Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Διάλογος κοινωνική και συμμετοχή des travailleurs

Αρχή 8

Διάλογος κοινωνική και συμμετοχή des travailleurs

Le Semestre européen a favouris des des réformes qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenciements individuels (par exemple, le plafonnement des indemnités de départ ou le refus de de réinté de de réinté de de réinté de de de réinté de de de de de de réinté de de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de réinté de de ντοπεδα και τα λοιπά.). Η εκπόνηση της συλλογικής διοίκησης και της συλλογής και της συλλογής της συλλογικής συνεργασίας.

L'analyse d'impact de la οδηγία CTTP abtablit l'existence de tous les grands défis que présente ce Principe.

Είσοδος και συνήθεια, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être juridiquement garanties afin que les travailleurs aient accès à la protection dont ils ontoin et que les travailes . Ορισμένες μετρήσεις γραμματοσειράς déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé σχετική au salaire minimum et à la neggociation συλλογής, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise en œuvre de εισηγήσεις sur l'accès à la protection sociale. La Commission européenne a en outre annoncé une réglementation prochaine σχετικά με les travailleurs non standard et les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les transitions numérique, verte et démographique modifient le tissu productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement protégés des effets néfastes que ces mod modions peuvent avo sur sur leur individual individualle. La majorité des États membres n'enregistrent aucun progrès; des mesures plus efficaces garantissant des transitions plus justes sont nécessaires pour renforcer les droits collectifs et individualels des travailleurs effectsés par la μετάβαση σε αριθμούς. Το Ces mesures αφορά:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une σχηματισμός επαγγέλματος ou d'une επικύρωση de compétences;
 • le droit de bénéficier des PAMT διαρκείς μεταβάσεις επαγγέλματα;
 • l'obligation pour l'employeur de négocier des σχέδια de transission afin d'anticip les les changings, de définir des stratégies pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les eksternalisations et les conséquences néfastes sur les chaînes d'approvisionnement;
 • le droit des syndicats à l'information et à la διαβούλευση και σε σχέση με τις αποφάσεις που αφορούν και 5 άτομα και οι υπεύθυνοι πληρώνουν την αρχή της υποχρέωσης των αιτήσεων και των συνδικάτων που αναπαράγουν τα αιτήματα και τις μεταφορές τεχνολογίας συναισθηματική le travail de plus de 5 personnes;
 • Σχεδιάσεις de transission destinés aux PME au niveau τοπικές συνομιλίες και εδαφικά ή un groupe d'entreprises.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Cadre renforcé pour la συμμετοχή des partenaires sociaux dans le Semestre européen, δυνατότητα μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας une.

 2. Révision de la οδηγία sur les comités d'entreprise européens (CEE) ρίχνει τις εγγυήσεις και τις υπηρεσίες του CEE et d'être πληροφορεί και συμβουλεύει τους ευγενικούς σεβασμούς.

 3. Μη πρωτοβουλία ρυθμιστικών πληροφοριών, συμβουλευτική και εκ των υστέρων συμμετοχή, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών ελάχιστων δικαιοδοτικών συμβολαίων, εκπροσώπησης και εκπροσώπησης της διοίκησης.

 4. Επικύρωση της σύμβασης αριθ. 135 de l'OIT de 1971 sur les représentants des travailleurs.

 5. Une οδηγία européenne sur le devoir de vigilance mettant l'accent sur le σεβασμός, la promotion et l'application des droits humains et d'une conduite υπεύθυνες σχέσεις.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

 1. Προγραμματίστε τη στρατηγική ρίξτε τη διακήρυξη και τη χωρητικότητα et d'opportunités ρίξτε το διάλογο κοινωνικά εθνικά.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, και συγκεκριμένα τα χρήματα πληρώνουν τη γραμματοσειρά.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financier pluriannuel (CFP) ρίχνει το σχηματισμό και τα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους travailleurs. Συγκέντρωση πόρων για πρωτοβουλίες που περιβάλλουν τις πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες της CEE et autres organes transnationaux d'information et de consult des des travailleurs.