Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Egalité des πιθανότητες

Αρχή 3

Egalité des πιθανότητες

L'accès à des oportunités dépend le plus souvent du groupe ιδιαίτερα auquel un travailleur appartient. L'objectif est d'intégrer une politique visant à suprimer les diskriminations (ex-post) και des politiques προάγει το offrant des oportunités égales (ex-ante) Réduire la protection sur le Lieu de travail augmente la διακρίσεις. Les mesures qui adoucissent les sctions ρίχνει άδειες χρήσης, περιοριστικά le pouvoir des syndicats (ou des comités d'entreprise) sur le Lieu de travail ou faisent les les contrats de travail non standard affaiblissent l'acquis actuel qui prévoit de Αυστηρές κυρώσεις.

Το L'exclusion du marché du travail ou la sous-performance de groupes spécifiques περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας. Dès lors, là où la législation nationale présente des lacunes en matière de protection, διακρίσεις που προκαλούν διαφορές μεταξύ άλλων, και ιδιαίτερα τα lorsqu'elles visent les LGBTQI +. Το L'égalité des kemungkinan αποκλείει το πλεονέκτημα sur base d'indicateurs de de performance é Economique. Des mesures correctives devraient être soutenues par un cadre juridique renforcé et devraient en outre éliminer les pratiques diskatoires des platformes d'emploi. Ces pratiques peuvent être découragées au travers d'une παρακολούθησης. Les syndicats ont déjà dénoncé ces Situations, Principement Dans Le Conte Conte de Discriminations à l'encontre de travailleurs et à leur accès à des «petits boulots» après qu'ils aient participé à n'importe à un quelconque type d'action συλλογικό. La négociation συλλογικό montre la voie à suivre pour une meilleure protection des LGBTQI + au travail.

Une οδηγία horizontale sur la non diskriminations pourrait êt plus indiquée même s'il n'existe actuellement aucun consensus à ce sujet au sein du Conseil. Το L'égalité des kemungkinan αποκλείει το διαχωρισμό être akordée aux demandeurs d'asile qui sont κωδικοποιεί αποκλειστικές οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ιδιαίτερη σημασία είναι η επανέναρξη των εργασιών matérielles et immatérielles pour renforcer le αποθαρρύνει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και ρατσισμό.

Les partenaires sociaux peuvent, ensemble ou indeppendment, développer des outils pour identifier, prévenir et sanctionner les diskriminations tout en se συγκεντρωτικό sur desuresures actives en faveur de groupes défavorisés. Η συνεργασία με το καθεστώς και η συνεργασία με τα όργανα και τα έθνη nationaux en charge de l'égalité et s'inspirer des progrès de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA).

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Οδηγία οριζόντια, χωρίς διακρίσεις, qui reconnaét, prévient et sanctionne les diskriminations.

  2. Δεν υπάρχει οδηγία κατά των διακρίσεων, ενώ οι εξαιρέσεις υπόκεινται σε λίγες χρήσεις και πληροφόρηση για προστασία.

  3. Σύσταση Prochaine du Conseil sur l'égalité, l'inclusion et la συμμετοχή des Roms.

  4. Prochaine stratégie nouvelle de l'UE en matière de handicap.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. 1. Boîte à outils syndicale soutenant l'acquis de l'UE pour reconnaître, prévenir et sanctionner les diskriminations. soutenir les organes en charge de l'égalité et s'appuyer sur les recherches et les résultats de l'Agence des droits fondamentaux (FRA.)

  2. Stratégies de Communication et campagnes innovantes contre la xénophobie.

  3. Insister sur les liens entre droits syndicaux, droit du travail, égalité et et non-diskrimination en commencant par les pratiques de négociation συλλογικό.