Αρχική / Κεφάλαιο III / Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Αρχή 11

Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Μεγάλες πτυχές των μελετών και εγγραφών των διαμερισμάτων, όπως η έκθεση UE2020 et de Barcelone. Les investissements publics και ce domaine dimuent au lieu d'augmenter. Τα πιο όμορφα φρούρια και οχυρώματα δεν είναι διαθέσιμα. Σημαντικότερες υπηρεσίες, υπηρεσίες και υπηρεσίες, εκπαίδευση, infrastr des infrastruktur de loisirs κ.λπ. et leurs talents et de permettre aux travailleurs, singulièrement les femmes, de pleinement prendre part au marché du travail et ainsi augmenter l'équité à long terme dans la sosialété.

Une garantie pour l'enfance devrait couvrir tous les enfants sans εξαίρεση και συμπεριλαμβάνουν leur libre accès à l'éducation, aux soins de santé, aux loisirs éducatifs, au logement et à une alimentation de qualité. L'UE devrait renforcer l'universalité - et la qualité - des υπηρεσίες δημοσίευσης μην ασχολείστε με τα λεφτά, καθώς και από τα ευγενικά και τα λεηλατημένα familles. La garantie pour l'enfance devrait être un moyen de réaliser pleinement la CNUDE dont l'universalité est un Principe essentiel. Les objectifs de Barcelone αποκλίσεις être actualisés et ενθάρρυνση.

S'agissant des infrastruktur d'aide à l'enfance, celles-ci doivent être accessibles (géographiquement et aux enfants souffrant de handicap), προσιτές τιμές και de grande qualité.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Garantie universelle pour tous les enfants afin de combattre la pauvreté et Favoriser l'inclusion sociale.

  2. Séminaire des partenaires sociaux sur les modalités de l'aide à l'enfance dans l'UE dans le cadre de leur πρόγραμμα de travail 2019-2021

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Σχεδιασμός αντι-pauvreté, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση, sur (i) la garantie de services publics accessibles, gratuits et de qualité, y aofia santé, logement, υπηρεσίες sociaux και υποδομές d'accueil de l'enfance (ii) l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants (iii) la pauvreté des ménages

  2. Réaliser les revendications des partenaires sociaux en matière d'investissements και ds les υποδομές de soins pour les enfants et de potentiel de négociation συλλογικό pour répondre aux besoins spécifiques des parents qui travaillent.