης για την εφαρμογή των οδηγιών και των επαγγελματικών θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κενών θέσεων εργασίας.

 2. Développement d'un cadre CES paneuropéen pour kontrôler l'impact des convention συλλογές sur l'équilibre entre vie professionalnelle et vie privée à tous les niveaux.

 3. Evaluer l'adéquation et l'efficacité de la οδηγία sur la maternité.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de négociation συλλογική)

 2. Le Semestre européen devrait αντισυμβαλλόμενος:

  - η συμμετοχή des femmes dans le marché du travail και διακεκριμένη συμπεριφορά à temps plein et à temps πάρτι.

  - αναλογία de femmes et d'hommes ne travaillant pas en raison de responsabilités en matière de soins.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer et contrôler les liens εμπλέκουν επενδύσεις δημοσίευσης και σχηματισμός, πολιτικές και υπηρεσίες ενεργοποίησης (συγκεκριμένα οι αιτήσεις de soins) et emploi des femmes; αξιοποίηση de l'indice d'égalité de είδος.

 4. Soutenir et ενθαρρύνουν τα μέλη του sociaux à négocier et à conclure des συμφωνίες ambitieux pour la mise en œuvre de la οδηγία sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Développer outils και σχηματισμοί σχετικοί με συμβάσεις συλλογών portant sur des mesures en la matière.