Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Egalité entre les femmes et les hommes

Αρχή 2

Egalité entre les femmes et les hommes

Οι διαφορές και οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων μεμβρανών είναι επίμονες. Η παγκοσμιοποίηση, οι μειώσεις και οι διαφορές των συντελεστών συσσωρεύονται από τους μισθούς και τους συνταξιούχους. Eurostat et le suivi des ODD témoignent des désavantages dont souffrent les femmes parce qu'elles υποστηρικτής le gros du fardeau des tâches ménagères. Alors que les femmes obtiennent de meilleurs résultats dans leurs études, leurs carrières professionnelles sont moins fructueuses que celles des hommes. Les femmes sont majoritaires dans des فرقeurs essentiels de l'é Economie tels que l'éducation, les soins, les services et le commerce de détail; néanmoins, leur travail est moins valorisé que celui des hommes, aussi bien dans le même sekteeur qu'entre. Το Des force αναγκάζει τους λαϊκιστές να υποκαθίστανται και να θέτουν υπό αμφισβήτηση τις εκδηλώσεις της Ευρώπης. Cela pourrait περιλαμβάνει συμμετοχή des femmes au marché du travail (déjà très inégale dans l'ensemble de l'UE) et avoir un impact négatif sur la croissance potentielle de l'UE.

L'objectif est de parvenir à une totale égalité entre hommes et femmes, une totale égalité de salaire pour un même travail et un partage équitable des responsabilités professionalnelles et familiales entre hommes et femmes.

C'est dans ce kontekse que la CES plaide pour une πρωτοβουλία νομοθετικό χύσιμο lutter contre les écarts salariaux entre les femmes et les hommes qui pallierait les déficiences de l'acquis communautaire actuel. Το La CES réclame des mesures juridiquement contraignantes en matière de rémunérations afin de favouriser une σύγκλιση των νομοθετικών δραστηριοτήτων μεμβράνες χύσει mieux combattre les inégalités dans ce domaine.

Η οδηγία CES demande également une solide instanta un quota contraignant de 40% de représentation des femmes de tous horizons και les conseils d'administration exécutifs et non exécutifs.

Ολοκληρωμένος οδηγός έκδοσης και οδηγός έκδοσης οδηγιών για την οδηγία σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα και την ιδιωτική ζωή. Οδηγός αφοσίωσης ενθάρρυνσης της μεταφοράς της οδηγίας européenne à travers des συμφωνίαs interprofessionnels de manière à réduire le temps nécessaire entre l'adoption de la Directive et son application.

Se basant sur l'Agenda 2030 et les ODD ενδιαφερόμενοι la pauvreté, l'égalité des sexes et le travail décent, le Semestre européen devrait contrôler et soutenir les investissements ευνοϊκή l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, combler l'écart entre femmes et les hommes portant sur le nombre de jours de travail perdus pour soins à la famille et mettre l'accent sur la réduction de l'écart de pension entre les sexes. Les συστάσεις συγγενείς à la zona euro et les recandations par par de devaient créer les condition optimales pour des investissements publics and des des υποδομές d'accueil des enfants de grande qualité et abablesables.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Οδηγία sur la transparence des salaires des hommes et des femmes - salaire égal pour un travail de même valeur.
  2. Mise en œuvre de la οδηγία sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée
  3. Οδηγία sur la transparence des salaires des hommes et des femmes - salaire égal pour un travail de même valeur.
  4. Aborder la dimension de genre de manière systématique en utilisant des données genrées et un indice d'égalité des sexes; aluvaluer l'impact d'un point de vue λογικό είδος
  5. Soutien à l'adhésion de l'UE à la Convention d'Istanbul sur la lutte contre la βία à l'égard des femmes et κύρωση της Σύμβασης 190 de l'OIT par tous les États membres de l'UE.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Cibler et pallier les déséquilibres και les pensions de retraite.
  2. Αντίθετα ανθεκτικά στην ανάπτυξη (ODD) 5 και 8, définir de nouveaux crères de référence pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Προώθηση des femmes à d'importants postes exécutifs.
  3. Dans le cadre du Semestre, χρηστών l'indice d'égalité des sexes. Αξιολογητής της εφαρμογής RSP d'un point de vue λογικό είδος.
  4. Echange d'expériences de campagnes et de stratégies de Communication pour surmonter les stéréotypes de genre dans l'éducation et la form pour limiter la ségrégation fondée sur le genre dans le marché du travail.