Αρχική / Κεφάλαιο II / Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Αρχή 10

Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Το Covid-19 αποτελεί σημαντικό défi sanitaire, économique et social dans l'histoire de l'Union européenne. La dimension santé et sécurité au travail (SST) est une composante essentielle de la stratégie européenne pour limiter la propagation du virus et maintenir les activités économiques. De nombreuses mesures nationales ont été prises pour combattre la pandémie, y compris des mesures συγγενείς aux lieux de travail et aux déplacements entre domicile et travail.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) sont restés physiquement presents sur leur lieu de travail et en première ligne du combat contree le dans domain, de santé, du nettoyage ou du commerce de detail. Dans le cadre de la deuxième vague de la contagion, les gouvernements ont mis les mesures de confinement de côté et instauré une reprise contrôlée des activités et de retour au travail. Le succès de la stratégie de sortie de l'UE dépendra en grande partie de l'adéquation et de l'efficacité des politiques de SST qui seront adoptées.

Les mesures συγγενείς à la sécurité et à la santé au travail, que ce soit par le biais de la législation ou de conventions collectives, soutiennent pratiquement le retour au travail. L'implication des syndicats dans l'élaboration de ces mesures est essentielle. Σουίτα à l'assouplissement du confinement, des mesures preventives appropriées dans le chef des employeurs contribueront à assurer un retour sûr et sain au travail, notamment en veillant à la distanciation physique et a la distanciation des physique et la distanciation. Elles favoriseront aussi le ralentissement de la transmission du virus.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Η ταχεία υιοθέτηση της απόφασης της Επιτροπής για τον ιό Covid-3 (SARS-CoV-19) για την ταχεία υιοθέτηση των παραγόντων του παραρτήματος III της οδηγίας 2/2000/CE για την προστασία των καταστροφών contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

  2. Reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionnelle dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

  3. Ελεγκτής και ενίσχυση της μεταφοράς των οδηγιών 2017/2398, 2019/130 και 2019/983 και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

  4. Ο προγραμματιστής και οι ανταποκρίσεις δεν έχουν υποβληθεί σε επαγγέλματα για τους καρκίνους, και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των αναλύσεων των κινδύνων και της αναθεώρησης της οδηγίας.

  5. Poursuivre les directives européennes sur les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Developper et poursuivre nos revendications pour une tolerance zero pour les ατυχήματα mortels και la prevention des ατυχήματα au travail. Γράψτε την έννοια του «μηδενικά ατυχήματα θνητά» και τη στρατηγική στρατηγικής για την ασφάλεια και την ασφάλεια (SST).

  2. Cartographier le rôle des représentants des travailleurs et évaluer l'efficacité des droits des syndicats pour assurer l'application réelle de la législation européenne sur la SST.

  3. Προγραμματιστής ενιαία μεθοδολογία τυπική στολή/μοναδική και ένα σύστημα πληροφόρησης κοινών πληροφοριών l'UE sur le signalement des ατυχημάτων επαγγελματιών εντάσσονται στις πληροφορίες για τα συστήματα διαβεβαίωσης των ατυχημάτων και των ασθενειών των επαγγελματιών και των επαγγελματιών.