Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Παιδική μέριμνα και υποστήριξη σε παιδιά

Αρχή 11

Παιδική μέριμνα και υποστήριξη παιδιών

Η πλειονότητα των κρατών μελών είχε χαμηλή απόδοση στην ΕΕ2020 και Στόχοι της Βαρκελώνης. Οι δημόσιες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα μειώνονται αντί να αυξάνονται. Η φτώχεια μεταξύ των παιδιών και οι ευκαιρίες για τα παιδιά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο εισόδημα και στα κοινωνικά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού στα οποία μεγαλώνουν. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και προσβάσιμη παιδική φροντίδα, καθώς και η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, εγκαταστάσεις αναψυχής και υγειονομική περίθαλψη στο προκειμένου να επιτρέψουν στα παιδιά να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητά τους και τα ταλέντα τους, καθώς και τους εργαζομένους, ιδίως τις γυναίκες, να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στη μακροπρόθεσμη αυξημένη ισότητα στην κοινωνία.

Η εγγύηση παιδιών πρέπει να καλύπτει όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση και πρέπει να περιλαμβάνει δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη φροντίδα των παιδιών, τον εκπαιδευτικό ελεύθερο χρόνο, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διατροφή υψηλής ποιότητας. Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την καθολικότητα - και την ποιότητα - των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία ωφελεί επίσης τα ευάλωτα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η εγγύηση παιδιών πρέπει να είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της UNCRC, η καθολικότητα αποτελεί βασική αρχή. Οι στόχοι της Βαρκελώνης πρέπει να ενημερωθούν και να ενισχυθούν.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες (γεωγραφικά και για παιδιά με αναπηρίες), σε προσιτές τιμές και υψηλής ποιότητας.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

  1. Μια καθολική εγγύηση παιδιών της ΕΕ για όλα τα παιδιά προκειμένου να καταπολεμηθεί η παιδική φτώχεια και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη.
  2. Σεμινάριο ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις διατάξεις περί φροντίδας των παιδιών στην ΕΕ, στο πλαίσιο του αυτόνομου προγράμματος εργασίας 2019-2021

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

  1. Σχέδιο δράσης κατά της φτώχειας με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής: (i) Διασφάλιση προσβάσιμων, δωρεάν και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών · (ii) Πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά · (iii) Αντιμετώπιση της φτώχειας των νοικοκυριών
  2. Εκπλήρωση των απαιτήσεων των κοινωνικών εταίρων για δημόσιες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις φροντίδας για παιδιά και συλλογικές διαπραγματευτικές δυνατότητες για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των εργαζομένων γονέων.