Αρχική / Κεφάλαιο II / Διάλογος κοινωνική και συμμετοχή des travailleurs

Αρχή 8

Διάλογος κοινωνική και συμμετοχή des travailleurs

Le Semestre européen a favorisé des réformes qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licencements individuals (par exemple, le plafonnement des indemnités des indemnités des des travailleurs αν είσαι παράνομος, και τα λοιπά.). Il ya corrélation directe entre ces réformes et la reduction d'accès à la négociation συλλογική.

Η ανάλυση του αντίκτυπου της οδηγίας CTTP établit l'existence de tous les grands défis que présente ce principe.

Comme referencené plus haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être juridiquement garanties afin que les travailleurs aient accès à la προστασία dont ils ont besoin travails et travailleurs . Ορισμένα μέτρα γραμματοσειράς déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé relatif au salaire ελάχιστο et à la négociation συλλογικό, l'accès à la προστασία κοινωνική, la réduction des écarts salariaux entreme la recommandation sur l'accès à la προστασία sociale. La Commission européenne en outre annoncé une réglementation prochaine concernant les travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les transitions numérique, verte et démographique modifient le tissu productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement protégés des effets néfastes que ces τροποποιήσεις peuvent avoir sur leur κατάσταση individuelle. La majorité des États membres n'reregistrent aucun progrès ; des mesures plus efficaces garantissant des transitions plus justes sont necessaires pour renforcer les droits collectifs et individuels des travailleurs affectés par la transition numérique ou verte. Μέτρα που αφορούν:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une formation professionnelle ou d'une validation de compétences ;
 • le droit de bénéficier des PAMT durant les transitions professionnelles ;
 • l'obligation pour l'employeur de négocier des plans de transition afin d'anticiper les αλλαγές, definir des strategies pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les εξωτερικοποιήσεις και les conéquences inefastes
 • le droit des syndicats à l'information et à la consultation en cas de décisions concernant plus de 5 personnes dans un ou plusieurs pays ainsi que l'obligation d'entamer des négociations avec les syndicats représentatifes représentatifes en desentatifes ainsiquetés νοητικός επηρεαζόμενος le travail de plus de 5 personnes ;
 • des plans de transition destinés aux PME au niveau local ou couvrant un territoire ou un groupe d'entreprises.

Δράσεις που βλέπουν à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Cadre renforcé pour la Participation des partenaires sociaux dans le Semestre européen, δυνατή μέσω μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

 2. Αναθεώρηση της οδηγίας για τις επιτροπές επιχειρηματικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (CEE) pour garantir que les droits des travailleurs d'établir un CEE et d'être informés et consultés soient pleinement respectés.

 3. Une πρωτοβουλία νομοθετική επιβεβαίωση πληροφοριών, διαβούλευση και συμμετοχή, y περιλαμβάνει τις νόρμες ελάχιστες δικαιοδοσίας contraignantes pour la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration.

 4. Επικύρωση της Σύμβασης αριθ. 135 του OIT του 1971 sur les représentants des travailleurs.

 5. Une directive européenne sur le devoir de vigilance mettant l'accent sur le respect, la promotion et l'application des droits humains et d'une conduite responsable des affaires.

Δράσεις που βλέπουν à établir une σύγκλιση ascendante des condition de vie et de travail

 1. Plan stratégique pour la création de capacités et d'opportunités pour le dialogue social au niveau national.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, en particulier dans les pays où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la formation et les organes représentatifs des travailleurs. Accroissement des ressources pour des πρωτοβουλίες sutenant l'établissement et le bon fonctionnement des CEE και autres organes transnationaux d'information et de consultation des travailleurs.