Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Εκπαίδευση, σχηματισμός κ.α.

Αρχή 1

Εκπαίδευση, σχηματισμός και μαθητεία σχετικά με τη μακροχρόνια ανάπτυξη

Η βασική εκπαίδευση, ο σχηματισμός και οι μαθητείες σχετικά με τις μακροχρόνιες συμμετοχές και τα κατάλληλα συστατικά δεν γίνονται αποδεκτά από τα άτομα που έχουν πρόσβαση και απευθύνονται στους μαθητευόμενους και τους ταξιδιώτες. Στην Ευρώπη, πληρώνονται 52 εκατομμύρια d'adultes sont peu qual etés et, dans plusieurs, un tier des travailleurs présentent un niveau très faible d'alphabétisation et de compétences numériques. Le renforcement des compétences et la reconversion professionalnelle des adultes en Europe reprententent donc une responsabilité sociale et les chômeurs comme les travailleurs doivent être soutenus sur le marché du travail και le cadre d'une transolog technologique et verte plus κατάλληλα. Des projets communs menes par les partenaires sociaux européens et une Κοινή δήλωση démontrent que l'accessibilité des salariés à une form varié énormément au sein du marché μοναδική προσαρμογή κατάστασης, le genre et le kontekse socioé Economique des travailleurs κ.λπ. υπηρεσίες, επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιωτικά άτομα, καθώς και γηρογραφίες σε ζώνες selon. L'adoption de ce Principe devrait également veiller à l'élimination des diskriminations basées sur le statut professionnel et tenir compte de son rôle dans la lutte contre les inégalités et la promotion de l'inclusion des femmes dans le marché du travail.

Το πιο σημαντικό de soutenir la mise en œuvre du premier Principe du Socle Par des Investissements Δημοσιεύματα Διάρκειες και Εκπαίδευση και Εκπαίδευση, Προσαρμοσμένη Διαδικασία του Semestre Européen et En Définissant des Objectifs Clairs pour Le Tableau de Bord Social ainsi Qu'en πρόσκληση les entreprises à endosser la responsabilité financière de la form de de leurs travailleurs. Le lien entre le fonds social européen plus (FSE +) et la mise en œuvre du SEDS est évident. Toutefois, επαρκής χρηματοδότης και δεν είναι επαρκής Les neggosiations pour le prochain CFP (2021-2027) incluent une proposition qui pourrait δυναμικότητα σχετικά με τη διπλή αναγωγή των επιδόσεων au titre du FSE + résultant de la suppression de la part de financement minimum de 23,1% υπάρχον liée à la politique de cohésion qui doit être consacrée par les États membres aux projets FSE +. Le FSE + devrait être utilisé de façon à ce que to les les travailleurs, quel que soit leur niveau de compétences, puissent bénéficier de formations inclusives et qualifiantes de haute qualité et de congés-éducation payés.

Chaque État membre de l'UE devrait garantir l'accès et le droit aux modalités d'éducation και de form ρίξτε τους μαθητές de tous âges. Διαδικτυακός διάλογος, διαχωρισμός και κοινωνικός διάλογος κοινωνικός αντίκτυπος, μετά από κοινωνική παρουσίαση, πρωταρχική αρχή της εφαρμογής. Les action des actionstats membres devraient avoir pour αλλά d'améliorer la capacité des travailleurs à accéder à une form inclusive de qualité en rapport avec les compétences professionalnelles de base et les compétences clés, y includeis numériques, tout au long de leur vie ενεργά. Les meilleures pratiques montrent la valeur ajoutée des syndicats dans l'élaboration d'une approche fondée sur les droits à la formation et à l'éducation permane des travailleurs indépendamment de leur statut professionnel και μισθωτής compte des perspectives de genre.

Une Initiative européenne visant à mettre en place des «comptes de form individualels» pour les personnes en âge de travailler pourrait être l'un des outils permettant de garantir ces droits et de contribuer à une solution satisfaisante en matière de portabilité des droits à la σχηματισμός . Toutefois, cette question ayant un dampak sur lesases de travail et la neggociation συλλογικά και ατομικά, η Επιτροπή européenne ne devrait pas entamer la rédaction d'une proposition sans avoir préalablement impliqué les partenaires sociaux και le processus. Toute πρωτοβουλία devrait combiner accès à la form et droits collectifs pour assurer que les comptes de form individuels relèvent de la responsabilité conjointe des Employeurs et des autorités en complité avec les pratiques nationales. Η πρωτοβουλία au niveau de l'UE devrait fixer des normes minimums tout en revenent pleinement les systèmes de σχηματισμός εθνικές και συλλογικές συμβάσεις συλλογικές συμβάσεις συλλογικών και πρακτικών των υπαλλήλων. La protection sociale peut intervenir dans le financement du Principe 1 mais doit aller de pair avec davantage de protection au travail, περιλαμβάνεται η προστασία έναντι των αδειών (συλλογές). Dans le cas contraire, Les Employeurs Seraient ενθαρρύνουν να ανοίξουν τις άδειες για τη μετάβαση στο σύνολο της μετάβασης.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

  1. Πρωτοβουλία de l'UE visant à mettre en place des comptes individuels d'apprentissage pour les personnes en âge de travailler.
  2. Σύσταση ρίξτε instaurer un droit à une form de haute qualité et qualifiante menant à la validation et / ou à la reconnaissance des compétences
  3. Suivi de la mise en œuvre de la recandation du Conseil συγγενής à un cadre européen pour un magentissage efficace et de qualité.
  4. Υποχρέωση εκχώρησης εργαζομένων de signer και αντίθετων σταδίων dés le début de celui-ci.
  5. Προώθηση de la neggociation συλλογικό χύσιμο εισφορές λεφτών συνεισφορές χρηματοδότηση des Employeurs au droit des salariés à recevoir une form et et con coné d'études payé.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

  1. Παρακολούθηση και μέτρηση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση για την επίτευξη ενός ελάχιστου αριθμού ημερών ανά εργαζόμενο και επένδυση των εργοδοτών στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους.
  2. Επαρκή κονδύλια της ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης
  3. Δείκτες παρακολούθησης: οι επενδύσεις των επιχειρήσεων ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τα αθροιστικά των μισθών για επαγγελματική κατάρτιση που διατίθενται στους εργαζομένους
  4. Παροχή κυβερνητικής υποστήριξης στα συνδικάτα για παροχή πληροφοριών στους εργαζομένους σε επίπεδο εταιρείας σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης
  5. Παρέχετε αποτελεσματική υποστήριξη σε εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση για πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά με βασικές ικανότητες, βασικές δεξιότητες και επαγγελματικές δεξιότητες.